20 czerwca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówPrzekazujemy teren budowy. Wzór i komentarz

Przekazujemy teren budowy. Wzór i komentarz

Teren budowy przekazanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół przekazania terenu i placu budowy

 

 

spisany dnia .................................................. w .......................................................................... w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót:

........................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................

n   nazwa zadania, adres budowy, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków

 

 

Wykonawcą robót jest: .......................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

 

 

Strona przekazująca:
1. .....................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko i imię, funkcja

 

2. .....................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko i imię, funkcja

 

 

Strona przyjmująca:

3. .....................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko i imię, funkcja

 

4. .....................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko i imię, funkcja

 

Przy udziale:

5. .....................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko i imię, funkcja


6. .....................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko i imię, funkcja

 

Przekazuje się Wykonawcy:

a) teren budowy ................................................................................................................................................................................................................

 

b) zakres robót ..................................................................................................................................................................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy został poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w
instalację podziemną z uwagami:
............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami BHP i P-POŻ obowiązującymi na terenie portu oraz przedstawić plan BIOZ.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją lub uzgodnieniami z inspektorem nadzoru oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez …………….. z dnia ................................... oraz umową nr ...................................... z dnia ..........................................................................................................................

Zabezpieczenie budowy w en. elektryczną:
......................................................................................................................................................................................................................................
wskazać punkt poboru i sposób rozliczenia
.......................................................................................................................................................................................................................................

Zabezpieczenie budowy w wodę:
.......................................................................................................................................................................................................................................
punkt poboru i sposób rozliczenia
.........................................................................................................................................................................................................................................

Inwestor zapewni/nie zapewni* korzystanie z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i terenu na n/w warunkach:
..........................................................................................................................................................................................................................................
zasady zawarcia umowy najmu lub udostępnienia
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

 


Inne ustalenia stron:
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

 

*- niepotrzebne skreślić

Omówienie

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.in. protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, o czym stanowi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Z kolei art. 3 ust. 10 tej ustawy teren budowy definiuje jako  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 

Od chwili protokolarnego przejęcia, stosownie do brzmienia art. 652 kodeksu cywilnego  wykonawca „ do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy ” . Za wykonawcę protokół ten podpisuje kierownik budowy, co wynika z art. 22 ust. 1 prawa budowlanego. Teren budowy może być przekazany jednorazowo w całości, albo częściami. Umowa powinna określać terminy przekazania terenu budowy lub jego części.

 

Sytuacja wykonawcy może być jednak zróżnicowana w zależności od zakresu powierzonych prac, przy wykonawstwie generalnym – czyli takim, które obejmuje realizację całego projektu – wykonawca przejmuje cały teren budowy. Wykonawca podejmujący się określonej części robót lub robót pewnej specjalności przejmuje front robót – czyli stosownie do zakresu prace – część obiektu i terenu budowy i tylko za tę powierzoną mu część odpowiada (wykonawca częściowy). Kwestie te winny znaleźć szczegółowe odzwierciedlenie w protokole przejęcia. Jeżeli wykonawca wprowadza swojego podwykonawcę na teren budowy również przekazuje mu front robót, dlatego też w umowie między wykonawcą a podwykonawcą, która podlega akceptacji inwestora, powinny znaleźć się postanowienia dotyczące wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy oraz zakresu jego odpowiedzialności.

 

Jeśli protokół nie zostanie sporządzony – za teren budowy odpowiada inwestor.

 

W protokole należy zawrzeć informacje o dacie przejęcia, stanie terenu budowy oraz w sytuacji, gdy przekazywany jest front robót - konieczne jest sprecyzowanie jaką część terenu budowy obejmuje przez wykonawca. Protokół podpisują kierownik budowy oraz inwestor.

 

 

Jeżeli teren budowy nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót –obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora , co wynika z brzmienia art. 651 kodeksu cywilnego. Obowiązek ten nie jest obwarowany sankacjami, jednak jego niedopełnienie może wywołać ujemne dla wykonawcy skutki prawne, tj. odpowiedzialność za szkody, których można było staraniem inwestora uniknąc.

 


Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób trzecich (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Jest to szczególnie istotne z uwagi na jego odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wynikłe na tym terenie. Zabezpieczenie następuje zwykle przez ogrodzenie terenu budowy, oświetlenie, dozór, ustawienie tablic informacyjnych.

 

 

 

 

 

 

  

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl