16 listopada (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

 

wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania 

WNIOSEK POWODA O PODJĘCIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

 

 .………………, dnia ………………..

(miejscowość i data)

 

Do

                       Sądu ………………………

                       Wydział ……………………

                    w …………………………..

 

 

 

Powód: ……………………………...

zamieszkały(a) w ……………………

ul. ……………………………………

kod pocztowy………………………..

 

Pozwany: …………………………...

zamieszkały(a) w ……………………

ul. ……………………………………

kod pocztowy………………………..

 

 

Sygn. akt: …………………… 

 

 

 

WNIOSEK POWODA

o podjęcie zawieszonego postępowania

 

 

Wnoszę o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia ………………

 

 

Uzasadnienie

 

Sąd Rejonowy w …….zawiesił postępowanie postanowieniem z dnia …………….. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko pozwanemu o przestępstwo drogowe, z którego powód wywodzi roszczenie odszkodowawcze.

 

Sąd Rejonowy w ……wyrokiem z dnia ….., sygn. akt: ….., uznał pozwanego winnym zarzucanego mu czynu i skazał go na karę …… a wyrok ten jest prawomocny.

 

W tej sytuacji wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania jest uzasadniony.

 

 

 

…………………………………

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1. Odpis wniosku wraz z załącznikami

 

 

Omówienie:

 

1.Zgodnie z brzmieniem art. 181 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron:

 

1) gdy postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy – po złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo po upływie terminu do  złożenia takiego oświadczenia;

 

2) w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek  niestawiennictwa – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia, jeżeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu.

 

§2.Sąd, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podejmie postępowanie, o którym mowa w art.176 §2.

 

2.Podjęcie postępowania następuje na wniosek stron w tych sytuacjach, gdy jego zawieszenie nastąpiło na ich wniosek, albo jego przyczyną było niestawiennictwo stron na rozprawie.

 

3.Jeżeli postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy każda ze stron może zgłosić wniosek o podjęcie postępowania, gdy w wyniku złożenia określonej treści oświadczenia spadkobiercy lub niezłożenia w przewidzianym terminie okaże się, że kontynuacja postępowania jest celowa.

 

4.Jeżeli postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron lub wskutek niestawiennictwa okres zawieszenia nie może być krótszy niż 3 miesiące.

5.W przypadku zawieszenia postępowania z urzędu z powodu nieobecności stron nie określa się czasu trwania zawieszenia, możliwość jego podjęcia istnieje po upływie 3 miesięcy od daty wydania postanowienia.

 

6.Tylko na wniosek stron podejmowane jest postępowanie zawieszone w sprawach małżeńskich bez względu na to, jaka była przyczyna zawieszenia.

 

7.Jeżeli postępowanie zostało zawieszone z urzędu, jego podjęcie następuje, gdy odpadnie przyczyna zawieszenia – jednak w interesie strony może być złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania – takiej sytuacji dotyczy przedstawione powyżej 

 

prawo/prawo cywilne/zawieszenie postępowania/wzory umów i pism procesowych/postępowanie cywilne/wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania/prawo.eu

 

 

 

 

źródło:

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl