ZARZĄDCA.pl

16 września (wtorek)

Nawigacja Polecane artykuły
Czy zarządca może wynająć adwokata

Czy zarządca może wynająć adwokata

adwokat, zarządca, wspólnota mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe

Zarządca, któremu powierzono zarząd w trybie art. 18 ustawy o własności....

WIĘCEJ...
Świadectwa energetyczne po nowemu

Świadectwa energetyczne po nowemu

Świadectwa energetyczne, wspólnota mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe, zarządzanie nieruchomościami

Prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej.....

WIĘCEJ...
Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej

Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa stosuje ustawę o rachunkowości, dlatego...

WIĘCEJ...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Refakturowanie kosztów energii elektrycznej

 

Sygnatura ITPB3/423-676b/08/AM

2009.02.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 

Sygnatura ITPB3/423-676b/08/AM

2009.02.13

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2008 r. (data wpływu 24 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy - jest nieprawidłowe.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 24 listopada 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy.

 

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

 

W budynkach mieszkalnych zamieszkiwanych przez członków Spółdzielni znajdują się piwnice. Część z nich stanowią pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych, część natomiast to pomieszczenia wolne. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni pomieszczenia wolne wynajmowane są na podstawie umowy najmu za odpłatnością zainteresowanym osobom, które zamieszkują w tym budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na dodatkowe pomieszczenia piwniczne. Spółdzielnia nie wynajmuje tych pomieszczeń osobom z zewnątrz - są to tylko członkowie Spółdzielni.

Spółdzielnia wynajmuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą lokale użytkowe. W kilku lokalach usytuowanych na parterach budynków mieszkalnych istnieje sytuacja (ze względu na problemy techniczne), że energię elektryczną podmioty te czerpią poprzez instalację spółdzielni wykorzystywaną do oświetlenia klatek schodowych. Zakład energetyczny obciąża Wnioskodawcę kosztami energii elektrycznej dostarczanej do oświetlenia klatek schodowych w tych budynkach. Natomiast w wynajmowanych lokalach są zamontowane podliczniki i na ich podstawie Spółdzielnia refakturuje koszty energii przypadające na najemców.

 

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:

 

  • 1. Czy dochody otrzymywane z wynajmu tych pomieszczeń należy traktować jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu ich na utrzymanie tych zasobów traktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych...
  • 2. Czy przychody wynikające z tych faktur należy traktować jako związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu ich na utrzymanie tych zasobów traktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych...

 

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Zagadnienie zawarte w pytaniu pierwszym będzie przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej.

 

Zdaniem Wnioskodawcy - w części dotyczącej pytania drugiego - dochody związane z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej, w związku z tym, że związane są one z urządzeniami wchodzącymi w skład budynku mieszkalnego, należy traktować jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i po ich przeznaczeniu na cele związane z utrzymaniem tych zasobów zwolnić z podatku dochodowego od osób prawnych (traktować jako pożytki z nieruchomości wspólnej).

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) - dalej: ustawa podatkowa - wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu (wprowadzonego przepisem art. 1 pkt 18 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. Nr 217, poz. 1589), z dniem 1 stycznia 2007 roku - zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

 

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 

  • - gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
  • - innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

 

W poprzednim stanie prawnym zakres zwolnienia był szerszy albowiem obejmował dochody, które osiągała spółdzielnia mieszkaniowa (bez względu na źródło ich pochodzenia), z wyjątkiem określonym w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych" oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi". Zakresu tych pojęć nie da się także wywieść z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.).

Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób" zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy", „mieszkaniowych" określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji, z interpretacji językowej pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi" wynika, że gospodarka ta obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W związku z faktem, że Wnioskodawca jest podmiotem działającym w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przedmiotowej sprawie należy wskazać na przepisy tej ustawy, które stanowią, że celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Uwzględniając charakter opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe" nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

 

Przez „zasoby mieszkaniowe" należy zatem rozumieć:

 

  • - znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
  • - pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
  • - urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

 

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody, w tym w szczególności opłaty (czynsze) pobierane od lokatorów oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 12 i art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Uzyskany z tego tytułu dochód, zgodnie z cytowanym wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie wolny od podatku jeśli tylko zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż lokale użytkowe nie stanowią zasobów mieszkaniowych. Zatem opłat wnoszonych przez użytkowników lokali użytkowych nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, przychody wynikające z refakturowania kosztów energii elektrycznej przypadającej na lokale użytkowe nie mieszczą się w pojęciu „gospodarki zasobami mieszkaniowymi" i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy podatkowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślenia wymaga również okoliczność, iż refakturowanie - w myśl Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - jest usługą, wobec tego Spółdzielnia uzyskuje w tym przypadku przychód z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

 

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, powoduje, iż interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

 

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antysapmowy
Odśwież