25 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Regulamin kont pocztowych

Regulamin prowadzenia kont poczty elektronicznej dla zarządców nieruchomości w domenie @Zarzadca.pl

  Regulamin prowadzenia kont poczty elektronicznej dla zarządców nieruchomości w domenie @Zarzadca.pl

 

 

 

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika w domenie zarzadca.pl

 

 1. Konta pocztowe w portalu Zarzadca.pl udostępniane są bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Użytkownikiem konta może zostać licencjonowany zarządca nieruchomości lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

 1. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

 

 1. Zarzadca.pl nie weryfikuje danych podanych w trakcie rejestracji.

 

 1. W razie powstania wątpliwości odnośnie zgodności przekazanych wraz z wnioskiem o założenie konta pocztowego danych, administrator obowiązany jest podjąć potrzebne czynności wyjaśniające celem zachowania zgodności danej sytuacji z postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Portal Zarzadca.pl umożliwia użytkownikowi korzystanie z usługi poczty elektronicznej z adresem w domenie @Zarzadca.pl. Usługa poczty elektronicznej jest świadczona na rzecz użytkownika z wykorzystaniem aplikacji Prokonto przez Grupę o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-231), ul. Jutrzenki 177 zgodnie z postanowieniami regulaminów udostępnianych przez Grupę O2 na prowadzonych przez Grupe O2 stronach internetowych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl

 

 1. Aktywacja konta następuje po pozytywnej akceptacji loginu poczty przez Zarzadca.pl w ciągu 1-2 dni od wysłania formularza rejestracyjnego. Status rejestrowanego konta użytkownik sprawdza wpisując kod aktywacji na stronie ‘aktywuj Konto” otrzymany po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialnoć za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w portalu Zarzadca.pl. Właściciele portalu mogą przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w ich posiadaniu dane osób naruszających prawo kont w portalu Zarzadca.pl

 

 1. Zarzadca.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

 

 1. Zarzadca.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu portalu lub systemu pocztowego z przyczyn technicznych lub niezależnych od portalu Zarzadca.pl

 

 1. Zarzadca.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont.

 

 1. Zarzadca.pl zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

 

 1. Z zastrzeżeniem zapisu pkt. 9 niniejszego regulaminu, Zarzadca.pl nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

 

 1. Zakładając bezpłatne konto w portalu Zarzadca.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarzadca.pl danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez Zarzadca.pl na udostępniony użytkownikowi adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od portalu Zarzadca.pl lub jego kontrahentów. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą w celach udostępniania konta, w celach marketingowych oraz statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania.

 

 1. Zarzadca.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności gdy:

 

a) użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu,

b) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni,

c) nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami,

d) uzytkownik podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym

e) użytkownik nie jest licencjonowanym zarządcą lub nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

f) użytkownik rozsyła niechcianą przez innych użytkowników korespondencję, tzw. SPAM-u (np. nie zamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicje SPAM-u przyjmuje się definicje podaną na stronie: www.nospam-pl.net/standard.php

 

 

 1. Zamknięcie konta powoduje cofnięcie uprawnień do wykorzystywania adresu poczty elektronicznej w domenie @Zarzadca.pl. Po zamknięciu konta portal Zarzadca.pl jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu i adresu poczty elektronicznej należącego do użytkownika zamkniętego konta.

 

 1. Zarzadca.pl  umożliwi użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w domenie Zarzadca.pl.

 

 1. Zarzadca.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

 

 1. Zarzadca.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.zarzadca.pl. O każdej zmianie regulaminu Zarzadca.pl powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont w domenie Zarzadca.pl.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2011 roku.