17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (mała wspólnota)

Wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (mała wspólnota)

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

Lublin, dnia 10 lipca 2006 roku.

 

Sąd Rejonowy
w Lublinie
Wydział I Cywilny
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-076 Lublin

 

Wnioskodawcy:
1) Jan Kowalski, zam. przy ul. Fikcyjnej 30 m. 2, 20 - 950 Lublin,
2) Justyna Kobuszewska, zam. przy ul. Fikcyjnej 30 m. 3, 20 – 950 Lublin,
3) Marcin Wolski, zam. przy ul. Wareckiej 20, 20 – 950 Lublin.

Uczestnicy postępowania
Joanna Malinowska, zam. przy ul. Fikcyjnej 30 m. 1, 20 – 950, Lublin.

 

Opłata stała: 100 zł.

 

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd (art. 199 k.c.)


Wnioskodawcy wnoszą o:
1) upoważnienie wnioskodawcy ad. 1, tj. Jana Kowalskiego do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego dachu - zgodnie z zakresem robót określonych w orzeczeniu technicznym dr Andrzeja Iksińskiego, na koszt wszystkich właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Lublinie stosownie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej,


2) zobowiązanie właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową przy ul. Fikcyjnej 30 do poniesienia kosztów wykonania robót budowlanych proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej poprzez wniesienie jednorazowej wpłaty na rachunek wnioskodawcy ad. 1, tj. Jana Kowalskiego,


3)obciążenie kosztami niniejszego postępowania wszystkich właścicieli lokali - stosownie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

Uzasadnienie


W nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Lublinie położonych jest sześć lokali stanowiących własnosć osób fizycznych tworzących małą wspólnotę mieszkaniową. Wnioskodawcy posiadają łącznie większość udziałów w nieruchomości wspólnej.
Dowód:
- wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Lublinie - na okoliczność, że właściciele lokali w tej nieruchomości tworzą wspólnotę mieszkaniową oraz na okoliczność, że wnioskodawcy posiadają łącznie większość udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

Dach budynku wykonany został w całości z dachówki karpiówki jeszcze w latach 50-ych ubiegłego wieku kiedy to odbudowywano obiekt ze zniszczeń wojennych. Od tego czasu nie wykonywano żadnych jego remontów a jedynie bieżącą konserwację. Obecnie dach jest w takim stanie technicznym, że nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wypadają dachówki, kruszą się gąsiory (okoliczność niesporna). Podczas każdej ulewy pernamentnie zalewane są lokale usytuowane na ostatniej kondygnacji. Wnioskodawcy zlecili wykonanie ekspertyzy technicznej, z której jednoznacznie wynika, że konieczne jest niezwłoczne wykonanie remontu kapitalnego.

Dowód:
- ekspertyza techniczna - na okoliczność stanu technicznego dachu,
- przesłuchanie wnioskodawców – na okoliczność stanu j/w.

 

Od kilku lat na zebraniach ogółu właścicieli lokali poruszana jest sprawa stanu technicznego dachu oraz jego pilnego remontu, jednak właścicielka lokalu nr 1 położonego na parterze na nie wyraża zgody na przeprowadzenie tego remontu, ponieważ nie jest zainteresowana jego finansowaniem.

Dowód:
- protokoły z zebrań z lat 2003 – 2006 wspólnoty mieszkaniowej - na okoliczność, że uczestniczka postępowania nie wyraziła zgody na wykonanie remontu dachu.
Z uwagi na to, że dalsze utrzymywanie dachu w obecnym stanie technicznym powoduje zarówno dewastację lokali usytuowanych na ostatniej kondygnacji jak i całego budynku - wnosimy jak na wstępie.

 

---------------------------------------------------
Omówienie:
1) stosownie do brzmienia art. 199 kodeksu cywilnego „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli".
Przepis ten ma zastosowanie do spraw związanych z zarządem rzeczą stanowiącą współwłasność, w tym również nieruchomością, której właściciele tworzą tzw. małą wspólnotę mieszkaniową (w nieruchomości położonych jest siedem lokali lub mniej),


2) sąd rozpoznaje sprawę w trybie nieprocesowym, wszyscy właściciele ( z wyjątkiem wnoszących wniosek są uczestnikami tego postępowania),


3) sądem właściwym jest sąd według miejsca położenia nieruchomości,


4) kasacja od orzeczeń zapadłych w tym postępowaniu nie przysługuje.


---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca

 

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl