24 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWypowiedzenie członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Wypowiedzenie członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Wypowiedzenie członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

Lwówek Śląski, dnia 4 lutego 2012 roku.

Jan Kowalski

ul. Wymyślona 2/4

50 – 950 Lwówek Śląski

                                                                                           Wspólnoty Mieszkaniowej

                                                                                           „Pod Dębami”

                                                                                           ul. Wymyślona 2

                                                                                           50-950 Lwówek Śląski

 

 

 

Wypowiedzenie

 

Uprzejmie informuję, że składam wypowiedzenie członkostwa w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Dębami”.

Dziękuję za dotychczasową współpracę.

 

 

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                      Jan Kowalski

 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 

Omówienie:

Wypowiedzenie członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowejUstawa o własności lokali nie reguluje kwestii związanych z wypowiedzeniem członkostwa w zarządzie, dlatego też stosownie do brzmienia art. 1 ust. 2 : „w zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego”.

Zgodnie z utrwalonym w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądem należy tu przez analogię stosować przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenie.

 

Stosownie do brzemienia art. 746 § 2. przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, rezygnacja następuje przez oświadczenie o wypowiedzeniu, które ustępujący członek zarządu winien złożyć zarządowi, a w razie jego braku - wszystkim właścicielom lokali.


Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą, gdy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (właściciele lokali w przypadku braku zarządu) powziął o nim informację. Przyjęcie wypowiedzenia nie wymaga akceptacji w formie uchwały, ponieważ jest to jednostronna czynność prawna, która rodzi skutek  w momecnie, gdy doszła  do wiadomości adresata w taki sposób, że mógł się zapoznać z jej treścią (por. SN w orz. z 10 maja 1976 r.,IV CR 135/76, niepubl.).

 

Dla oceny skuteczności wypowiedzenia ważne jest zatem jedynie czy doszło do adresata w taki sposób, aby mógł się zapoznac z jego treścią, kwestie te regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 61 k.c.§ 1 „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”.)Wypowiedzenie może być złożone w dowolnej formie, nawet ustnie, nie mniej jednak dla celów dowodowych warto zachować formę pisemną.

 

Odwołanie złożonego wypowiedzenia wymaga natomiast zgody wspólnoty mieszkaniowej.


 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ..........

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl