8 stycznia (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioski Wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

 

 

Wnosimy o:

1) wyrażenie zgody na przekształcenie ustanowionego na rzecz wnioskodawców użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą Kw nr 45617  w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).

2) o obciążenie wszystkich współużytkowników wieczystych  kosztami postępowania proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w użytkowaniu wieczystym.

 

 

 

Uzasadnienie

Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Pomorskiej 25  pozostaje we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawców i uczestnika niniejszego postępowania.

W 2010 roku wnioskodawcy złożyli do Prezydenta  Miasta wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Andrzej Kowalski takiego wniosku nie złożył, czym uniemożliwia dokonanie przekształcenia, jako że na mocy art. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia  29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).  konieczna jest zgoda wszystkich współużytkowników.

Dowód:

- odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości lokalowych wnioskodawców i uczestnika postępowania – na okoliczność, że nieruchomość położona  w Krakowie przy ul. Pomorskiej 25  pozostaje we współużytkowaniu wieczystym,

 

- odpisy złożonych przez wnioskodawców wniosków o przekształcenie,

 

- pismo Prezydenta Krakowa z dnia 15 stycznia 2011 roku – na okoliczność , że wobec   braku wniosku Andrzeja Kowalskiego przekształcenie nie może być dokonane.

 

W 2011 roku drastycznie, bo o trzysta procent  wzrosły opłaty z tytułu użytkowania wieczystego a wnioskodawcy to w większości emeryci i renciści, dla ich budżetów tak wysokie koszty stanowią znaczne obciążenie.

Dowód:

zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.

Wnioskodawcy zwracali się do uczestnika postępowania, aby  złożył wniosek, jednak ten odmawia, pomimo, że dokonanie przekształcenia jest dla wszystkich współużytkowników korzystne, pozwoli bowiem uniknąć  wysokich opłat za wieczyste użytkowanie, ponadto do 2012 roku udzielane będą 90 procentowe bonifikaty kosztów przekształcenia.

W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny i konieczny.

 

 

 

 

Omówienie:

Sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).

Jeżeli nieruchomość znajduje się we współużytkowaniu osób fizycznych lub prawnych przekształcenie jest możliwe wyłącznie w przypadku złożenia wniosków we właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego przez wszystkich współużytkowników, w razie braku zgody, na mocy art. 2 tej ustawy stosuje się odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego.

 

Art. 199 kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jak to wynika z brzmienia cytowanego przepisu wniosek złożyć mogą współużytkownicy, którym łącznie przysługuje większość udziałów w użytkowaniu wieczystym.

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości, jego rozpoznanie następuje  w postępowaniu nieprocesowym.

 

 

  


---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca

 

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl