11 stycznia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie - wzór

Wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie - wzór

 

 wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchmości przez zasiedzenie

Wpis stały: 2.000zł

 

 

……………., dn. ...............................

 

 

 

Wnioskodawca:

Joachim Saszewski …………..

 (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

 

 

Uczestniczka:

Arleta Kowalczyk, zam. w …………..

( imię i nazwisko, adres zamieszkania)

 

 

 

Sąd Rejonowy w …….

...... Wydział .................................

  1. ………………………

 

 

 

 

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA

NIERUCHOMOŚCI

 

 

Wnoszę o:

 

− stwierdzenie, że wnioskodawca Joachim Saszewski nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w .........................v(miejscowość położenia nieruchomości)  o numerze .................... objętej księgą wieczystą o numerze KW ...............................

(nr działki)  (nr księgi wieczystej) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ...................................................., Wydział Ksiąg (siedziba sądu prowadzącego księgę wieczystą) Wieczystych.

 

−zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych,

 

−przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka gruntu nr ….., na której wzniesiono budynek jednorodzinny. Prawo własności do niej przysługiwało Alinie i Adamowi małżonkom Kowalczykom, przy czym Alina Kowalczyk zmarła w dniu 13 lipca 1960 roku a Adam Kowalczyk w dniu 16 maja 1968 roku.

 

Ich jedynym dzieckiem była córka Arleta Kowalczyk, urodzona w dniu 13 kwietnia 1938 roku, która nigdy nie występowała z wnioskiem o nabycie praw do spadku. 

 

W nieruchomości od 1960 roku mieszkała opiekunka Adam Kowalczyka, Joanna Telrecka, w grudniu 1960 wprowadził się wnioskodawca, który pozostawał z nią w konkubinacie. W w dniu 1 czerwca 1975 roku Joanna Terlecka wyprowadziła się, natomiast wnioskodawca od tego czasu jest jedynym posiadaczem nieruchomości.

 

Wnioskodawca jako posiadacz samoistny włada nieruchomością jak właściciel, opłaca podatki od nieruchomości, poczynił nakłady na dom, i działkę, na której dokonał nasadzeń, postawił ogrodzenie.

 

Mając na uwadze, stwierdzić zatem należy, że z  dniem 1 czerwca 2005 roku wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości przez zasiedzenie, ponieważ to w tym dniu upłynął 30 letni termin samoistnego posiadania.

 

 

..............................

(czytelny podpis)

 

 

 

 

Załączniki:

 

 

- odpis wniosku,

 

-odpis księgi wieczystej Kw nr …,

 

-skrócony odpis aktu zgonu Aliny Kowalczyk,

 

-skrócony odpis aktu zgonu   Adama Kowalczyka,

 

-skrócony odpis aktu urodzenia Arlety Kowalczyk,

 

-zaświadczenie o płaceniu podatków,

 

-mapa sytuacyjna nieruchomości wraz z wypisem z rejestru gruntów.

 

 

 


 

Omówienie

 

O stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie może ubiegać się posiadacz samoistny, jeżeli posiada ją nieprzerwania od lat dwudziestu, chyba że posiadanie uzyskał w złej wierze – wtedy po upływie lat 30 posiadacz nabywa jej własność, o czym stanowi art. 172 kodeksu cywilnego.

 

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie)

 

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

O stwierdzeniu zasiedzenia orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 609 – 610 kodeksu postępowania cywilnego.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego (art. 609 § 1 kodeksu postępowania cywilnego), przy czym uprawniony do jego złożenia jest nie tylko ten, kto nabyła własność przez zasiedzenie, ale również i każdy, kto ma w tym interes prawny, np. wierzyciel, ale także i prokurator.

Uczestnikami postępowania są, oprócz wnioskodawcy, są ci, których praw dotyczy wynik postępowania, np. poprzedni właściciel, jego spadkobiercy, przeciwko którym biegnie zasiedzenie.

Właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca położenia nieruchomości (art. 606 kodeksu postępowania cywilnego).

Od wniosku pobiera się opłatę stałą w wysokości 2 tysięcy złotych (art. 40 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 90, poz. 594 ze zm.).

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 

Komentarze  

#1 artykuły zarzadca.pl 2017-07-26 06:47
O stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie może ubiegać się posiadacz samoistny, jeżeli posiada ją nieprzerwania od lat dwudziestu, chyba że posiadanie uzyskał w złej wierze – wtedy po upływie lat 30 posiadacz nabywa jej własność, o czym stanowi art. 172 kodeksu cywilnego.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl