12 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o zakaz gry na bębnach

Pozew o zakaz gry na bębnach

 

 

--------------------------------- Zarzadca.pl -----------------------------------

 

 

Malbork, dnia 4 stycznia 2011 roku.

 

 

 

Sąd Rejonowy

w Malborku

Wydział Cywilny

 

 

 

Powodowie:

 

Agnieszka Zych, zam. w Malborku przy  ul. Święcickiego 12 m. 2,

Józef Malewicz, zam. w Malborku przy ul. Święcickiego 12 m. 4,

Maria Walewicz, zam. w Malborku przy ul. Święcickiego 12 m. 5.

Ignacy Noga, zam. w Malborku przy ul. Święcickiego 12 m. 3.

 

Pozwany: Wojciech Kowalik, zam. w Malborku przy ul. Święcickiego 12 m.  1

 

 

 

 

Pozew o ustanowienie zakazu gry na bębnach

 


Wnosimy o:

 

1)zakazanie pozwanemu Wojciechowi Kowalikowi  gry na bębnach w godzinach od 16-ej do 10 rano, w stanowiącym jego własność lokalu nr 1 położonym w Malborku przy ul. Święcickiego 12, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą nr 7654,

 

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu według norm przepisanych,

 

3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powodów.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Strony postępowania są właścicielami sąsiadujących ze sobą lokali w budynku wielorodzinnym, wszyscy tworzą tzw. małą wspólnotę mieszkaniową.

 

Dowód:

odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla lokali nr 1,2,3,4,5 – na okoliczność, że strony są właścicielami lokali położonych w nieruchomości przy ul. Święcickiego 12.

 

 

Pozwany,  Wojciech Kowalik w lokalu nr 1, który jest jego własnością, kilka godzin dziennie, zwykle po południu gra na bębnach, czym zakłóca spokój powodów.

Intensywna gra pozwanego jest bardzo głośna i uciążliwa,  powodowie i ich rodziny nie mogą w swoich mieszkaniach wypoczywać.

Powodowie wielokrotnie zwracali się do pozwanego, aby ten zaprzestał gry przynajmniej w godzinach popołudniowych, jednak pozwany oświadczył, że rano śpi  i dlatego może grać wyłącznie po godz. 16 –ej.

 

Dowód:

przesłuchanie stron.

 

 

Taka postawa pozwanego narusza zasady współżycia społecznego i zwyczaje panujących we wspólnocie,  winien on bowiem miec na względzie, że jego sąsiedzi mają prawo do spokojnego i niezakłóconego ponad przeciętną miarę korzystania ze swoich mieszkań.

W godzinach popołudniowych powodowie i członkowie ich rodzin wracają ze szkół i z pracy.

 

W  tych warunkach pozew jest w pełni uzasadniony.

 

 

Omówienie:

Właściciel nieruchomości sąsiedniej może żądać na podstawie art. 222 § 2 kc w związku z art. 144 kc zakazania immisji w drodze roszczenia o zakazanie naruszeń zwanego roszczeniem negatoryjnym.


Powstaje ono w momencie wkroczenia w sferę uprawnień właścicielskich w inny sposób niż poprzez pozbawienie władztwa nad rzeczą i  ma  na celu ochronę prawa własności przed naruszeniami, m.in.  niedozwolonymi  przez prawo immisjami, tzn. takimi immisjami, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich „ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”, o czym stanowi art. 144 kodeksu cywilnego.


W orzeczeniu z dnia 22 listopada 1985 r. (sygn. II CR 149/85), Sąd Najwyższy skonstatował, że ocena „przeciętnej miary”, w rozumieniu art. 144 Kodeksu cywilnego, powinna być dokonywana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób.


Prawo dochodzenia zakazania naruszeń na podstawie art. 222 § 2 kc zawsze wynika z prawa własności do nieruchomości, dlatego powód musi w pierwszej kolejności wykazać, że jest właścicielem rzeczy.


Roszczenie o zaniechanie naruszeń zgłoszone na podstawie   art. 222 § 2 kc jest roszczeniem o świadczenie.


Sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest  sąd rejonowy wydział cywilny, w którego okręgu jest położona nieruchomość.


Opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.


W postępowaniu sąd  winien rozstrzygnąc, czy rzeczywiście mają miejsce niedozwolone immisje, w razie ich wystąpienia orzeknie takie środki ( w tym przypadku zakaz gry), które je ograniczą.

 

 

 

 

 

Opracował:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

 

 

forum wspólnota mieszkaniowa

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl