21 maja (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziJak wezwać dłużnika do zapłaty

Jak wezwać dłużnika do zapłaty

 

 

 wezwanie do zapłaty

 

Pytanie czytelnika:

 


Jeden z właścicieli w naszej wspólnocie mieszkaniowej od kilkunastu miesięcy nie wnosi żadnych opłat, odmawia przyjęcia od nas jakiejkolwiek przesyłki z wezwaniem do zapłaty a wszystkie list polecone, które mu wysyłamy w tej sprawie wracają z adnotacją, że nie zastano adresata.

Chcemy jak najszybciej złożyć pozew do sądu, ale nie możemy na razie doręczyć wezwania, jak mam wysłać to pismo, aby miało skutki prawne?

 

 

 

 


Odpowiedź:


Termin płatności zaliczek na poczet kosztów zarządu został określony w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.): „na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.”
W przypadku dochodzenia roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową wezwanie do zapłaty ma dodatkowy walor dowodowy, ponieważ termin zapłaty został określony w ustawie o własności lokali („z góry do dnia 10 każdego miesiąca”). Zadłużenie właściciela powstaje w bowiem w momencie, gdy ten uchybi terminowi płatności zaliczek a nie w chwili otrzymania wezwania do zapłaty.


Jednakże z wezwaniem tym wiąże się doniosłe znaczenie w świetle zasady dotyczącej ponoszenia kosztów procesu, ponieważ choć pokrywa je strona przegrywająca, to jednak w sytuacji, gdy wierzyciel nie we¬zwie dłużnika do za¬płaty, a ten z kolei uzna roszczenie bez wda¬wania się spór, tj. przed terminem pierwszej rozprawy - koszty sądowe obciążają dochodzącego zapłaty  niezależnie od tego, że jest stroną wygraną w sprawie. 

 


W takiej sytuacji przyjmuje się po prostu, że gdyby dłużnik został wezwany do zapłaty przed wytoczeniem powództwa, to spłaciłby swój dług.

Wezwanie to ma zatem znaczenie prawne, jednak w opisanej sprawie jego dokonanie jest utrudnione, ponieważ właściciel nie odbiera przesyłek a w razie zainicjowania procesu to wspólnota będzie musiała udowodnić, że dokonała doręczenia.

 

 


Przed przystąpieniem do odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie zauważyć należy, że wezwanie do zapłaty to oświadczenie woli wierzyciela, które ten składa dłużnikowi i dlatego zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 61 kodeksu cywilnego jest ono złożone z chwilą, gdy doszło do tej osoby, „w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, a wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.”


Przepis ten jednak nie wymaga, aby adresat faktycznie zapoznał się z treścią wezwanie (oświadczenia), ale wyłącznie żeby miał taką możliwość, zatem nie ma znaczenia, że nie przeczytał go lub odmówił przyjęcia korespondencji.

 


Aby doręczyć wezwanie zazwyczaj korzysta się z usług poczty, która przekazuje dłużnikowi korespondencję, w razie odmowy odbioru lub nieodebrania przesyłki przyjmuje się fikcję doręczenia, jednak instytucja ta uregulowana została w przepisach postępowania cywilnego.
W orzecznictwie sądowym akceptuje się jednak analogiczne jej stosowania również i w takich sprawach,

 

 

Wspólnota mieszkaniowa może zatem wystosować wezwanie do zapłaty za pośrednictwem poczty i okazać w sądzie dowód nadania pisma do dłużnika, w grę wchodzi również przekazanie osobiste, jeżeli właściciel odmówi pokwitowania odbioru lub przyjęcia pisma – czyni się o tym stosowną wzmiankę jednak ten pierwszy sposób wydaje się być najbardziej ekonomiczny, nie wymaga dodatkowych dowodów w razie, gdyby właściciel zaprzeczał tej próbie doręczenia, przedłożenie dowodu doręczenia za pośrednictwem poczty jest w tym zakresie wystarczające.

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl