13 listopada (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówUmowa najmu powierzchni pod reklamę. Wzór i komentarz

Umowa najmu powierzchni pod reklamę. Wzór i komentarz

umowa najmu powierzchni pod reklamę
 

 

 

 


UMOWA NAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMĘ

 

zawarta w dniu …………..pomiędzy

1. Wspólnota Mieszkaniową nieruchomości położonej w ………………, przy ul. …………………………………….……., reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

…………………………………….………………………………………………...........................................................................................................................................….

 

…………………………………….………………………………………………...........................................................................................................................................….

zwaną Wynajmującym

 

a

 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . Sp. z o .o. z siedzibą w ……………., ul. . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentowaną przez: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Najemcą,

o następującej treści:


1. Przedmiot umowy.

 


1.1. Wynajmujący oświadcza, że uchwałą nr …. … z dnia ……. Właściciele lokali upoważnili Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do zawarcia niniejszej umowy z Wynajmującym oraz że nie jest mu wiadome, aby toczyło się postępowanie o jej uchylenie, unieważnienie, stwierdzenie nieistnienia, ani też, aby miało miejsce wstrzymanie jej wykonania w postępowaniu sądowym.


1.2. Odpis tej uchwały, którego zgodność z oryginałem została potwierdzona przez notariusza, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

1.3. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot umowy nie jest zabytkiem w rozumieniu  ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 roku , nie został też objęty ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.


1.4. Wynajmujący udostępnia Najemcy na ścianie budynku przy ul. . . . . . . . . . . . . powierzchnię 20 m2 – bezpośrednio nad oknami lokalu użytkowego nr … - na umocowanie jednej tablicy niepodświetlanej na cele informacyjno-reklamowe.

 

1.5. Najemca zobowiązany jest  dokonać zgłoszenia montażu tablicy reklamowej montażu właściwemu organowi zgodnie z  art. 30 ustawy Prawo budowlane.

 

1.6. Udostępnienie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu, który stanowić będzie integralną część umowy - pod warunkiem dopełnienia przez Najemcę  formalności architektoniczno budowlanych, o których mowa w punkcie poprzedzającym.


1.7. Najemca zobowiązuje się do utrzymania tablicy reklamowej w stanie odpowiednim technicznym i estetycznym; umocowania na ścianie budynku w sposób nie pogarszający ścian budynku oraz w sposób nie zagrażający innym osobom, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej w razie jej uszkodzenia. (np. zerwanie).


2. Płatności.


2.1. Z tytułu najmu powierzchni ściany Najemca będzie uiszczał czynsz w wysokości …zł, który płatny będzie z góry do dziesiątego każdego miesiąca.


2.2. W razie zwłoki w uiszczeniu czynszu Właścicielowi służy prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

 

3. Czas trwania.


3.1. Umowa niniejsza została zawarta na okres jednego roku.


3.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

4.  Pozostałe postanowienia.


4.1. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi po sporządzeniu protokołu podpisanego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.


4.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej


4.3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Załączniki:


1) odpis uchwały,

2) protokół przekazania przedmiotu umowy


Wynajmujący                                                                                                                                                                                          Najemca

 

 

 

Omówienie

1. Formalności architektoniczno - budowlane.

 

Montaż tablic reklamowych , szyldów na budynkach mieszkalnych, które  zostały wpisane do rejestru zabytków, albo  objęto je  ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wymaga pozwolenia na budowę jest też  w przypadku montażu tych bardziej solidnych, stabilnych konstrukcji naziemnych, na których umiejscowione są nośniki reklamowe. W pozostałych wypadkach konieczne jest zgłoszenie zamiaru montażu tablicy reklamowej właściwemu organowi architektoniczno - budowlanemu ( art. 29 ust. 2, pkt. 6). Instalacja tablic i urządzeń reklamowych na budynkach wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, póz. 836, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami § 293 ust. l i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego. Przepisy te nie  nie dotyczą budynków powstałych przed dniem wejścia w życie powyższej regulacji czyli przed dniem 16.12.2002 r. (por. odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika na interpelację poselską Pana Macieja Orzechowskiego, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r., znak: SPS-023-21624/13, w sprawie reklam świetlnych).

 

 

 2. Formalności cywilno prawne.

Montaż reklamy na elewacji prowadzi do zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej (tak Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 06 marca 2014 roku, sygn. akt: I ACa 679/13), dlatego też konieczna jest zgoda ogółu właścicieli wyrażona w drodze uchwały. Uchwała taka winna zawierać pełnomocnictwo dla Zarządu (zarządcy sprawującego zarząd powierzony na podstawie art. 18 ust. 1 uwl) na zawarcie umowy, a także elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne, jak określenie wysokości opłat za reklamę, wskazywanie osoby, z którą umowa ma zostać zawarta.

Wprowadzenie odpłatności za umieszczanie tablic informacyjnych na elewacji nie narusza prawa,  jest to część wspólna nieruchomości i wspólnota mieszkaniowa może zróżnicować koszty jej utrzymania poprzez dodatkowe obciążenia właścicieli lokali użytkowych, o ile  jest to uzasadnione sposobem korzystania ( tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23.02.2010 roku, sygn. akt: I ACa 33/10, niepubl.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uaktualniono 6.03.2015 r.

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#7 www.zarzadca.eu: Zarządca 2015-03-22 20:00
Wkradł się bład, poprawiono na:


1.7. Najemca zobowiązuje się do utrzymania tablicy reklamowej w stanie odpowiednim technicznym i estetycznym; umocowania na ścianie budynku w sposób nie pogarszający ścian budynku oraz w sposób nie zagrażający innym osobom, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej w razie jej uszkodzenia. (np. zerwanie).

D ziękujemy
Cytuj
#6 www.zarzadca.eu: MarcoPolo 2015-03-06 08:54
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]A może w pkt 1.7. miał być zapis ,, najemca " a nie ,, wynajmujący" ?
Oczywiście, że powinno być w p. 1.7. Najemca. Wynajmujący udostępnia najemcy swoją własność (elewację), ale tablica Najemcy nie przestaje być własnością tego Najemcy.
To tak jakbym wynajmował pomieszczenie gospodarcze najemcy i na mnie, jako Wynajmującym, spoczywałby obowiązek utrzymywania porządku w tym pomieszczeniu.
Tak więc, gdyby moja wspólnota wynajmowała elewacje pod reklamę z pewnością nie byłoby w umowie tak nierozsądnego punktu 1.7 , jak to zaproponowano na portalu
Cytuj
#5 Jacek 2015-03-06 00:24
Rozsądnie, w zakresie odpowiedzialnoś ci za treść reklamy, tak.

Tak, że ,, nie ma zmartwień do czasu jak tablica ,,grzecznie" wisi. Ale jak coś się urwie i wyrządzi szkodę ( oby nie znaczną) , to na podstawie odpowiedzialnoś ci z tyt art. 415 kc ( zasada winy) i art.445kc.(zado śćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę) wspólnota może mieć kłopoty. A może w pkt 1.7. miał być zapis ,, najemca " a nie ,, wynajmujący" ?
J.K.


.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: abwehrstelle_breslau 2015-03-05 12:15
Bardzo rozsądnie sformułował tą sprawę w umowie! reklama nie może być w kolizji z prawem, więc być może potrzebne są opinie, zgłoszenia, zezwolenia? Przede wszystkim właściciel reklamy jest zainteresowany jej umieszczeniem, więc to on ma kicać a nie zarząd wspólnoty!

Z arząd wspólnoty ma w posiadaniu tylko i wyłącznie elewację, a ona jest jak domniemam, legalna :)
Cytuj
#3 Jacek 2015-03-05 11:07
Swoją? To w jakim celu wynajmujący umawia się z najemcą, że najemca będzie w jego imieniu ,,kical" po urzędach ze zgłoszeniem ?
[Cyt;] ,,1.5. Najemca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia montażu tablicy reklamowej ..... ."
J.K.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: abwehrstelle_breslau 2015-03-05 09:58
Elewacja jest częścią wspólną wspólnoty. Rozumiem, że wynajmujący powierzchnię montuje na niej SWOJĄ tablicę reklamową. w związku z czym musi zadbać o jej stan techniczny i wizualny
Cytuj
#1 Jacek 2015-03-05 09:46
Można wątpić ?
[Cyt: ] z projektu umowy .
1.4. Wynajmujący udostępnia Najemcy .......... itd
1.7. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymania tablicy reklamowej w stanie odpowiednim technicznym i itd

Pytanie ?
. Własnością kogo jest tablica przez okres najmu, skoro przez okres najmu Wynajmujący dba o tablicę ?
J.K.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl