22 października (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Pozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

 Pozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

POZEW O  USTALENIE NIEISTNIENIA LUB UCHYLENIE UCHWAŁ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 lipca 2007 roku.

  

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy 

                                                                                   w Warszawie

                                                                                   Wydział I Cywilny

                                                                                   ul. Przykładowa 1

                                                                                   00 - 950 Warszawa

 

 

 

Powód: Jan Kowalski, ul. Fikcyjna 30 m. 2, 00 - 110 Warszawa,

   

Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fikcyjnej 30 w Warszawie, reprezentowana przez Zarząd w osobach: Anny Nowak, Joanny Czerwińskiej  i Arkadiusza Mandalińskiego, adres dla doręczeń: ul. Fikcyjna 30 m. 5, 00 - 110 Warszawa.

 

 

 

Pozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

 

 

Wnoszę o:

 

1) ustalenie, że uchwała nr 5/2007 z dnia 1 lipca 2007 roku w sprawie   wykonania inwestycji polegającej na budowie zatoczki parkingowej  ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej nie istnieje w obrocie prawnym,

 

bądź, w przypadku stwierdzenia przez Sad, że uchwała ta została podjęta

 

uchylenie uchwały nr 5/2007 z dnia 1 lipca 2007 roku w sprawie wykonania inwestycji polegającej na budowie zatoczki parkingowej ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej,

 

2) rozponanie sprawy także pod nieobecność powoda,

 

3) zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Powód jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 30. W nieruchomości tej położonych jest 15 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy - garaż wielostanowiskowy. Właściciele tych lokali  tworzą zatem wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

 

Dowód:

- odpis z księgi wieczystej kw nr 12346 - na okoliczność, że powód jest właścicielem lokalu nr 2 położonego w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 30,

 

- wypis z Katastru Miejskiego - na okoliczność, że w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Fikcyjnej  30 wyodrębnionych jest 16 lokali, których  właściciele tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Pozwaną wspólnotę mieszkaniową reprezentuje jej kilkuosobowy zarząd  wybrany w trybie art. 20 ustawy o własności lokali, tj.  uchwałą nr 2/2005 z dnia 30 kwietnia 2005 roku.

 

 

Dowód:

- odpis uchwały nr 2/2005 z dnia 30 kwietnia 2005 roku - na okoliczność wyboru zarządu  Wspólnoty Mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej 30 w Warszawie.

 

W dniu 1 lipca 2007 roku  odbyło się zebranie ogółu właścicieli lokali, na którym m.in. głosowano nad uchwałą  nr 5/2007 w sprawie wykonania inwestycji polegającej na budowie zatoczki parkingowej ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej.

Za przyjęciem tej uchwały głosowali właściciele lokali mieszkalnych posiadający łącznie 0,45 udziału („45 procent udziałów")  w nieruchomości wspólnej oraz dwóch współwłaścicieli wielostanowiskowego garażu posiadający łącznie 0,06 udziału ( „0,6 procent").

 

Dowód:

- odpis protokołu  z zebrania oraz głosowania przeprowadzonego na zebraniu w dniu 1 lipca 2007 roku - na okoliczność, że za podjęciem uchwały nr 1/2007    głosowali właściciele posiadający łącznie 0,45 udziału w nieruchomości wspólnej („45 procent udziałów").

 

Zdaniem powoda głosowanie powyższe nie doprowadziło do podjęcia przedmiotowej uchwały z uwagi na brak wymaganej większości. Garaż wielostanowiskowy stanowi przedmiot współwłasności osób fizycznych. Z własnością tego garażu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi łącznie 0,21 („21 procent").

 

Do zasad związanych z zarządem wielostanowiskowym garażem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności.  Zgodnie, z brzmieniem art. 199 kodeksu cywilnego do podjęcia czynności przekraczającej zarząd zwykły konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, zaś do czynności zwykłego zarządu - większości. Skoro zatem udział współwłaścicieli garażu w nieruchomości wspólnej wynosi 0,2 („20 procent), a za podjęciem uchwały głosowali współwłaściciele garażu posiadający 0,06 udziału  („0,6 procenta"), to bezzasadne jest doliczanie oddanych przez nich głosów w podsumowaniu wyników głosowania.

 

W przypadku, gdyby Sąd nie uwzględnił roszczenia o ustalenie niestnienia uchwały, powód wnosi o jej uchylenie. Uchwała ta narusza bowiem prawo, zasady zarządzania oraz interes powoda.  Na jej podstawie, zarząd wspólnoty mieszkaniowej  uprawniony jest do wydatkowania środków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej na inne, niż wynikające z uchwały nr 2/2002 w sprawie utworzenia funduszu remontowego, cele. Fundusz ten został utworzony wyłącznie po to, aby zabezpieczyć  środki na remonty nieruchomości wspólnej. Budowa parkingu to inwestycja a nie remont. W dodatku zatoczka parkingowa  ma zostać wybudowana na gruncie należącym do gminy.

 

Dowód:

- uchwała nr 2/2002 w sprawie utworzenia funduszu remontowego - na okoliczność, że fundusz ten przeznaczony jest na pokrycie kosztów remontów nieruchomości wspólnej,

-uchwała nr 5/2007 w sprawie wykonania inwestycji polegającej na budowie zatoczki parkingowej  ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej - na okoliczność jej treści.

 

 

W tym stanie rzeczy pozew jest zasadny i konieczny.

 

 

 

 

                                                                   JAN KOWALSKI

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................  

 

 

 

Omówienie:

 

1) powództwo można sformułować w taki sposób, że umieszczone będę w nim dwa żądania, przy czym rozpoznanie drugiego następuje dopiero wtedy, gdy sąd nie uwzględni pierwszego.  W przypadku, gdy sąd uzna zasadność pierwszego  - to drugie pozostaje bez rozpoznania - tzw. powództwo ewentualne.

 

2) powództwo ewentualne o ustalenie nieistnienia uchwały lub jej uchylenie należy wytoczyć w terminie 6 - cio tygodniowym określonym w art. 25 ustawy o własności lokali.

 

3) od dnia 20 marca 2007 roku wszystkie sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał wspólnoty mieszkaniowej należą do właściwości sądów okręgowych.

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl