9 stycznia (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o zniesienie współwłasności

Wniosek o zniesienie współwłasności

Wniosek o zniesienie współwłasności

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

Warszawa, 13 lutego 2009 r.

 

                                                                                                    Do Sądu Rejonowego

                                                                                                     dla Krakowa Nowej Huty  

                                                                                                     Wydział Cywilny

                                                                                                      ul. Przy Rondzie 7

                                                                                                       31-547 Kraków

 

 

 

Wnioskodawca: Jan Nowak, zam. w Warszawie przy ul.   Krętej 26, 50 - 920 

 

Uczestnicy postępowania:

 

1) Andrzej Kowalski, zam. w Warszawie przy ul. Baryckiej 78, 56-100,

 

2) Justyna Kaczmarek, zam. w Krakowie przy ul. Żeromskiego 22/5, 52-900,

 

3) Marian Kaczmarek, zam. w Krakowie przy ul. Żeromskiego 22/5, 52-900,

 

4) Ilona Walczewska, zam. w Krakowie przy ul. Witackiej 4/6, 44-100,

 

5) JCC S.A. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 55 w Krakowie 50 – 122.

 

Wartość przedmiotu sprawy:

2 500 800 zł (słownie złotych: dwa miliony pięcset tysięcy osiemset złotych).

 

WNIOSEK O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

 

Wnoszę:

1) o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Krakowie przy Pomorskiej 25, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą Kw nr 45617, stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem wielorodzinnym poprzez ustanowienie odrębnej własności wszystkich lokali samodzielnych znajdujących się w budynku położonym na przedmiotowej nieruchomości i przyznanie na wyłączną własność:

 

a) wnioskodawcy lokalu mieszkalnego położonego na pierwszym piętrze budynku oznaczonego jako samodzielny lokal nr  1 o powierzchni 138 m2,

b) uczestniczce ad. 1 lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze budynku oznaczonego jako samodzielny lokal nr  2 o powierzchni 140 m2,

c) uczestnikom ad. 2 i ad. 3 na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze budynku oznaczonego jako samodzielny lokal nr 3 o powierzchni 83 m2,

 

d) uczestniczce ad. 3 lokalu mieszkalnego położonego na drugim piętrze budynku oznaczonego jako samodzielny lokal nr  4 o powierzchni 57 m2,e) uczestniczce ad. 5 postępowania lokali mieszkalnych położonych na trzecim piętrze budynku oznaczonych jako samodzielne lokale o nr:

- 5 o powierzchni 45 m 2

- 6 o powierzchni 46 m2,

- 7 o powierzchni 60 m2,

 

2) o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości na okoliczność ustalenia możliwości fizycznego podziału nieruchomości i wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, jak również na okoliczność, że lokalna kotłownia znajdująca w tej nieruchomości służy do ogrzewania całego budynku i użytku wszystkich współwłaścicieli,


3) o obciążenie wszystkich współwłaścicieli kosztami postępowania proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości.

 

Uzasadnienie

 

Nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Pomorskiej 25 stanowi w częściach ułamkowych współwłasność wnioskodawcy i uczestników postępowania.

 

W 2007 roku wnioskodawca i uczestnicy postępowania (ad. 1 – ad. 4) zawarli ze spółką akcyjną JCC (uczestniczka ad. 5) umowy deweloperskie na budowę lokali, spółka ta jako właściciel przedmiotowej nieruchomości przeniosła na wnioskodawcę i uczestników postępowania udziały w nieruchomości.

Współwłaścicielami nieruchomości wpisanymi do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie pod nr KW 45617 są:

- wnioskodawca - w udziale …. części,

- uczestniczka ad. 1 w udziale …… części,

- uczestnicy ad. 2 i 3 na prawach wspólności ustawowej w udziale … części,

- uczestniczka ad. 4 w udziale … części,

- uczestniczka ad. 5 w udziale … części.


Dowód:

- odpis skrócony księgi wieczystej Kw nr: 45617,
- wypis uproszczony z ewidencji gruntów,

- umowy deweloperskie zawarte przez uczestniczkę ad. 5 z nabywcami lokali.

 

W roku 2009 budowa została zakończona a lokale wydane ich nabywcom.

 

Dowód: zaświadczenia o samodzielności lokali położonych w przedmiotowej nieruchomości

 

Nie nastąpiło jednak wyodrębnienie lokali i współwłasność nieruchomości nie została zniesiona umownie, ponieważ brak porozumienia w sprawie własności lokalnej kotłowni. Deweloperska Spółka JCC stoi na stanowisku, że kotłownia ta winna zostać wyodrębniona na jej wyłączną własność, natomiast pozostali współwłaściciele uważają, że jest to część nieruchomości wspólnej. Obiekt jest bowiem ogrzewany jednolitym systemem ogrzewania, paliwem gazowym dostarczanym do kotłowni. Podkreślenia wymaga, że w umowach deweloperskich brak jest zapisów, z których wynikałoby, że nabywcy zrzekają się prawa do kotłowni.

 

Dowód:

- opinia biegłego z zakresu budownictwa i szacowania wartości nieruchomości na okoliczność dokonania inwentaryzacji budynku, możliwości podziału fizycznego tej nieruchomości i wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych a także na okoliczność, że kotłownia lokalna służy do użytku wszystkich właścicieli lokali,

 

- umowy deweloperskie zawarte przez uczestniczkę ad. 5 z nabywcami lokali – na okoliczność ich treści.

 

Wnioskodawca wnosi o ustanowienie odrębnej własności lokali wymienionych w pkt. I niniejszego wniosku w sposób w nim wskazany. Podział ten odpowiada wysokości udziałów uczestników postępowania w nieruchomości, dlatego też zasądzenie dopłat nie jest konieczne.

 

Z uwagi na powyższe wniosek o zniesienie współwłasności jest uzasadniony.

           

 

Załączniki:

1) odpis z księgi wieczystej

2) odpis wniosków i załączniki

3) wypis uproszczony z ewidencji gruntów,

4) zestawienie powierzchni lokali,

5) plany budynku – rzuty pięter i parteru ,

6) umowy deweloperskie,

7) zaświadczenia o samodzielności lokali,

8) opłata od wniosku w wysokości 1.000 złotych uiszczona w znaczkach opłaty sądowej

9) odpis wniosków i załączniki

 


 

Omówienie:

1) każdy współwłaściciel może żądać zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, uprawnienie to nie przedawnia się, nie można się go zrzec . Zniesienie współwłasności następuje w drodze umowy o ile wszyscy współwłaściciele są zgodni co do sposobu podziału lub w postępowaniu sądowym na wniosek któregokolwiek z nich,

  


2) zniesienie współwłasności powoduje zniesienie stosunku współwłasności oraz rozstrzygnięcie wszystkich sporów pomiędzy współwłaścicielami w zakresie dotyczącym tego stosunku, w tym również roszczeń z tytułu posiadania rzeczy,

 

 

3) „w przypadku odrębnej własności lokali zniesienie współwłasności nieruchomości, na której znajduje się budynek, jest dopuszczalne tylko w odniesieniu do tej części gruntu będącego częścią nieruchomości wspólnej, która nie jest niezbędna do korzystania z budynku (art. 5 us. 1 ust. o wł. Lok.)” (por. Komentarz do kodeksu cywilnego. Własnośc i inne prawa rzeczowe, S. Rudnicki, Lexis Nexis, Warszawa2003, s. 290),

 


4) z uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego, II Wydział Cywilny Odwoławczy we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2009 roku, sygn. akt: II Ca 274/09 orzekł, iż :
"Uznając sporne pomieszczenie kotłowni za nie służące wyłącznie do użytku uczestnikowi postępowania .... Sąd Rejonowy oparł się na dowodzie z opinii biegłych .... Biegli w treści opinii wskazali, że kotłownia stanowi część instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Jest wspólna dla całej nieruchomości, zasila te instalacje w każdy z lokali w energię cieplną. Została ona wybudowana do obsługi wszystkich nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z nieruchomości. Fakty te decydują że nie sposób uznać pomieszczenia kotłowni za przynależne do konkretnej nieruchomości lokalowej. Pomieszczenie to nie może służyć zaspokajaniu potrzeb tylko uczestnika postępowania .... Uznając pomieszczenie za składnik części wspólnych stanowiących współwłasność właścicieli wydzielonych nieruchomości lokalowych Sąd Rejonowy orzekł zgodnie z nakazem prawa materialnego, a to przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali. Zgodnie z jego brzmieniem nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Tym samym, jeżeli więc pomieszczenie kotłowni służy do użytku wszystkich właścicieli nieruchomości lokalowych, to nie może być częścią składową nieruchomości lokalowej uczestnika postępowania.... W kontekście zarzutu apelacji wskazującego na naruszenie przez Sąd Rejonowy przepisu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali wskazać należy na wypowiedź Sądu Najwyższego wyjaśniającą pojęcie pomieszczenia przynależnego. Sąd Najwyższy potwierdził, że kategoria "pomieszczenia przynależnego" ..., jako części składowej w znaczeniu funkcjonalnym, rozszerza więc pojęcie rzeczy składowej według Kodeksu cywilnego. Jednocześnie S.N. potwierdził, że pomieszczenie przynależne może być częścią składową nieruchomości lokalowej, gdy służy wyłącznie do użytku właściciela tej nieruchomości lokalowej (tak uzasadnienie wyroku SN, sygn. III RN 153/01 z dnia 2002.10.03-LEX nr 76824). Za bezzasadne należy uznać zarzuty apelacji dotyczące naruszenia przez Sąd I instancji przepisów art. 618 kpc w zw. z art. 212 kc i art. 211 kc w zw. z art. 623 kpc. Wskazać należy, że zarzuty te pomijają treść przepisów ustawy o własności lokali, które zastosował Sąd Rejonowy, a które skutkowały uznaniem spornego pomieszczenia kotłowni za część wspólną. " 

 


5) sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości rozpoznawana jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca jej położenia; do postępowania o zniesienie współwłasności zastosowanie mają przepisy art. 617 – 624 k.p.c. Zgodny wniosek o zniesienie współwłasności podlega opłacie 300zł. , jeżeli współwłaściciele nie doszli do porozumienia wniosek o zniesienie współwłasności podlega stałej opłacie w wysokości 1000zł. Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w sądzie rejonowym w wydziale spraw cywilnych.

 


---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca

 

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#1 Mirek 2013-05-01 13:43
2.500 800 tys. zł. (słownie złotych: dwa miliony pięcset tysięcy osiemset złotych).
Nie zgadza się. Po co te " tys." i po co ta kropka ? A może tak:
2 500 800 zł lub 2500800 zł.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl