25 października (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziCzy wspólnota mieszkaniowa wystawia faktury VAT?

Czy wspólnota mieszkaniowa wystawia faktury VAT?

 

Pytanie:

Jesteśmy nowopowstałą wspólnotą, lokale wyodrebniane są sukcesywnie, deweloper nie sprzedał jeszcze wszystkich mieszkań. Mamy własny zarząd, rachunek bankowy, NIP i nr Regon, podjęliśmy uchwałę w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Deweloper jako właściciel lokali niewyodrębnionych zwrócił się do zarządu, aby ten wystawiał mu co miesiąc faktury za zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i media. Czy wspólnota mieszkaniowa uprawniona jest do wystawiania faktur?

 

Odpowiedź:

Wspólnota mieszkaniowa nie dokumentuje obciążeń właścicieli związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i odrębnych nieruchomości lokalowych fakturami, ponieważ przychody z tytułu zaliczek na koszty zarządu oraz dostawę mediów do lokali nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Właściciele lokali nie nabywają zatem z tytułu pokrycia w/w kosztów od wspólnoty mieszkaniowej usług, o których mowa w art. 8 ustawy o VAT, dokonywanych wpłat nie można więc dokumentować fakturami VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w uzasadnieniu postanowienia z dnia 4 sierpnia 2008 roku, sygn. ILPP1/443-446/08-2/BD , wskazał, iż „....czynność pokrycia przez członków wspólnoty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali nie jest usługą w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, nie stanowi tym samym obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Wspólnota, czyli jej członkowie nie dokonują dostawy w rozumieniu ustawy o VAT na rzecz samych siebie, poprzez zapłatę zaliczek z tytułu kosztów utrzymania części wspólnych oraz własnych lokali (opłaty za ciepłą wodę, dostawy energii, wywozu nieczystości). Wspólnota dostarczając media swoim członkom nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Wspólnota nie wykonuje bowiem usług dla podmiotów spoza wspólnoty, lecz dla samej siebie – jest to tzw. zużycie wewnętrzne członków wspólnoty. Stąd też brak jest uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą, a jej członkami."
Powyższy pogląd jest jednolity w orzecznictwie organów podatkowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 29 maja 2008 roku, ITPP1/443-261/08/AJ również orzekł, iż: „... w rozliczeniach wewnątrz wspólnoty nie występuje obrót w rozumieniu art. 29 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie można mówić o odsprzedaży mediów przez wspólnotę a więc jej członków na rzecz osób trzecich, a jedynie o zwrocie wyłożonych środków pieniężnych, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego Wspólnota (członkowie), nie dokonują sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie (również gdy dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej). Zatem w oparciu o przytoczone regulacje prawne Wspólnota dostarczając media wyłącznie swoim członkom nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ stroną umowy jest Wspólnota a więc jej członkowie. W związku z powyższym brak jest uzasadnienia dla refakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą, a jej członkami z tytułu ponoszonych kosztów (energii elektrycznej, cieplnej, wywozu nieczystości, wody i ścieków) dotyczących lokali użytkowych. Odnosząc powołane normy prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że brak jest podstaw prawnych do wystawiania przez Wspólnotę na rzecz swoich członków faktur VAT z tytułu dostarczanych mediów".
W orzeczeniu z dnia 22 sierpnia 2008 roku, sygn.: IBPP3/443-395/08/B, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odnosząc się do poruszonej kwestii w odniesieniu do wspólnoty lokali użytkowych przedstawił następujący pogląd: „zaliczki te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej - wspólnoty lokali użytkowych - przez jej członków. Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie (również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej), poprzez zapłatę zaliczek (kwot) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem własnych lokali, np. z tytułu opłat za ciepłą wodę, ogrzewanie lub wywóz nieczystości. Tym samym Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie pobierania opłat od członków wspólnoty z tytułu dostaw mediów do poszczególnych lokali (tzw. refaktury) oraz pobierania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu i na fundusz remontowy ".

źródło:

Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl