30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

 

POZEW O USTALENIE NIEISTNIENIA UCHWAŁY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

 

 

 

---------------------------------------------Zarzadca.pl------------------------------------------

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 13 czerwca 2006 roku.

 

 

                                                                                        Sąd Okręgowy

                                                                                        we Wrocławiu

                                                                                        Wydział I Cywilny

                                                                                        ul. Podwale 30

                                                                                        50 - 950 Wrocław

 

 

 

Powód: Jan Kowalski, ul. Fikcyjna 30 m. 2, 50 - 110 Wrocław,

 

 

Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fikcyjnej 30 we Wrocławiu, reprezentowana przez Zarząd w osobach: Anny Nowak, Joanny Czerwińskiej  i Arkadiusza Mandalińskiego, adres dla doręczeń: ul. Fikcyjna 30 m. 5, 50 - 110 Wrocław.

 

 

 

Pozew o ustalenie niestnienia uchwały

 

 

Wnoszę o:

 

1) ustalenie, że uchwały nr 1/2005 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi z jego działaności za rok 2005 oraz  nr 2/2005 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2006

- nie istnieją w obrocie prawnym,

2) zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we Wrocławiu przy ul. Fikcyjnej 30. W nieruchomości tej położonych jest 15 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Właściciele tworzą zatem wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

 

Dowód:

- odpis z księgi wieczystej kw nr 12346 - na okoliczność, że powód jest właścicielem lokalu nr 2 położonego we Wrocławiu przy ul. Fikcyjnej 30,

 

- wypis z Katastru Miejskiego - na okoliczność, że w nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Fikcyjnej  30 położonych jest 16 lokali a ich właściciele tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Pozwaną wspólnotę mieszkaniową reprezentuje jej kilkuosobowy zarząd  wybrany w trybie art. 20 ustawy o własności lokali, tj.  uchwałą nr 2/2005 z dnia 30 kwietnia 2005 roku.

 

 

Dowód:

- odpis uchwały nr 2/2005 z dnia 30 kwietnia 2005 roku - na okoliczność wyboru zarządu  Wspólnoty Mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej 30 we Wrocławiu.

 

W dniu 30 marca 2006 roku odbyło się zebranie ogółu właścicieli lokali, na którym m.in. głosowano nad uchwałami: nr 1/2006 w sprawie udzielenia zarządowi  absolutorium z jego działalności za rok 2005 oraz nr 2/2006 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2006. Za przyjęciem tychże uchwał głosowali właściciele posiadający łącznie 0,45 udziału („45 procent udziałów")  w nieruchomości wspólnej oraz jedna osoba, która ani nie była właścicielem  lokalu w nieruchomości pozwanej, ani też nie posiadała pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami od żadnego właściciela lokalu.

 

Dowód:

- odpis projektów uchwał nr 1/2006 w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium z jego działalności za rok 2005 oraz nr 2/2006 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2006 - na okoliczność ich treści,

 

- odpis protokołu  z głosowania przeprowadzonego na zebraniu w dniu 30 marca 2006 roku - na okoliczność, że za podjęciem uchwał nr 1/2006 i nr 2/2006  głosowali właściciele posiadający łącznie 0,45 udziału w nieruchomości wspólnej („45 procent udziałów").

 

Głosowanie powyższe nie doprowadziło zatem do podjęcia przedmiotowych uchwał z uwagi na brak wymaganej większości. W tym miejscu powód podnosi, iż nie zachodzą przesłanki głosowania nad uchwałami według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos,  o których mowa w art. 23 ustawy o własności lokali -  zatem   uchwały  zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej.  Mimo, że właściciele nie podjęli uchwał -  to zarząd uważa za uchwałę oświadczenia woli złożone przez właścicieli posiadających łącznie 0,45 udziału („ 45 procent udziałów"). 

W tym stanie rzeczy pozew jest zasadny i konieczny  .

 

 

JAN KOWALSKI

 

 

 

----------------------------------------------

 

 

Omówienie:


1) powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały wnosi się na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego i można to uczynić w każdym czasie, co oznacza, że właściciel nie jest związany 6-cio tygodniowym terminem zawitym do zaskarżenia uchwały w trybie art. 25 ustawy o własności lokali; z tym zastrzeżeniem, że linia orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz piśmiennictwo wskazują, iż wytoczenie tego powództwa po upływie powyższego 6-cio tygodniowego terminu będzie skuteczne tylko w przypadku tak poważnych naruszeń, jak brak wymaganej większości głosów właścicieli oddanych za podjęciem danej uchwały;

 

 

2) powództwo oparte na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali wnosi się celem zniweczenia skutków prawnych podjętych uchwał, natomiast na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego- celem ustalenia, że dana uchwała nie istnieje w obrocie prawnym;

 

 

3) od dnia 20 marca 2007 roku wszystkie sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał wspólnoty mieszkaniowej należą do właściwości sądów okręgowych.

 

 

 

---------------------------------------------Zarzadca.pl------------------------------------------

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl