11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

Pozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

 pozew o nakazanie wydanie dokumentacji

 

 

 

POZEW O NAKAZANIE WYDANIA DOKUMENTACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

 

 

 

                                                                                       Poznań, dnia 5 lipca 2006 roku.

 

 

 

 

                                                                                           Sąd Rejonowy

                                                                                           w Poznaniu

                                                                                           Wydział I Cywilny

                                                                                           ul. Młyńska 1 a

                                                                                           61-729 Poznań

 

 

 

 

Powódka: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fikcyjnej 30 w Poznaniu, reprezentowana przez Zarząd w osobie Grzegorza Nowaka, adres dla doręczeń: ul. Fikcyjna 30/ 6, 61-115 Poznań;

 

Pozwana: „Twój zarządca" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Fikcyjnej 45,  61-115 Poznań

 

 

 

 

Pozew o nakazanie wydania dokumentacji

 

 

 

Wnoszę  o:

 

  • 1) nakazanie pozwanej „Twój zarządca" Spółka z o.o., aby wydała następującą, znajdującą się w jej posiadaniu dokumentację stanowiącą własność wspólnoty mieszkaniowej:
  • - książkę obiektu budowlanego,
  • - wyciągi bankowe  od nr 4 do nr 188,   sporządzonych przez Bank .....w okresie od 3 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 z rachunku wspólnoty mieszkaniowej o numerze ..................

 

  • 2) zasądzenie na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Powodową Wspólnotę Mieszkaniową  tworzy ogół właścicieli  dziesięciu lokali położonych  w Poznaniu przy ul. Fikcyjnej 30. W dniu 2 lutego 2006 roku właściciele lokali dokonali wyboru zarządu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali w osobie Andrzeja Nowaka.

 

Dowód:

- odpis z księgi wieczystej macierzystej KW nr 11289 - na okoliczność, że Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej 30 w Poznaniu tworzą właściciele dziesięciu lokali położonych w tej nieruchomości,

- uchwała nr 3/2006 w sprawie wyboru zarządu w osobie Andrzeja Nowaka.

 

Pozwana spółka z o.o. „Twój zarządca" sprawowała zarząd nieruchomością powódki w okresie od dnia 10 stycznia 2003 roku do dnia 2 lutego 2006 roku, tj. do momentu zebrania ogółu właścicieli lokali, na którym została odwołana ze sprawowanej funkcji uchwałą nr 2/2006 protokołowaną przez notariusza.

 

Dowód:

- protokół sporządzony przez notariusza - na okoliczność, że na zebraniu w dniu 2 lutego 2006 roku właściciele lokali podjęli uchwały  w sprawie zmiany  sposobu zarządu  i wypowiedzenia zarządzania nieruchomością wspólną pozwanej.

 

Pomimo odwołania pozwanej - jej przedstawiciele odmawiają  wydania nowemu zarządowi znajdującej się w ich posiadaniu a stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej dokumentacji, przetrzymują wyciagi bankowe z rachunków powódki i oraz książkę obiektu budowlanego, mimo, że zgodnie z brzmieniem par. 12 zawartej przez strony umowy o zarządzanie  - powódka zobowiązana była do niezwłocznego wydania po zakończeniu sprawowania zarządu wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości.

 

Powódka  wielokrotnie zwracała się do pozwanej, aby ta przekazała dokumentację - jednak bezskutecznie. W tym stanie rzeczy pozew jest zasadny i konieczny.

 

Dowód:

1) wezwania z dni 15 lutego, 30 kwietnia, 15 maja 2006 roku - na okoliczność, że powódka wzywała pozwaną wielokrotnie do przekazania dokumentacji.

 

                                                                                                           Grzegorz Nowak

 

 

  

Omówienie:

Powództwo o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej - roszczenie windykacyjne - wnosi się na podstawie art. 222 § 1 kodeksu cywilnego, dyspozycja tego przepisu stanowi, iż właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby ta rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą;   Właścicielem dokumentacji jest wspólnota mieszkaniowa, dlatego też wspólnocie  służy materialna legitymacja czynna do zgłoszenia roszczenia windykacyjnego przeciwko poprzedniemu zarządcy, który mimo braku uprawnień włada rzeczą cudzą ( w tym przypadku przetrzymuje dokumentację wspólnoty mieszkaniowej).

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl