11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówCesja praw z rękojmi - wzór z komentarzem

Cesja praw z rękojmi - wzór z komentarzem

 

 

 

Pytanie czytelnika:

W 2017 roku nabyłem mieszkanie od dewelopera, które następnie w 2019 roku sprzedałem. Zarówno w lokalu, jak  i w części wspólnej od początku jego użytkowania występowały usterki, które nie zostały usunięte w ramach rękojmi, w dodatku  po sprzedaży ujawniły się kolejne.  Nowy właściciel wezwał dewelopera do dokonania napraw, jednak bezskutecznie, ponieważ uzyskał odpowiedź, że skoro nie on zawierał umowę deweloperską, to nie jest stroną. Nabywca zwrócił się do mnie o interwencję, jakie mam podjąć działania, aby mógł skutecznie występować przed deweloperem w swoim własnym imieniu?

 

 

Odpowiedź:

Rzeczywiście jest tak, że roszczenia w stosunku do dewelopera może kierować wyłącznie ten, kto zawarł z nim umowę. Takie rozwiązanie jest oczywiste, skoro poza żądaniem naprawy kupujący może domagać się, np. obniżenia ceny za jaką nabył lokal. W takiej sytuacji jak opisana powyżej, kupujący lokal na rynku wtórnym ma roszczenie do sprzedającego, czyli bezpośrednio od naszego Czytelnika. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień warto już w umowie sprzedaży, czyli w akcie notarialnym  zawrzeć klauzulę, że sprzedający ( w tym przypadku - Czytelnik) ceduje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jakie przysługują mu wobec dewelopera na kupującego.  Nie nie stoi na przeszkodzie, aby teraz Czytelnik przekazał swoje uprawnienia wobec dewelopera Kupującemu. Poniżej przedstawiamy wzór umowy cesji.

 

 

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

 

Zawarta w dniu  …… roku w ……………….

pomiędzy:

Panią xxxxxxxxxx, córką xxxxx

xxxxxx , zam. w 00-000, Warszawa,  ul. Przykładowa 10 ,PESEL nr:xxxxxxxxxxxxxx, numer i seria dowodu osobistego: xxxxxxxxxxxxxx– zwaną dalej Cedentem 

a

Panem xxxxxxxxxxx, synem xxxx i xxxx, zamieszkałym xxxxx, PESEL nr: xxxxxxxxxxx, numer i seria dowodu osobistego: xxxxxxxxxxx- zwanym dalej: Cesjonariuszem.

 

1.Przedmiot umowy

1.1. Cedent oświadcza, że na podstawie umowy sprzedaży i wyodrębnienia lokalu z dnia xxxxxxxxxxx roku,  repertorium nr:  xxxxxx nabył od  xxxxxxxxxxxxxx – tu wpisujemy dane dewelopera - zwanego w dalszej części umowy Deweloperem lokal mieszkalny nr xxx położony w budynku nr xxxxxx w xxxxxx przy ul. xxxxxxx, dla którego Sąd Rejonowy xxxxxxxxxxxx IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi i księgę wieczystą KW nr xxxxxxxxxxxxx, a  z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący xxxxxxxxxxxxx części w nieruchomości wspólnej.

1.2. Cedent oświadcza ponadto, że przysługują mu jako nabywcy nieruchomości opisanej w punkcie 1.1. powyżej w stosunku do Dewelopera uprawnienia z tytułu rękojmi związane z wystąpieniem wad fizycznych i prawnych w przedmiotowym lokalu, jak i w nieruchomości wspólnej w części odpowiadającej wielkości jego udziału.

1.3. Cedent oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy,  Deweloper nie posiada względem niego żadnych roszczeń, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń, w szczególności roszczeń o zapłatę, a także, że  jego wierzytelność opisana w punkcie 1.2 umowy  nie jest sporna ani co do zasady, ani co do wysokości, a jej przelew nie jest wyłączony przez zastrzeżenia umowne ustalone między Cedentem a Deweloperem, przez właściwość wierzytelności, ani przepisy prawa, nie jest przedawniona,  nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne ani administracyjne oraz, że wierzytelność nie jest przedmiotem innego przelewu i nie jest obciążona prawami osób trzecich.

 

2.Oświadczenia stron. Cesja praw.

2.1. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu  xxxxxx zawarły umowę sprzedaży, na mocy której Cesjonariusz nabył własność nieruchomości opisanej w punkcie 1.1.

2.2. Cedent oświadcza, że przysługujące mu w stosunku do Dewelopera uprawnienia  wyszczególnione w punkcie 1.2. niniejszej umowy, które  wraz ze wszystkimi do nich prawami przenosi na Cesjonariusza.

2.3. Cesjonariusz przyjmuje wszelkie uprawnienia, o których mowa w pkt. 1.2 umowy, a w szczególności: roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w nabytej nieruchomości, jak i w nieruchomości wspólnej, a także roszczenia odszkodowawcze dotyczące ujawnionych  wad fizycznych.

2.4. Cesjonariusz zobowiązuje się zawiadomić Dewelopera o zawarciu niniejszej umowy.

 

3Pozostałe postanowienia.

3.1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

..................................................                                                             ………………………………………………..
            Cedent                                                                                            Cesjonariusz

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl