19 kwietnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziWstrzymanie uchwały - tylko na własną odpowiedzialność

Wstrzymanie uchwały - tylko na własną odpowiedzialność

 

 

 wstrzymanie uchwały

Pytanie Czytelniczki:

 

Wspólnota mieszkaniowa znalazła inwestora, który zgodził się sfinansować remont kamienicy wraz z rozbudową poddasza w zamian za dwa lokale, które mielibyśmy mu przekazać na własność w rozliczeniu.

 

Podjęte uchwały w tej sprawie zostały przeze mnie zaskarżone, sąd wstrzymał ich wykonanie, wtedy  inwestor się wycofał. W pierwszej instancji sprawę wygrałam, ale wspólnota zaskarżyła wyrok i sąd go zmienił w ten sposób, że moje powództwo oddalił.

 

 

Teraz na zebraniu sprawozdawczym zarząd stwierdził, że wspólnota poniosła przeze mnie straty i zbiera uchwałę w sprawie wystąpienia przeciwko mnie o odszkodowanie. Czy to możliwe, skoro to sąd tak postanowił? Czy sprawa nie jest przedawniona?

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Między wniesieniem pozwu do sądu  a zakończeniem procesu i wyegzekwowaniem roszczenia zwykle mija dużo czasu, który dłużnik może wykorzystać, aby pozbyć się majątku, czy w inny sposób utrudnić a nawet uniemożliwić przeprowadzenie egzekucji zasądzonego roszczenia. Przepisy, aby możliwie jak najszerzej ochronić wierzyciela, dopuszczają możliwość zabezpieczenia powództwa.

 

 

Kwestie te regulują przepisy kodeksu postępowania  cywilnego i tak art. 730. § 1 k.p.c. stanowi,    że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. W art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali przepisem szczególnym doprecyzowano, że:

„Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.”

 

Unormowanie powyższe wskazuje zatem, iż jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczenia właściciela w sprawie o uchylenie uchwały jest wstrzymanie jej wykonania.

 

Odnośnie samego zabezpieczenia, to należy mieć na uwadze, iż co do zasady nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, a do jego udzielenia, zgodnie z brzmieniem art. 370  1 k.p.c wystarczy uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego, który istnieje gdy  wierzyciel wykaże, iż brak zabezpieczenia uniemożliwiłby lub poważnie utrudnił wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia czy osiągnięcia celu postępowania.

 

 

Jak podaje czytelniczka jej powództwo zostało oddalone, dlatego zabezpieczenie upadło  z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W takim przypadku, stosownie do brzmienia 746 § 1 k.p.c. pozwanemu – w tym przypadku wspólnocie mieszkaniowej -  przysługuje teraz roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

 

 

Może go dochodzić w odrębnym postępowaniu wszczętym w terminie jednego roku od powstania szkody. Termin ten jest zawity, po jego upływie roszczenie odszkodowawcze wygasa (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21.06.2016 r., sygn. akt: I CSK 575/15).

 

W toku ewentualnego postępowania wspólnota mieszkaniowa będzie musiała jednak wykazać szkodę – czyli uszczerbek majątkowy, albo utracone korzyści oraz związek przyczynowy  pomiędzy tą szkodą a ustanowieniem zabezpieczenia.  Jeżeli rzeczywiście inwestor wycofał się z powodu wstrzymania wykonania uchwały, co mogło skutkować, np. wstrzymaniem prac budowlanych, albo utrudnić uzyskanie stosownych zezwoleń na prowadzenie budowy, to możemy rzeczywiście mówić o takim związku. Jednak udowodnienie wysokości szkody może być dość utrudnione, o ile sama wspólnota nie poniosła wydatków na inwestycję, która następnie nie została przeprowadzona.

 

 

 

Każdy właściciel wnosząc wniosek o zabezpieczenie winien liczyć się z możliwością jego upadku i ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym ze strony wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ odpowiedzialność za dokonane zabezpieczenie jest niezależna od winy  (por. uzasadnienie wyroku  SN z 25.2.2010 r. V CSK 293/09). Okoliczność uwzględnienia powództwa przez sąd I-ej instancji nie będzie zatem miała znaczenia w tej sprawie.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl