30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

  Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

 

----------------------------------------Zarzadca.pl--------------------------------------

 

Bydgoszcz, dnia 6 lipca 2006 roku.

 

 

                                                                                  Sąd Okręgowy

                                                                                  w Bydgoszczy

                                                                                  I Wydział Cywilny

                                                                                  ul. Wały Jagiellońskie 4

                                                                                  85-128 Bydgoszcz

 

 

Powód: Jan Kowalski, ul. Fikcyjna 30 m. 6, 85 - 950 Bydgoszcz.

 

Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa  przy ul. Fikcyjnej 30 w Bydgoszczy,  reprezentowana przez zarządcę w osobie Andrzeja Nowaka prowadzącego działalność pod nazwą „Zarządzanie nieruchomościami Andrzej Nowak", z siedizbą w Bydgoszczy przy ul. Fikcyjnej 29.

 

 

 

Pozew o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

 

 

Wnoszę o:

1)  uchylenie uchwały nr 3/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia planu remontów na rok 2006 i lata następne,

2)  zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu zakończenia postępowania,

3) zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu wedłu norm przypisanych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Powód jest właścicielem lokalu nr 6 przy ul.  Fikcyjnej 30 w Bydgoszczy. W nieruchomości tej położonych jest łącznie 11 lokali mieszkalnych, których właściciele tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Dowód:

-  odpis z księgi wieczystej  nr 12345 - na okoliczność, że wnioskodawca jest właścicielem lokalu nr 6 położonego w Bydgoszczy przy ul. Fikcyjnej 30,

- wypis z Katastru Miejskiego - na okoliczność, że właściciele lokali położonych przy ul. Fikcyjnej 30 w Bydgoszczy tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Zarząd nieruchomością wspólną został powierzony w trybie art. 18 ustawy o własności lokali, tj. w pierwszej umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu sporządzonej w formie aktu notarialnego zawarto zapis o powierzeniu sprawowania tego zarządu licencjonowanemu zarządcy nieruchomości Panu Andrzejowi Nowakowi.

Dowód:

- pierwsza umowa o ustanowieniu odrębnej własnosci lokali w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Bydgoszczy- na okoliczność powierzenia zarządu  w trybie art. 18 ustawy o własności lokalu Panu Andrzejowi Nowakowi.

 

W dniu 15 maja 2006 roku  przeprowadzone zostało głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów nad uchwałą nr 3/2006 w sprawie planu remontów na rok 2006 i lata następne; w dniu 30 czerwca  powód został zawiadomiony o podjęciu tejże uchwały większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów  w nieruchomości wspólnej.

 

Dowód;

- zawiadomienie z dnia 15 maja 2006 roku - na okoliczność przeprowadzonego głosowania nad uchwałą nr 3/2006,

- zawiadomienie o podjęciu uchwały w/w uchwały - na okoliczność powiadomienia powoda

o podjęciu uchwały nr 3/2006,

- odpis uchwały nr 3/2006 - na okoliczność jej treści.

 

Uchwała zawiera w swej treści  plan remontów na rok 2006 i lata następne, które mają zostać wykonane na koszt wspólnoty mieszkaniowej ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. W punkcie 4 tego planu zaplanowano remont balkonów, m.in. wykonanie izolacji oraz wymianę kafli na posadzkach na kwotę 200 tys. zł.

 

Dowód:

- odpis uchwały nr 3/2006 - na okoliczność jej treści.

 

Uchwała powyższa stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz interes powoda. Balkony nie stanowią bowiem części wspólnej nieruchomości w rozumieniu art. 3 ustawy o własności lokali, lecz są częścią odrębnych  nieruchomości lokalowych - taki pogląd reprezentowany jest zarówno w piśmiennictwie oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, np.: wyrok z dnia 3 października 2002 roku, sygn. akt: III RN 153/2001.

Ponadto, w przypadku nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30  w Bydgoszczy balkony bezspornie są własnością  poszczególnych właścicieli jako, że zostały przez nich nabyte jako elementy składowe lokali, co wynika wprost z treści umów o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokali.

 

Dowód:

- umowa o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu - na okoliczność, że balkony zostały sprzedane przez dewelopera  jako  części składowe wyodrębnianych lokali.

 

Obowiązek utrzymania lokalu ciąży na jego właścicielu i nie jest  dopuszczalne, aby środki na  remont tego lokalu pochodziły z funduszu remontowego.

Powód wnosi o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu zakończenia niniejszego postępowania, ponieważ brak zabezpieczenia  narazi  powoda oraz całą wspólnotę mieszkaniową na niepowetowane straty - ze środków wspólnoty zostaną bowiem wyremontowane balkony wchodzące w skład odrębnych nieruchomości lokalowych.

W tym stanie rzeczy pozew jest zasadny a wniosek o zabezpieczenia powództwa konieczny.

 

 

 

Jan Kowalski

                                                                                              

 

 

-------------------------------------Zarzadca.pl----------------------------------

 

 

----------------------------------------------

Omówienie:

  • 1) każdy właściciel lokalu może, na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej; prawo to nie przysługuje zarządcy ani zarządowi,
  • 2) zgodnie z dyspozycją tego przepisu skuteczne zaskarżenie uchwały może nastąpić z następujących przyczyn: niezgodność uchwały z prawem lub umowa właścicieli, naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, albo naruszenie w inny sposób interesów właściciela,
  • 3) termin do wytoczenia powództwa wynosi 6 tygodni od daty podjęcia uchwały na zebraniu, bądź powiadomienia skarżącego właściciela o jej podjęciu w trybie indywidualnego zbierania głosów; ponadto w przypadku, gdy właściciel nie zostanie o uchwale podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów zawiadomiony - o daty powzięcia wiadomości o jej podjęciu,
  • 4) zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje jej wykonania, chyba że sąd, na podstawie wniosku skarżącego, zabezpieczy powództwo na zasadach ogólnych wynikających z z art. 730 i nast. k.p.c. i wstrzyma wykonanie zaskarżonej uchwały do czasu zakończenia postępowania,
  • 5) od dnia 20 marca 2007 roku wszystkie sprawy o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał wspólnoty mieszkaniowej należą do właściwości sądów okręgowych,
  • 6) w sprawach o uchylenie uchwały pobierany jest wpis stały w kwocie 200 zł. (od każdej zaskarżonej pobierana jest kwota 200 zł.).

 

 

 

 

----------------------------------------------Zarzadca.pl--------------------------------------------

 

 

 

 

 

Komentarze  

#5 www.zarzadca.eu: a-z 2012-10-08 13:39
Nie tylko mniejsze kwoty. Znajoma wspólnota wzięła 100 % kredytu na termo w PKO BP.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: Posesja 2012-10-03 13:54
[cite] KubaP:[/cite]A kto im taki kredyt da ...? Banki pierwsze, co robią, to badają, czy WM ma 20% własnych środków finansowych...
Niekoniecznie . Są już banki, które mniejsze kredyty dają do 100% wartości inwestycji.
Na przykład bank ING:
Cytat:
Wysokość kredytu:
- Od 1000 zł do 100 000 zł - możliwość finansowania do 100% wartości inwestycji
http://www.ingbank.pl/male-firmy/wspolnoty-mieszkaniowe#tab=1

...czy bank PKO BP:
Cytat:
5. Kredyt może być udzielony na okres do 5 lat, w wysokości od 5 do 100 tys zł.
6. Kredyt może być udzielony bez wkładu własnego.
https://www.pkobp.pl/firmy-wspolnoty-spoldzielnie/wspolnoty-spoldzielnie-deweloperzy-zarzadcy/kredyty/kredyty-inwestycyjne/kredyt-nasz-remont-w-opcji-niskokwotowej/
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: Zarządca 2012-10-03 08:29
Tylko przez zaskarżenie, czyli składając pozew o uchylenie uchwały, można wnieść też zabezpieczenie powództwa.
Sąd uwzględni powództwo wyłącznie wtedy, gdy rzeczywiście dopatrzy się naruszenia prawa, zasad prawidłowego zarządzania czy interesów właściciela.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: KubaP 2012-10-03 08:22
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Jak skutecznie unieważnić uchwałę z której wynika, że właściciele w większości zgodzili się na kredyt/ nie mając środków własnych/ na wykonanie bruku na posesji. A kto im taki kredyt da ...? Banki pierwsze, co robią, to badają, czy WM ma 20% własnych środków finansowych... żądają sprawozdań finansowych z ostatniego roku obrachunkowego oraz z ostatniego kwartału...
Cytuj
#1 Tadeusz 2012-10-02 22:25
Jak skutecznie unieważnić uchwałę z której wynika, że właściciele w większości zgodzili się na kredyt/ nie mając środków własnych/ na wykonanie bruku na posesji.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl