17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiwniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (duża wspólnota)

wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (duża wspólnota)

 

Wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu  (duża wspólnota)

 

 

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

 

 

                                                                                  Lublin, dnia 10 lipca 2006 roku.

 

 

 

Sąd Rejonowy

w Lublinie

Wydział I Cywilny

ul. Krakowskie Przedmieście 76

20-076 Lublin

 

 

Wnioskodawca: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Tęczowa" w Lublinie,  ul. Fikcyjna 30 m. 2, 20 - 950 Lublin.

 

Uczestnicy postępowania:

1) Aniela Kowalska ul. Fikcyjna 30/1 w Lublinie, 20 - 950.

2) Jan Kowalski, ul. Fikcyjna 30/1 w Lublinie, 20 - 950.

3) pozostali uczestnicy (należy podać dane wszystkich właścicieli lokali)

 

 

Wniosek o wydanie rozstrzygnięcia w trybie art. 24 ustawy o własności lokali

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wnosi o:

1)upoważnienie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fikcyjnej 30 w Lublinie do zawarcia umowy na  wykonanie remontu kapitalnego dachu - zgodnie z zakresem robót określonych w orzeczeniu technicznym dr Andrzeja Iksińskiego,

2)zobowiązanie właścicieli lokali do poniesienia kosztów wykonania robót budowlanych  proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej poprzez wniesienie jednorazowej wpłaty na rachunek powódki,

3) przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:

- Macieja Kochanowskiego - zam. w Lublinie przy ul. Fikcyjnej 30 m. 15 - na okoliczność stanu zalewania lokali usytuowanych na ostatniej kondygnacji podczas opadów atmosferycznych,

- Teresy Malinowską - zam. w Lublinie przy ul. Fikcyjnej 30 m. 14 - na okoliczność j./w,

4)obciążenie kosztami niniejszego postępowania wszystkich właścicieli lokali - stosownie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

 

Uzasadnienie

 

 

W nieruchomości  przy ul. Fikcyjnej 30 w Lublinie położonych jest 15 lokali stanowiących własność osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową, w jej imieniu  działa zaś Zarząd w osobie Joanny Nowak.

 

Dowód:

- wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Lublinie - na okoliczność, że właściciele lokali w tej nieruchomości tworzą Wspólnotę Mieszkaniową,

- uchwała nr 2/2004 z dnia 23 marca 2004 roku - na okoliczność wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

         Dach budynku wykonany został w całości z dachówki karpiówki jeszcze w latach 50-ych ubiegłego wieku kiedy to odbudowywano obiekt ze zniszczeń wojennych. Od tego czasu nie wykonywano żadnych jego remontów a jedynie bieżącą konserwację. Obecnie dach jest w takim stanie  technicznym, że nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wypadają dachówki, kruszą się gąsiory (okoliczność bezsporna).  Podczas każdej ulewy permanentnie zalewane są lokale usytuowane na ostatniej kondygnacji. Zarząd zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej, z której jednoznacznie wynika, że konieczne jest niezwłoczne wykonanie remontu kapitalnego.

 

Dowód:

- ekspertyza techniczna - na okoliczność stanu technicznego dachu,

- zeznania świadka Teresy Malinowskiej - zam. w Lublinie przy ul. Fikcyjnej 30 m. 14 - na okoliczność pernamentnego zalewania lokali usytuowanych na ostatniej kondygnacji podczas opadów atmosferycznych,

- zeznania świadka Macieja Kowalskiego - zam. w Lublinie przy ul. Fikcyjnej 30 m. 15 - na okoliczność j/w.,

- protokoły szkód sporządzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe - na okoliczność stanu technicznego dachu oraz zalewania wodami opadowymi lokali położonych na ostatnim piętrze budynku.

 

Od kilku lat na zebraniach ogółu właścicieli lokali poruszana jest sprawa złego stanu technicznego dachu oraz konieczności jego pilnego remontu, ponadto dwukrotnie Zarząd przeprowadził głosowanie w trybie indywidulanego zbierania głosów nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na  remont  - jednak bezskutecznie. Właściciele lokali położonych na niższych kondygnacjach posiadający łącznie większość udziałów w nieruchomości wspólnej nie wyrażają zgody na przeprowadzenie tego remontu, ponieważ nie są zainteresowani jego finansowaniem.

 

Dowód:

- protokoły z zebrań z lat 2003 - 2006 oraz z przeprowadzonych głosowań nad uchwałami  - na okoliczność, że właściciele lokali nie wyrazili zgody na wykonanie remontu,

- zeznania świadków Teresy Malinowskiej oraz Macieja Kowalskiego - na okoliczność j./w.

 

         Z uwagi na to, że dalsze utrzymywanie dachu w obecnym stanie technicznym powoduje zarówno dewastację lokali usytuowanych na ostatniej kondygnacji jak i całego  budynku - Zarząd wnosi jak na wstępie.

 

 

---------------------------------------------------

Omówienie:

 

1)na podstawie art. 24 ustawy o własności lokali - zarząd wspólnoty mieskzaniowej (lub zarządca, któremy zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy) - uprawniony jest do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wydanie  rozstrzygnięcia - w sytuacji, gdy na dokonanie danej czynności przekraczającej zarząd zwykły brak jest zgody większości właścicieli lokali; w przypadku uwzględnienia wniosku - orzeczenie sądu zastępuje uchwałę właścicieli,

 

2)sąd rozpoznaje  sprawę w trybie nieprocesowym, wszyscy właściciele są uczestnikami tego postępowania,

 

3)sądem właściwym jest sąd według miejsca położenia nieruchomości,

 

4)kasacja od orzeczeń zapadłych w tym postępowaniu nie przysługuje.

 

 

---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl