22 marca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

Wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

WNIOSEK O POWIERZENIE WYKONANIA UMOWY INNEMU WYKONAWCY

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

Poznań, dnia 5 czerwca 2010 roku.

 

 

 

 

Sąd Rejonowy

w Poznaniu

Wydział I Cywilny

ul. Młyńska 1 a

61-729 Poznań

 

Wnioskodawca:

Jan Nowak, zam. w Poznaniu przy ul. Fikcyjnej 20

 

 

Uczestnicy postępowania:

1) „Awatar”  Spółka z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fikcyjnej 28,

2) Maria Kowalska, zam. w Poznaniu przy ul. Fikcyjnej 34,

3) Józef Strączek, zam. w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 3 a/29.

 

 

WNIOSEK

o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

 


Wnoszę o:

1) powierzenie wykonania umowy z dnia 6 stycznia 2008 roku innemu wykonawcy na koszt oraz niebezpieczeństwo właścicielki gruntu  „Awatar”  Spółka z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fikcyjnej 28,

2) zobowiązanie uczestniczki „Awatar” Sp. z o.o. do wydania wnioskodawcy dokumentacji budowy, w szczególności pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennikiem budowy i protokołami robót częściowych

3) zasądzenie od uczestniczki  „Awatar” Sp. z o.o.  na rzecz wnioskodawcy  kosztów postępowania  według norm przypisanych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Spółka z o.o. „Awatar” jest właścicielką nieruchomości o powierzchni 3 000 m2 położonej w Poznaniu przy ul. Waligórskiej 12, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr 11289.

 

 

Dowód:

- odpis z księgi wieczystej macierzystej KW nr 11289 - na okoliczność, że uczestniczka postępowania Spółka Awatar jest właścicielką nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Waligórskiej 12

 

 

W dniu 6 stycznia 2008 roku wnioskodawca zawarł z uczetniczką ad. 1   umowę, w której spółka ta, jako właścicielka gruntu,  zobowiązała  się do wybudowania na tym gruncie domu wielorodzinnego m.in. celem  ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego a w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości w dziale III ujawniono wynikające z niej roszczenie wnioskodawcy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.  Ponadto, Sąd ujawnił również roszczenia innych osób, które zostały wskazane jako uczestnicy niniejszego postępowania.

 

Dowód:

- umowa o budowę i ustanowienie  lokalu mieszkalnego z dnia 6 stycznia  2008 roku – akt notarialny Rep. A 344/05 – na okoliczność jej treści,

- odpis z księgi wieczystej macierzystej KW nr 11289 - na okoliczność ujawnienia roszczeń o budowę i przeniesienie lokali.

 

 

Inwestycja nie została jednak zrealizowana zgodnie z postanowieniami powyższej umowy. Zgodnie z  brzmieniem par. 7  wydanie lokalu miało nastąpić pół roku temu, tj. w terminie do dnia 31 grudnia 2009   roku, co jednak nie nastąpiło. Wnioskodawca wzywał uczestniczkę postępowania do  wywiązania się z umowy, w odpowiedzi Spółka zwróciła się o zmianę terminu wydania lokalu.  Strony ustaliły kolejny termin na dzień 15 maja 2010 roku, ale i ten nie został dotrzymany, ponieważ budowa w dalszym ciągu nie została ukończona.

 

Dowód:

- umowa o budowę i ustanowienie  lokalu mieszkalnego z dnia 6 stycznia  2008 roku – akt notarialny Rep. A 344/05 – na okoliczność ustalenia terminu wydania lokalu,

- pisma wnioskodawcy z dnia 10 stycznia 2010 roku – na okoliczność niewywiązania się przez uczestniczkę ad. 1 z umowy,

- porozumienie z dnia 20 stycznia 2010 roku – na okoliczność ustalenia nowego terminu wydania lokalu,

- wezwanie z dnia 18 maja 2010 roku – na okoliczność niedotrzymania terminu wydania lokalu,

- przesłuchania wnioskodawcy i uczestników – na okoliczność, że budowa obiektu nie została ukończona.

 

 

W tym stanie rzeczy wnioskodawca wnosi o powierzenie wykonania zawartej umowy innemu wykonawcy.

 

 


 

Omówienie:


1. Stosownie do brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy o własności lokali dopuszczalne jest zawarcie umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.


2. Umowa ta ma charakter umowy deweloperskiej. Cel przepisu to ochrona przyszłych nabywców lokali przez niesolidnym deweloperem.

Ważność  tej umowy uzależniona jest od zachowania następujących przesłanek:

- zawarcie jej w formie aktu notarialnego,

- podejmującym się budowy może być wyłącznie  właściciel (użytkownik wieczysty) gruntu, na którym dom ma być wzniesiony,

- konieczne jest uzyskanie  przez podejmującego się budowy pozwolenia na budowę,

- roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa należy ujawnić w księdze wieczystej.


3. Strony umowy mają prawo wglądu w sposób realizacji inwestycji, w wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć w trybie postępowania nieprocesowego dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.


4. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nieprocesowym, którego uczestnikami są właściciel gruntu oraz wszyscy przyszli nabywcy lokali.


 


---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca

 

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl