15 października (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o wyrażenie zgody na remont elewacji i wykonanie ocieplenia

Wniosek o wyrażenie zgody na remont elewacji i wykonanie ocieplenia

remont elewacjiWniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

 

 

Radom, dnia 10 stycznia 2014 roku.

 

Sąd Rejonowy
w Radomiu
Wydział I Cywilny
ul. A. Struga 63
20-076 Lublin

 

 

 

Wnioskodawcy:
1) Jan Kowalski, zam. przy ul. Fikcyjnej 30 m. 2, 20 - 950 Radom,

2) Justyna Kobuszewska, zam. przy ul. Fikcyjnej 30 m. 3, 20 – 950 Radom,


3) Marcin Wolski, zam. przy ul. Wareckiej 20, 20 – 950 Radom.

Uczestniczka postępowania
Rozalia Kwaśniak,  ul.  Fikcyjna 30, m. 1 20 - 950, Radom.

 

Opłata stała: 100 zł.

 

 

 

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd (art. 199 k.c.)

 

 

 

Wnioskodawcy wnoszą o:

 


1) zobowiązanie właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej 30 do poniesienia kosztów robót budowlanych w kwocie 80 000 zł. ( słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy)  – zgodnie z zakresem robót określonym w orzeczeniu technicznym dr Andrzeja Iksińskiego - proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej poprzez:

 

comiesięczne wpłaty zaliczek na konto tej wspólnoty mieszkaniowej na wyodrębniony fundusz remontowy w kwocie 3 zł. za 1 % udziału w nieruchomości wspólnej,


2)obciążenie kosztami niniejszego postępowania wszystkich właścicieli lokali - stosownie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Radomiu  położonych jest sześć lokali stanowiących własność osób fizycznych tworzących małą wspólnotę mieszkaniową. Wnioskodawcy posiadają łącznie większość udziałów w nieruchomości wspólnej.

 


Dowód:
- wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Radomiu - na okoliczność, że właściciele lokali w tej nieruchomości tworzą wspólnotę mieszkaniową oraz na okoliczność, że wnioskodawcy posiadają łącznie większość udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

 

Nieruchomość budynkowa,  została wybudowana jeszcze w latach 70-ych ubiegłego wieku,  od tego czasu nie wykonywano żadnych  remontów elewacji a jedynie bieżącą konserwację.  Elewacja  jest w złym stanie technicznym, odpada tynk, widoczne są jej  ubytki,  konieczna jest pilna wymiana ocieplenia, które zostało wykonane z azbestu. Od kilku lat na zebraniach wnioskodawcy występują o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zwiększenie opłat na fundusz remontowy celem wykonania nowego ocieplenia i elewacji, w 2013 roku wspólnota mieszkaniowa zleciła wykonanie ekspertyzy technicznej, z której jednoznacznie wynika, że elewacja, a w szczególności jej fragmenty zawierające ocieplenie podwójnymi płytami azbestowymi nie gwarantuje bezpiecznego wykorzystywania obiektu.  Uczestniczka postępowania nie wyraża zgody na zwiększenie opłat na fundusz remontowy uzasadniając swoje stanowisko niskimi dochodami, w tej sytuacji nie jest możliwe podjęcie skutecznej uchwały.

 

 

 

Dowód:
- ekspertyza techniczna - na okoliczność stanu technicznego elewacji,


- przesłuchanie wnioskodawców – na okoliczność stanu j/w.

 

- protokoły z zebrań z lat 2011 – 2013 wspólnoty mieszkaniowej - na okoliczność, że uczestniczka postępowania nie wyraziła zgody na zwiększenie zaliczek na fundusz remontowy.

 

 

Wykonanie nowego ocieplenia jest zasadne i konieczne, leży w interesie wszystkich właścicieli lokali, jednak na ten cel konieczne jest zgromadzenie funduszy.

Jak wskazuje kosztorys wstępny załączony do ekspertyzy technicznej koszt robót szacowany jest na 80 tys. złotych, dlatego też zwiększenie zaliczki na fundusz remontowy  jest zasadne, szczególnie ze względu na sytuację uczestniczki, dla której jednorazowa wpłata przypadających na nią  kosztów może być znacznym obciążeniem.


Tym samym wnioskodawcy wykazali, iż zwiększenie zaliczek na remonty   leży w interesie wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości.

 

 

 

 

---------------------------------------------------
Omówienie:
1) stosownie do brzmienia art. 199 kodeksu cywilnego „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli".
Przepis ten ma zastosowanie do spraw związanych z zarządem rzeczą stanowiącą współwłasność, w tym również nieruchomością, której właściciele tworzą tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (w nieruchomości położonych jest siedem lokali lub mniej),


2) sąd rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym, wszyscy właściciele ( z wyjątkiem wnoszących wniosek są uczestnikami tego postępowania),


3) sądem właściwym jest sąd według miejsca położenia nieruchomości,


4) kasacja od orzeczeń zapadłych w tym postępowaniu nie przysługuje. 

 

 

---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca

 

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl