15 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówNajem okazjonalny - oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Najem okazjonalny - oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 

 oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 

Akt notarialny

 

 

 

Dnia ……………….. roku przede mną, notariuszem - ……, w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej w …. przy ul. ……. pod numerem ……., stawiła się …………., córka ………………, posiadająca Pesel: ……………., zamieszkała: w …………,ulica ………., numer ……

 

 

Tożsamość stawającej stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego wydanego za numerem …………… ważnego do dnia ………………., przy czym stawająca oświadczyła, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 4/ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 

 

 

 § 1

….., zwana dalej również „Najemcą”, oświadcza, że dnia ………………….. roku w ……….zawarła  z ……, zam. ………….., ul. ……….., nr …………., której przysługuje prawo własności lokalu mieszkalnego i stanowiącego odrębną nieruchomość, służącego do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zwaną dalej również „Wynajmującym”, umowę najmu okazjonalnego lokalu, zwaną dalej również: „umową najmu”, mocą której między innymi:

 

- Wynajmujący oddał jej do używania, na czas oznaczony od dnia .. do dnia ………, lokal mieszkalny oznaczony numerem ……..,, znajdujący się w budynku położonym w ….. przy ul. …. pod numerem ……o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ……. (………………….. metry kwadratowe), co do którego prawo własności przysługuje Wynajmującemu.

 

- Najemca zobowiązał się między innymi do opróżnienia i wydania Wynajmującej lokalu mieszkalnego używanego na postawie tej umowy najmu w dniu ustania stosunku najmu wynikającego z tej umowy najmu.

 

 

Nadto, …. oświadcza, że w przedmiotowym lokalu mieszkalnym będzie zamieszkiwać wyłącznie ona oraz wskazuje budynek mieszkalny, w którym będzie mogła zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia i wydania przedmiotowego lokalu mieszkalnego, i to budynek mieszkalny, posadowiony na gruncie nieruchomości położonej w .. przy ul. ……. numer …., którego właścicielem jest …… i jednocześnie dodaje, że … złożyła – sporządzone w formie pisemnej dnia…. roku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w budynku mieszkalnym, posadowionym na gruncie wyżej opisanej nieruchomości Najemcy - ………….

 

Ponadto, …… oświadcza, że wraz z Wynajmującym - …… postanowili, że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu – wyżej opisanej – umowy najmu, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżni lokalu, Wynajmujący …. doręczy Najemcy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy najmu żądanie opróżnienia tego lokalu mieszkalnego, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, przy czym to żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego zawierać będzie w szczególności: oznaczenie właściciela oraz Najemcy, którego żądanie dotyczy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokali i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego oraz termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia żądania Najemcy, w którym Najemca ma opróżnić lokal, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy najmu.

 

 

 

 § 2

…………..zobowiązuje się opróżnić i wydać – opisany bliżej w § 1 tego oświadczenia – lokal mieszkalny, będący przedmiotem – opisanej bliżej w § 1 tego oświadczenia – umowy najmu, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu tej umowy, w terminie wskazanym w doręczonym jej – opisanym bliżej w § 1 tego oświadczenia – pisemnym żądaniu Wynajmującemu opróżnienia przedmiotowego lokalu mieszkalnego z urzędowo poświadczonym podpisem właściciela tego lokalu mieszkalnego, jednak nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tego żądania i nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy najmu, w stanie zgodnym z opisem tego lokalu wskazanym w – opisanej bliżej w § 1 tego oświadczenia – umowie najmu i jednocześnie …. oświadcza, że co do tego obowiązku wydania Wynajmującemu … przedmiotowego lokalu mieszkalnego w wyżej w tym zdaniu wskazanym terminie poddaje się egzekucji wprost z niniejszego aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4) Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 § 3

 

Notariusz zwrócił stawającej uwagę na treść art. 19a, art. 19b, art. 19c, art. 19d i art. 19e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku roku, poz. 150 ze zm.).

 

 

§  4

 

Stawająca oświadcza, że wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać również Wynajmującej - ……., w dowolnej ilości.

 

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi …………., gotówką.

 

 

 

 

źródło:

 

www.prawo.eu

 

 http://www.prawo.eu/dyskusja/51/najem-okazjonalny-oswiadczenie-o-poddaniu-sie-egzekucji/#Item_1

http://www.prawo.eu/

 

 

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-09-21 12:02
Tak, ponieważ to kolejna umowa, poprzednia jako zawarta na czas określony wygasła.
Cytuj
#2 Julianek 2017-09-18 18:58
Jeżeli przedłużam umowę to czy muszę znowu żądać kolejnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
Cytuj
#1 artykuły zarzadca.pl 2017-08-07 21:52
Najem okazjonalny - oświadczenie o poddaniu się egzekucji WZÓR
http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/inne-wzory-dokumentow/3042-porada-prawna-wzory-umow-najem-okazjonalny-oswiadczenie-o-poddaniu-sie-egzekucji
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl