21 kwietnia (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziCzy wspólnota mieszkaniowa wystawia faktury VAT?

Czy wspólnota mieszkaniowa wystawia faktury VAT?

 

Pytanie:

Jesteśmy nowopowstałą wspólnotą, lokale wyodrebniane są sukcesywnie, deweloper nie sprzedał jeszcze wszystkich mieszkań. Mamy własny zarząd, rachunek bankowy, NIP i nr Regon, podjęliśmy uchwałę w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Deweloper jako właściciel lokali niewyodrębnionych zwrócił się do zarządu, aby ten wystawiał mu co miesiąc faktury za zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i media. Czy wspólnota mieszkaniowa uprawniona jest do wystawiania faktur?

 

Odpowiedź:

Wspólnota mieszkaniowa nie dokumentuje obciążeń właścicieli związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i odrębnych nieruchomości lokalowych fakturami, ponieważ przychody z tytułu zaliczek na koszty zarządu oraz dostawę mediów do lokali nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Właściciele lokali nie nabywają zatem z tytułu pokrycia w/w kosztów od wspólnoty mieszkaniowej usług, o których mowa w art. 8 ustawy o VAT, dokonywanych wpłat nie można więc dokumentować fakturami VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w uzasadnieniu postanowienia z dnia 4 sierpnia 2008 roku, sygn. ILPP1/443-446/08-2/BD , wskazał, iż „....czynność pokrycia przez członków wspólnoty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali nie jest usługą w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, nie stanowi tym samym obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Wspólnota, czyli jej członkowie nie dokonują dostawy w rozumieniu ustawy o VAT na rzecz samych siebie, poprzez zapłatę zaliczek z tytułu kosztów utrzymania części wspólnych oraz własnych lokali (opłaty za ciepłą wodę, dostawy energii, wywozu nieczystości). Wspólnota dostarczając media swoim członkom nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Wspólnota nie wykonuje bowiem usług dla podmiotów spoza wspólnoty, lecz dla samej siebie – jest to tzw. zużycie wewnętrzne członków wspólnoty. Stąd też brak jest uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą, a jej członkami."
Powyższy pogląd jest jednolity w orzecznictwie organów podatkowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 29 maja 2008 roku, ITPP1/443-261/08/AJ również orzekł, iż: „... w rozliczeniach wewnątrz wspólnoty nie występuje obrót w rozumieniu art. 29 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie można mówić o odsprzedaży mediów przez wspólnotę a więc jej członków na rzecz osób trzecich, a jedynie o zwrocie wyłożonych środków pieniężnych, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego Wspólnota (członkowie), nie dokonują sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie (również gdy dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej). Zatem w oparciu o przytoczone regulacje prawne Wspólnota dostarczając media wyłącznie swoim członkom nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ stroną umowy jest Wspólnota a więc jej członkowie. W związku z powyższym brak jest uzasadnienia dla refakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą, a jej członkami z tytułu ponoszonych kosztów (energii elektrycznej, cieplnej, wywozu nieczystości, wody i ścieków) dotyczących lokali użytkowych. Odnosząc powołane normy prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, że brak jest podstaw prawnych do wystawiania przez Wspólnotę na rzecz swoich członków faktur VAT z tytułu dostarczanych mediów".
W orzeczeniu z dnia 22 sierpnia 2008 roku, sygn.: IBPP3/443-395/08/B, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odnosząc się do poruszonej kwestii w odniesieniu do wspólnoty lokali użytkowych przedstawił następujący pogląd: „zaliczki te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej - wspólnoty lokali użytkowych - przez jej członków. Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie (również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej), poprzez zapłatę zaliczek (kwot) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem własnych lokali, np. z tytułu opłat za ciepłą wodę, ogrzewanie lub wywóz nieczystości. Tym samym Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie pobierania opłat od członków wspólnoty z tytułu dostaw mediów do poszczególnych lokali (tzw. refaktury) oraz pobierania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu i na fundusz remontowy ".

źródło:

Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl