19 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWzór umowy: sprzedaż mebli i wyposażenia

Wzór umowy: sprzedaż mebli i wyposażenia

 

 

 sprzedaż wyposażenie mieszkania umowa

 

Wzór niniejszej umowy dotyczy wyposażenia lokalu stanowiącego przedmiot sprzedaży – zgodnie z postanowieniami umowy przewstępnej :

 

http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/3148-prawo-wzory-umow-sprzedaz-mieszkania-wzor-umowy-przedwstepnej-kupna-sprzedazy-mieszkania

 

 

                                             

Umowa przedwstępna sprzedaży wyposażenia lokalu

 

 

 

 

zawarta w ………………w dniu ………………………..roku  pomiędzy:

 

………………….zamieszkałą w …………, …………………….numer ……..m……., córką………………, dowód osobisty seria i numer……………., nr PESEL: …………

 

 

……………………., zamieszkałym w ……………,  ………………………..numer …………..m…………………………., synem…………., dowód osobisty seria i numer…………….., nr PESEL:……………………………             

dalej zwanymi Sprzedającymi,

 

a

 

……………….., córką……………………, zamieszkałą w ………………przy ulicy ……………….. numer ……… m…….., ………, dowód osobisty seria i numer……………, nr PESEL: …………..

 

………………………., synem……………., zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. …………….. nr …., …………, dowód osobisty seria i numer:………., nr PESEL:………..    

dalej zwanymi Kupującymi.

 

1.Przedmiot umowy.

1.1.Sprzedający oświadczają, że pozostając w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej są współwłaścicielami wyposażenia i mebli znajdujących się w lokalu nr ……. położonym w…………….. przy ul. ……………… i przedmioty te nabyli do majątku wspólnego. Oświadczają ponadto, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich.

 

1.2 Szczegółowy wykaz ruchomości, o których mowa w punkcie poprzedzającym zawiera  załącznik  nr 1 do niniejszej umowy.

 

2. Oświadczenia i zobowiązania stron.

2.1. Strony oświadczają, że Sprzedający …………. w dniu ………..roku zawarł z Kupującymi …………….małżonkami ………umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ……….. położonego w …….. przy ul. …………, w którym znajdują się meble i wyposażenie stanowiące  przedmiot niniejszej umowy.  

 

2.2. Sprzedający zobowiązują się sprzedać Kupującym ruchomości określone w punkcie 1 niniejszej umowy wolne od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich za cenę  ……….. zł. (…………..złotych) – pod warunkiem, że umowa sprzedaży lokalu, o której mowa w punkcie poprzedzającym, dojdzie do skutku, a Kupujący ………………małżonkowie …………zobowiązują się powyższe ruchomości za wskazaną cenę kupić.

2.3. Strony ustalają, że termin sprzedaży wyposażenia i mebli to dzień wydania Kupującym lokalu - stosownie do ustaleń wynikających z umowy przedwstępnej, o której mowa w punkcie 2.1

 

3. Przekazanie przedmiotu umowy.

3.1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu wydania lokalu Kupującym – zgodnie z postanowieniami umowy przenoszącej własność lokalu opisanej w punkcie 

3.2. Sprzedający  zobowiązują się przekazać Kupującym dokumentację  techniczną, instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne, certyfikaty oraz licencje sporządzone w języku polskim, które znajdują się w ich posiadaniu.

 

4.Pozostałe postanowienia

4.1.W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązującego prawa polskiego.

4.2.W przypadku wystąpienia sporu na tle Umowy, Strony dołożą wszelkich starań, w celu osiągnięcia porozumienia polubownego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny we Wrocławiu.

4.3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4.4.Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 - wykaz przedmiotów i wyposażenia stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

 

 

Załącznik nr 1 do umowy

wykaz przedmiotów i wyposażenia stanowiących przedmiot niniejszej umowy

Lp.

nazwa przedmiotu lub wyposażenia

liczba

uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

KUPUJĄCY:                                                                                SPRZEDAJĄCY:

(imię, nazwisko i podpis)                                                            (imię, nazwisko i podpis)

 

…………………………………..                                                         ……………………………………….

…………………………………..                                                         ……………………………………….

 

 

 

             

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl