30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu

Pozew o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu

 

--------------------------------- Zarzadca.pl -----------------------------------

 

 

Wrocław,  dnia 5 maja 2009 roku.

 

 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

ul. Sądowa 1

50-046  Wrocław

 

 

 

 

 

 

Powódka: Anna Nowak,  ul. Fikcyjna 14/2  00-950 Wrocław,

 

Pozwany:  Przedsiębiorstwo Budowlano  Inwestycyjne „Developer"  Spółka z o.o.,  z siedzibą przy ul. Fikcyjnej  1, 00-950 Wrocław.

 

 

WPS: 400.000 zł.

 

 

 

Pozew o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu

 

 

 

 

Wnoszę o :

 

1)zobowiązanie Przedsiębiorstwa Budowlano Inwestycyjnego „Developer" Spółki z o.o. do  złożenia oświadczenia woli o treści następującej:

 

„ Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Developer - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  przenosi na rzecz Anny Nowak własność samodzielnego  lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku przy ul. Fikcyjnej 2 we Wrocławiu, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 56 m2 (pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych) wraz z udziałem w wysokości 1454/100000  we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie współużytkowania wieczystego  działki gruntu nr 56/1, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą nr 11111;

 

2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych,

 

3) przeprowadzenie   rozprawy także pod nieobecność powódki.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 4 maja 2007 roku powódka zawarła z pozwaną spółką umowę w zakresie  wybudowania  i ustanowienia odrębnej własności mieszkania a następnie przeniesienia go na własność w realizowanej inwestycji przy ul. Fikcyjnej 2 we Wrocławiu.

 

Zapłata ceny lokalu nastąpiła zgodnie z umową, tj.   w 5 -ciu równych ratach, po 80 tys. zł każda z nich, przy czym ostatnia  została przekazana na rzecz pozwanej spółki w dniu 5 marca 2009 roku.  

 

 

 

Dowód:

1) umowa o budowę lokalu mieszkalnego z dnia 4 maja 2007 roku,

2) dowody wpłat dokonanych na rzecz pozwanej - na okoliczność wywiązania się przez powódkę z zawartej umowy.

 

Inwestycja została zakończona, w maju 2009 roku oddano obiekt do użytkowania, wybudowany lokal jest lokalem samodzielnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, jednak pozwana nie ustanowiła jego odrębnej własności na rzecz powódki, mimo że ta wielokrotnie wzywała pozwaną do zawarcia umowy.

W dniu 15 czerwca br.  pozwana spółka odmówiła powódce ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu i  zaproponowała zwrot wpłaconych przez nią środków oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w piśmie tym powołano się na to, że umowa o budowę lokalu z dnia 4 maja 2007 roku wobec braku formy aktu notarialnego, nie zobowiązywała pozwanej do ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności na powódkę, ponieważ nie jest umową przedwstępną, o której mowa w art. 389 § 1 k.c.

 

Dowód:

- pisma powódki z dnia 15.05.2009 r, 21.05.2009 r., 30 maja 2009 roku wzywające pozwaną do ustanowienia odrębnej własności lokalu,

- pismo pozwanej z dnia 15.06.2009 roku - odmawiające zawarcia umowy.

 

Brak  formy aktu notarialnego nie jest jednak okolicznością zawinioną przez powódkę i  nie może pozbawić  jej  możliwości dochodzenia uprawnień na podstawie art. 64 k.c. , zawarta umowa wskazuje bowiem wprost obowiązek przeniesienia własności.  Pozwana spółka jako profesjonalny uczestnik obrotu zamiast  zadbać o  dochowanie należytej formy,  usiłuje obecnie wykorzystać jej brak, co stanowi przejaw nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 kodeksu cywilnego.

 

W tym stanie rzeczy powódka wnosi jak na wstępie.

 

 

Omówienie:

 

1.W doktrynie i orzecznictwie jednolity jest pogląd, że umowa deweloperska  jest umową nienazwaną i  nie można jej  utożsamiać z  umową przedwstępną, o której mowa w art. 389 § 1 k.c (por.: orzeczenie Sądu Najwyższego  z dnia 9.07.2003 r. w sprawie IV CKN 305/01, OSNC 2004/7-8/130). Zawiera istotne elementy umowy przyrzeczonej, w szczególności zobowiązanie nabywcy lokalu do zapłaty całej należności za wybudowanie lokalu a inwestora do przeniesienia na jego rzecz prawa własności. Żródłem tej umowy są elementy treści różnych umów nazwanych, które tworzą nierozłączną i jednolitą całość określoną przez wskazany cel gospodarczy.

 

2. W wyroku z dnia 20.04.06 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. akt: I ACa 1282/05) orzekł, że  umowa deweloperska zobowiązuje do przeniesienia własności mimo niezachowania formy aktu notarialnego.

 

3. Podstawę prawną sformułowanego w pozwie roszczenia stanowi art. 64 kodeksu cywilnego: „prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie".

 

 

 

 

 

Opracował:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

forum wspólnota mieszkaniowa

 

 

blog

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl