11 stycznia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umów

Wzory uchwał i umów

 

I. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej

 

1. Uchwały dotyczące zarządu wspólnotą mieszkaniową:

- uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną

- uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej

- regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej

- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej

 

2. Regulamin porządku domowego i funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

- regulamin porządku domowego i funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

 

3. Finanse we wspólnocie mieszkaniowej

- uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego

- uchwała w sprawie ustanowienia funduszu remontowego

- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

4. Windykacja we wspólnocie mieszkaniowej

- uchwała w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli

- uchwała w sprawie ustalenia wysokości i sposobu naliczania odsetek od nieterminowych płatności

- uchwała w sprawie licytacji lokalu

 

5. Uchwały remontowe wspólnoty mieszkaniowej:

- uchwała w sprawie wykonania remontów nieruchomości wspólnej

- uchwała w sprawie przebudowy i zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

 

 6. Spółdzielnia mieszkaniowa:

- uchwała w sprawie  stosowania ustawy własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku

- uchwała  w sprawie zmiany sposobu zarządu 

 

II. Umowy i inne dokumenty wspólnoty mieszkaniowej

1. Umowy o zarządzanie (administrowanie) nieruchomością wspólną:

 

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (zarządca z licencją)

Umowa zlecenie (brak wymogu posiadania licencji zarządcy nieruchomości)

- wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

 

2.  Umowy dotyczące   przeglądów nieruchomości:

 

- umowa o przeglądy 5-letnie elektryczne

- umowa o przeglądy 5-letnie ogólnobudowlane

 

3.  Umowy   remontowo – inwestycyjne  nieruchomości wspólnej:

 

- umowa na budowę internetowej sieci komputerowej w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

 

4. Umowy związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości:

 

 

- umowa o świadczenie usługi w zakresie sprzątania nieruchomości wspólnej

 

5.  Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości wspólnej:

 

-  umowa najmu nieruchomości wspólnej

umowa quoad usum o sposobie korzystania z pomieszczeń piwnicznych stanowiących nieruchomość wspólną

 

 

III. Inne wzory dokumentów

 

1. Pełnomocnictwo procesowe:

- pełnomocnictwo procesowe dla zarządcy nieruchomości wspólnej

 

2. Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami

- pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami – ogólne

- pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami - rodzajowe

 

3. Wezwanie do zapłaty

- Wezwanie do zapłaty - monit

- Wezwanie do zapłaty - przedsądowe

 

4. Informacja o budynku

- Informacja o budynku

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl