11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWzór skargi na interpretację podatkową

Wzór skargi na interpretację podatkową

 

 Wzór skargi na interpretację podatkową

 

1.Skarga na interpretację

 

Zainteresowana (podatniczka) Hanna K. wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku podała, że jest doradcą podatkowym wykonującym jednoosobowo i samodzielnie swój zawód we własnej indywidualnej kancelarii doradcy podatkowego. W ramach tej działalności wykonuje również czynności zastępstwa prawnego z urzędu przed sądem administracyjnym, z tytułu przyznania w tym zakresie skarżącym podatnikom przez sąd prawa pomocy. Wobec powyższego zainteresowana zadała pytanie: czy przychody uzyskiwane jako zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wykonywanej z urzędu kwalifikować należy jako pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 powołanej ustawy podatkowej? Zdaniem zainteresowanej przychody te są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 14 lutego 2014 r., Nr 90/60/90, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający z upoważnienia Ministra Finansów, ocenił stanowisko zainteresowanej podatniczki jako nieprawidłowe. Zdaniem podatkowego organu interpretacyjnego wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądem administracyjnym z urzędu, to jest w ramach przyznanego skarżącemu prawa pomocy, odbywa się na zlecenie sądu, co odpowiada treści art.  13 pkt  6 ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego powodu oceniane przychody pochodzą ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od tego, czy prowadząc kancelarię doradcy podatkowego podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem i złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jednakże Minister Finansów nie zmienił wydanej interpretacji. Proszę sporządzić skargę do sądu administracyjnego.

 

 

 WZÓR SKARGI NA INTERPRETACJĘ PODATKOWĄ

 

                                                                                                                                                                      ………………………………..

                                                                                                                                                                       (miejscowość i data)

                                                                                   

                                                                                                            Wojewódzki  Sąd Administracyjny

                                                                                                                   w Warszawie

                                                                                                                    uL. Jasna 2/4

                                                                                                                    00-013 Warszawa

 

 

                                                                                                                 za pośrednictwem

                                                                                                                 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

                                                                                                                 działającego z upoważnienia Ministra Finansów

                                                                                                          Biuro Krajowej Informacji Podatkowej

                                                                                                                    w Płocku ul. 1 Maja 10

                                                                                                                    09-402 Płock

 

Wartość przedmiotu sporu: nie dotyczy   (wpis stały).

 

Skarżąca: Hanna K., zamieszkała w Warszawie przy ul. Przykładowej 1, 50-950, reprezentowana przez doradcę podatkowego Annę X, numer wpisu 1111, adres dla doręczeń: Kancelaria Doradcy Podatkowego ul. Przykładowa 2, 50-950 Warszawa.

                 

 

Organ, którego działania skarga dotyczy: Minister Finansów, a w jego imieniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

 

 

 

 

 

SKARGA

 

na indywidualną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

z dnia 14 lutego 2014 roku, nr 90/60/90 r.

 

 

           Działając w imieniu mojej mocodawczyni, na podstawie i w granicach udzielonego mi pełnomocnictwa, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia przepisów prawa, na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 3, art. 53 § 2 i art. 54 § 1 w zw. z art 3 § 2, pkt. 4a ustawy z  30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.) wnoszę skargę na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego, której  zarzucam :

naruszenie art. 10 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że przychody z czynności zastępstwa prawnego dokonywane z urzędu i realizujące przyznane przez sąd administracyjny prawo pomocy, należy kwalifikować zawsze jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

 

              Wnoszę o:

 1) uchylenie zaskarżonej interpretacji,

 2) zasądzenie na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania wg. norm przepisanych.

 

 

Uzasadnienie

1.Opis stanu faktycznego.

 

Pismem z  14 stycznia 2014  roku skarżąca w imieniu własnym wystąpiła do Ministra Finansów zastępowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku o udzielenie interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

We wniosku wskazała, że jest doradcą podatkowym wykonującym jednoosobowo i samodzielnie swój zawód we własnej, indywidualnej kancelarii doradcy podatkowego. W ramach prowadzonej działalności  wykonuje także  czynności zastępstwa prawnego z urzędu przed sądem administracyjnym z urzędu z tytułu przyznanego podatnikom prawa pomocy.

 

Wobec powyższego zadała pytanie: czy przychody uzyskiwane jako zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wykonywanej z urzędu kwalifikować należy jako pochodzące z  pozarolniczej działalności gospodarczej, o  której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., czy też jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6.

 

Zdaniem skarżącej, przychody te są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający z upoważnienia Ministra Finansów, w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 14 lutego 2014 roku, (Nr 90/60/90, data doręczenia 17 lutego 2014 roku), uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądem administracyjnym z urzędu, to jest w ramach przyznanego skarżącemu prawa pomocy, odbywa się na zlecenie sądu, co odpowiada treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągane przychody należy zatem zakwalifikować zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, czyli jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W ocenie organu bez znaczenia dla takiej kwalifikacji pozostaje okoliczność czy skarżąca prowadzi działalność gospodarczą.

 

Skarżąca nie zgodziła się z taką oceną prawną i wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, jednak Minister Finansów nie zmienił wydanej interpretacji. W ocenie skarżącej stanowisko organu nie jest trafne, a zaskarżona interpretacja indywidualna  narusza prawo, dlatego winna zostać uchylona w całości.

 

2. Ocena prawna stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem podniesionych zarzutów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródeł przychodów zaliczamy m.in. działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3).

 

Art. 13 pkt 6 tej ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody osób, którym sąd, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

 

Definicję pozarolniczej działalności  gospodarczej zawarto  natomiast w art. 5a pkt 6 lit. a, zgodnie z nim jest to działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową prowadzoną we  własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób ciągły i zorganizowany.

 

Przenosząc powyższe na stan faktyczny sprawy objętej skargą przyjąć należy, iż przychody z tytułu pomocy prawnej z urzędu, świadczonej przez skarżącą w ramach świadczonej pomocy prawnej stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3.

 

Skarżąca wykonując bowiem czynności doradcy podatkowego samodzielnie i na własny rachunek (art. 27 ust. 1 pkt. 1 a ustawy o doradztwie podatkowym) , prowadzi działalność gospodarczą i  jako podatnik podatku dochodowego wystawia fakturę, pobiera podatek i rozlicza go.

 

Z kolei sąd, na podstawie § 2 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu,  w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu, podwyższa jej koszty o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tej opłacie.

 

 

Nadto, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o doradztwie podatkowym czynność reprezentowania osób przed sądami to  czynność doradztwa podatkowego, dlatego też wchodzi w zakres prowadzonej działalności gospodarczej:  „doradztwo podatkowe” – PKD 69.20 Z.  Bez znaczenia dla tej klasyfikacji pozostaje czy doradca działa na podstawie na podstawie umowy, czy został wyznaczony  w związku z postanowieniem sądu.

 

W świetle powyższego różnicowanie źródła przychodów ze względu na sposób  powołania do sprawy nie jest trafne, dlatego też przywołany przez organ administracyjny art. 13 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku skarżącej nie znajduje zastosowania, jako że prowadzi działalność gospodarczą.  Zaliczenie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego działającego z urzędu do określonego źródła przychodów zależne jest od tego, w jakiej formie doradca ten wykonuje swój zawód.

 

Gdy prowadzi działalność gospodarczą – jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 13 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Natomiast, jeżeli czynności dokonuje w ramach innych form wykonywania zawodu – jest to przychód, o którym mowa w art. 10 ust.1, pkt. 2 (działalność wykonywana osobiście).

 

Powyższy pogląd znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 21 października 2013 roku, sygn. akt: II FPS 1/13).

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

                                                                                                                                  Anna X

                                                                                                                                  (własnoręczny podpis)

 

                                                                                                                                  doradca podatkowy

                                                                                                                                  numer wpisu 1111

 

 

 

Załączniki:

 

-odpis skargi,

 

 -pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej

 

 -potwierdzenie uiszczenie opłaty sądowej( wpisu stałego) w kwocie 200 zł.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

art.50 § 1, ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.),

 

 

 art. 52 § 3, ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.),

 

 

 art. 53 § 2 ustawy z  30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.),

 

art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.),

 

art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn.  zm.),

 

art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.),

 

art.13 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn.  zm.),

 

art. 5a pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 ilpca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn.  zm.),

 

art.27 ust. 1 pkt. 1 a ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 102 poz. 475, z póżn. zm.),

 

art.2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 102 poz. 475, z póżn. zm.),

 

§  2 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

 

Orzecznictwo:

 

uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 21 października 2013 roku, sygn. akt: II FPS 1/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl