28 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówNajem okazjonalny - zgłoszenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

Najem okazjonalny - zgłoszenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

 

 umowa najmu okazjonalnego

  

                                                                                                                     

 

 

 

Wrocław, dnia 1  lutego 2017 roku.

 

Jan Kowalski

ul. Przykładowa 1

50 – 950  Wrocław

NIP: 1234567890

 

 

                         Naczelnik Urzędu Skarbowego

       Wrocław Psie-Pole

                         ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław 

 

 

 

 

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego

 

 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zawiadamiam o zawarciu w dniu  1 lutego 2017 roku  umowy najmu okazjonalnego lokalu nr 1 położonego we Wrocławiu  przy ul. Przykładowej 1. Umowa najmu okazjonalnego została zwarta na czas określony od dnia 1 lutego  2017 do dnia 31 maja 2018 roku. Oświadczam, że do dnia złożenia oświadczenia nie osiągnęłam przychodu z tytułu zawarcia niniejszej umowy. 

 

 

Załączniki: umowa najmu okazjonalnego z dnia 1 lutego 2017 roku.

 

 

 

 

 

----------------------------------------

Omówienie:

 

Obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego wynika z art.  19b ust. 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim: „Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.”

 

W razie niedopełnienia powyższego zawarta umowa nie będzie mogła zostać zakwalifikowana jako najem okazjonalny, ponieważ  jak to wynika z brzmienia art. 19 b ust3: w takim przypadku „ nie stosuje się przepisów art. 19c i 19d ustawy oraz art. 1046 § 41 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.”

 

Nie znajdą zatem zastosowania przepisy, które miały ułatwić eksmisję. W  razie problemów z najemcą, gdy ten nie będzie chciał dobrowolnie opuścić lokalu – postępowanie przed sądem sprowadza się do nadania klauzuli wykonalności oświadczeniu najemcy  o poddaniu się egzekucji w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego (oświadczenie  w formie aktu notarialnego).

 

Z takim dokumentem  (oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego opatrzone klauzulą wykonalności)  można już udać się do komornika, który przeprowadzi eksmisję niechcianego lokatora.

 

Należy mieć jednak świadomość, że do obowiązków sądu  będzie należało przede wszystkim wnikliwe zbadanie, czy wynajmujący złożył wszystkie wymagane dokumenty i dopełnił koniecznych formalności, m.in. czy  dochował 14 dniowego terminu do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy – jeżeli tego nie uczynił - wniosek o nadanie klauzuli zostanie oddalony. Wtedy wyeksmitowanie opornego lokatora może już trwać nawet latami, np. gdy trzeba  będzie wystąpić do sądu z powództwem o eksmisję. Niewykluczone, że sprawa się skomplikuje, gdy sąd orzeknie o prawie do lokalu zastępczego. W Polsce eksmisje „na bruk” nie są bowiem wykonywane i w zależności od okoliczności sprawy sąd może orzec o prawie byłego najemcy do lokalu socjalnego. 

 

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego ma zatem chronić wynajmującego przed nierzetelnym najemcą, gdyby ten po jej wygaśnięciu nie chciał dobrowolnie opróżnić lokalu, dlatego warto zadbać o dopełnienie wszystkich formalności. „Niezrealizowanie przez strony umowy najmu okazjonalnego szczególnych obowiązków przewidzianych w ustawie i charakterystycznych dla tego rodzaju najmu ( jak złożenie przez najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji czy zgłoszenie zawarcia umowy przez wynajmującego w urzędzie skarbowym ) spowoduje, że najem ten będzie miał ograniczona skuteczność, natomiast nie zmieni się jego charakter w tym sensie, że w dalszym ciągu będzie to umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas oznaczony, która – zgodnie z art. 19d ust. 1 ustawy – wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Z powyższych względów Sąd Okręgowy pominął – jako nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy ( art. 227 k.p.c. ) – zgłoszony w apelacji dowód z dokonanego przez powoda zgłoszeni wynajmu w urzędzie skarbowym.” (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30.06.2014 r., sygn. akt: XV CA 217/14).

 

Umieszczony we wzorze zapis dotyczący wpływu przychodów z najmu jest obojętny dla spełnienia obowiązku powiadomienia naczelnika o zawarciu umowy najmu okazjonalnego, jednak ma walor praktyczny, ponieważ z praktyki stosowanej w urzędach skarbowych – urzędnicy zwracają się o podanie informacji w zakresie daty osiągnięcia pierwszego przychodu.

 

Ma to znaczenie przy wyborze formy opodatkowania, ponieważ   podatnik ma do wyboru dwie formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych rozliczany wg skali podatkowej lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ryczałt (często bardziej korzystny dla podatnika) wymaga złożenia oświadczenia w określonym terminie: warunkiem jest złożenie pisemnego zgłoszenia o wyborze tej formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym, co do zasady w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku podatnika rozpoczynającego osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku zgłoszenia trzeba dokonać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

 

 

 

 

 

Zamów poradę prawną

Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny

       

Porada Prawna

      
Informacja prawna nie wymagająca analizy dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełnione o poglądy orzecznictwa w zakresie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.    
 

 Zamów opinię prawną

 Kompleksowa analiza prawna

   

Opinia prawna

  
Kompleksowa analiza prawna przedstawionego zagadnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego uwzględniająca poglądy doktryny oraz orzecznictwa.      

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  
Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

 

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-11-15 21:03
19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim: „Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.”
Cytuj
#1 Darek 2017-11-14 12:42
Mieszacie pojęcia - lepiej nie pisac nic, niz pisac cos, co spowoduje, ze ludzie jeszcze mniej beda rozumieli - przeips mowi wyraznie o rozpoczeciu najmu a nie o zawarciu umowy! I nie trzeba go wypaczac - wystarczy przytoczyc- jest (o dziwo) napisany poprawna polszczyzna i zrozumiale.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl