17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego

Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego

   

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

 

Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego

 

 

 

 

Katowice, dnia 6 lipca 2006 roku.

 

 

 

                                                                               Sąd Rejonowy

                                                                               w Katowicach

                                                                               I Wydział Cywilny

                                                                               Pl. Wolności 10

                                                                               40-078 Katowice

 

 

 

Wnioskodawca: Jan Kowalski, ul. Fikcyjna 30 m. 6,   40 - 950 Katowice

 

Uczestnicy postępowania: właściciele lokali w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 tworzący Wspólnotę Mieszkaniową  przy ul. Fikcyjnej 30 w Katowicach - wg. załączonego wykazu.

 

 

 

Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego

 

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy o własności lokali wnoszę o:

1)  ustanowienie dla nieruchomości wspólnej położonej w Katowicach przy ul. Fikcyjnej 30 zarządcy przymusowego,

2)  powierzenie obowiązków zarządcy przymusowego licencjonowanemu zarządcy Panu Andrzejowi Nowakowi, zam. w Katowicach przy ul. Fikcyjnej 30 m. 2, 40 - 950,

3)  określenie zakresu uprawnień i obowiązków tego zarządcy jako zgodnego z zakresem zarządu zwykłego określonego ustawą o własności lokali,

4)  ustalenie wynagrodzenia zarządcy przymusowego w kwocie 1000 zł. miesięcznie brutto,

5) rozliczenie kosztów niniejszego postępowania na właścicieli lokali stosownie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu nr 6 przy ul.  Fikcyjnej 30 w Katowicach. W nieruchomości tej położonych jest łącznie 11 lokali mieszkalnych, których właściciele tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Dowód:

-  odpis z księgi wieczystej  nr 12345 - na okoliczność, że wnioskodawca jest właścicielem lokalu nr 6 położonego w Katowicach przy ul. Fikcyjnej 30,

- wypis z Katastru Miejskiego - na okoliczność, że właściciele lokali położonych przy ul. Fikcyjnej w Katowicach tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Zarząd nieruchomością wspólną został powierzony w trybie art. 18 ustawy o własności lokali dewloperowi a to spółce z o.o. „Budowlaniec", tj. w pierwszej umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu sporządzonej w formie aktu notarialnego zawarto zapis o powierzeniu sprawowania zarządu tej spółce do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Dowód:

- pierwsza umowa o ustanowieniu odrębnej własnosci lokali w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 w Katowicach - na okoliczność powierzenia zarządu  w trybie art. 18 ustawy o własności lokalu deweloperowi.

 

W związku upływem powyższego terminu - zarząd nieruchomością sprawowany przez dewelopera wygasł,  a obecnie wspólnota mieszkaniowa działa bez zarządu. Zorganizowano dwa zebrania ogółu właścicieli lokali celem dokonania wyboru zarządu, przeprowadzono  głosowanie w trybie indywidualnego głosowania, jednak właściciele lokali nie podjęli uchwały w tej sprawie. Dotychczasowy zarządca nadal sprawuje czynności związane z bieżącym administrowaniem nieruchomościa, jednak wspólnota nie posiada zarządu.

 

Dowód;

- protokoły z zebrań z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz 15 stycznia 2006 roku - na okoliczność, że zorganizowano dwa zebrania ogółu właścicieli  lokali celem wyboru zarządu, na których nie podjęto żadnych uchwał,

 

- protokół z głosowania w trybie indywidulanego zbierania głosów -na okoliczność,

że właściciele lokali nie podjęli   w tym trybie uchwały w sprawie wyboru zarządu nieruchomości.

 

Właściciele  nie interesują się sprawami związanymi z zarządem nieruchomościa, nie stawiają na zebrania, ani też nie uczestniczą w głosowaniu. W tym stanie rzeczy wniosek jest zasadny i konieczny.

 

 

 

 

                                                                                          Jan Kowalski

 

 

Załącznik:

 

wykaz uczestników postępowania.

 

 

-----------------------------------------

Omówienie:

  • 1) zgodnie z dyspozycją art. 20 ustawy o własności lokali właściciele są obowiązani powołać zarząd. Jeżeli tego nie uczynią, to na podstawie art. 26 ustawy - każdy właściciel może wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego; legitymację taką posiada również dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu i kontynuował go przez okres co najmniej dwóch lat;
  • 2) pozostałe przesłanki ustanowienia zarzadcy przymusowego określone w art. 26 ustawy to: niewypełnianie obowiązków przez zarząd i naruszanie zasad prawidłowej gospodarki,
  • 3) sprawę o ustanowienie zarządcy przymusowego rozpoznaje sąd właściwy wg. miejsca położenia nieruchomości w postępowaniu nieprocesowym,
  • 4) w sprawie o ustanowienie zarządcy przymusowego - kasacja nie jest dopuszczalna.

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

................................................................................................................... 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl