12 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości

wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości

 

------------------------------- Zarzadca.pl ----------------------------

 

 

Kędzierzyn - Koźle, dnia 5 stycznia 2011 roku.

 

 

Do Komornika Sądu Rejonowego

w Kędzierzynie - Koźlu


 

Wierzycielka: Janina Kowal, zam.  w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Warszawskiej 3.

 

Dłużnik: Ksawery Jankowski, zam. w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Wiertniczej 23.

 

 

Wniosek

o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości

 


Przedkładam wyrok Sądu Rejonowego z dnia 5 lipca 2008 roku wydany w sprawie o sygnaturze I C 22/07, opatrzony klauzulą wykonalności. Na mocy tego orzeczenia  Ksawery Jankowski został zobowiązany do wydania wierzycielce nieruchomości  gruntowej położonej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Warszawskiej 20 , dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu urządził i prowadzi księgę wieczystą KW 2015.

 

 

Wnoszę o:

1)      wszczęcie egzekucji przez wezwanie dłużnika do dobrowolnego wydania nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Warszawskiej 20 , dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu urządził i prowadzi księgę wieczystą KW 2015,

2)     powiadomienie mnie  o terminie wyznaczonym do wydania opisanej w pkt. 1 nieruchomości.

 

 

 

Omówienie:

1.Postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem jest wydanie nieruchomości uregulowane zostało w przepisach art. 1041 - art. 1059 kodeksu postępowania cywilnego (egzekucja świadczeń niepieniężnych).


2.Właściwym do prowadzenia postępowania jest komornik sądu, w którego okręgu położona jest nieruchomość stanowiąca przedmiot egzekucji. Wszczęcie egzekucji następuje z chwilą, gdy komornik wezwie dłużnika  do dobrowolnego wydania nieruchomości.  Jeżeli zobowiązany tego w wyznaczonym terminie nie uczyni, komornik dokona  czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.


Jeżeli postępowanie dotyczy  opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.


Tymczasowe pomieszczenie może wskazać również wierzyciel, w takiej sytuacji komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności zmierzających do opróżnienia lokalu przez dłużnika.


3.  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt K 19/06, orzekł, że art. 1046 § 4 kodeksu postępowania cywilnego regulujący egzekucję dotyczącą wydania nieruchomości w sytuacji braku pomieszczenia zastępczego  jakie jest niezgodny z art. 2 kpc i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legislacji, a także w zakresie, w jakim dotyczy wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodziną, jest niezgodny także z art. 71 ust. 1 Konstytucji."Dokonując wykładni językowej, celowościowej i systemowej art. 1046 § 4 k.p.c., Trybunał doszedł do wniosku, że gmina ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika. Wyraził jednak pogląd, że przywołany w zaskarżonym przepisie obowiązek gminy wymaga jasnego ukształtowania i dookreślenia w przepisach prawa materialnego, regulującego obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Z uwagi na dostrzeżone uchybienia legislacyjne Trybunał Konstytucyjny skierował do Sejmu 4 marca 2008 r. postanowienie sygnalizacyjne o sygn. S 2/08 (OTK ZU nr 2/A/2008, poz. 33). W sygnalizacji wskazał w szczególności na brak odpowiednich uregulowań w ustawie o ochronie praw lokatorów w odniesieniu do obowiązku „wskazania” przez gminy pomieszczeń tymczasowych, a także brak stosownych regulacji dotyczących zabezpieczenia praw wierzyciela, który zapewnił pomieszczenie tymczasowe. Trybunał zwrócił również uwagę na to, że niezbędne jest zakreślenie terminów udostępnienia pomieszczenia tymczasowego, uregulowanie zasad dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli oraz ustalenia odpłatności za korzystanie z pomieszczenia tymczasowego. Trybunał zasygnalizował ponadto potrzebę zagwarantowania ochrony członkom rodziny osoby, w stosunku do której orzeczono nakaz opróżnienia lokalu ze względu na znęcanie się nad rodziną.
Sygnalizacja ta jak dotąd nie została zrealizowana, ponieważ nie zostały dokonane wymagane zmiany w ustawodawstwie."


 


---------------------- Zarzadca.pl -----------------------------

 

 

źródło:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca

 

forum wspólnoty mieszkaniowe

 

blog
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl