24 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziMontaż kominka wymaga pozwolenia na budowę

Montaż kominka wymaga pozwolenia na budowę

 

Montaż kominka wymaga pozwolenia na budowęPytanie czytelnika:

Jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym wspólnoty mieszkaniowej. Moje mieszkanie dotychczas było ogrzewane piecem kaflowym, piec ten wyburzyłem a w jego miejsce zamontowałem kominek. Mój sąsiad zawiadomił Nadzór Budowlany, ponieważ twierdzi, że dopuściłem się samowoli budowlanej, domaga się teraz rozbiórki kominka.

Czy rzeczywiście powinienem był wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę?

 

 

 

Odpowiedź:

Na samym wstępie należy zauważyć, że jeżeli budynek, w którym położony jest lokal czytelnika posiada więcej niż cztery kondygnacje nadziemne – nie ma możliwości montażu kominka, ponieważ takie ograniczenia wynikają z przepisów rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690  z późn. zm.).

W niższym budynku istnieje możliwość wykonania kominka i podłączenia go do przewodu kominowego, jednak choć nie mamy w takim przypadku do czynienia z budową ani obiektu budowlanego, ani jego części, to wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (por. wyrok WSA z dnia 16.04.2009, II SA/Gd 671/08, czy WSA we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 roku, sygn. II SA/Wr 134/04).

Z treści pytania wynika, że kominek został postawiony w warunkach samowoli budowalnej, o czym sąsiad poinformował organy nadzoru budowlanego domagając się obecnie jego rozbiórki. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy trybu art. 50 ustawy Prawo budowlane, organ winien ustalić, czy zamontowany kominek, spełnia wymogi określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu, tj. w § 132 ust. 3 w związku z art. § 150 ust. 9, § 140 ust. 1 i 2 i § 266 oraz § 145 ust. 1.

 

 

Zgodnie z § 132 ust. 3 kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.

 

Natomiast § 150 ust. 9 rozporządzenia stanowi, iż w pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. § 140 ust. 2 przewiduje, iż przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266, zgodnie z którym
1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
4. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8.

 

Zgodnie z art. 145 ust. 1 rozporządzenia trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14×0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14×0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

 

 

W razie spełnienia tych warunków, mimo wykonania kominka bez pozwolenia na budowę – jego brak nie przesądza o konieczności rozbiórki, ponieważ inwestor będąc właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego i podłączając kominek do przewodu do którego wcześniej był podłączony piec w jego lokalu legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16.04.2009, sygn. akt: II SA/Gd 671/08, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17.11.2010 roku, sygn. akt: II SA/Gd 181/10). Ponadto, organ powinien wziąć również pod uwagę okoliczność, że przed podłączeniem kominka z wkładem kominkowym do przewodu kominowego podłączony był piec kaflowy ( tak WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 27.01.2006 roku, sygn. akt: II SA/Wr 134/04).

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi

 
Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl