16 listopada (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWezwanie do zapłaty - przedsądowe

Wezwanie do zapłaty - przedsądowe

 

...................................................

(miejscowość i data)

 

..................................................

(nazwa lub imię i nazwisko dłużnika)

 

..................................................

(adres dłużnika)

 

PRZEDSĄDOWE

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Działając na podstawie art. 15 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903 z późn. zm.) wzywamy Panią/Pana do zapłaty  naszej należności   z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty utrzymania lokalu wg. poniższego zestawienia:


 

 

  Kwota zaliczki

  Data płatności

  Pozostało do zapłaty


RAZEM       

 

 

Słownie do zapłaty:

……………………………………………………………………………..

 

 

Wymienioną kwotę  prosimy przekazać na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej …………………. nr …………………………………………………....................................... ,
prowadzony w  ................................................ w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu  wspólnota mieszkaniowa skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

 


………………………………

podpis

 

www.zarzadca.pl                      zarzadca                www.zarzadca.pl

 


 

Omówienie:

Termin płatności zaliczek na poczet kosztów zarządu oraz innych kosztów na utrzymanie lokalu ponoszonych przez właściciela za pośrednictwem wspólnoty został określony w art.  15 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.): „na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.” Przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący, jeżeli właściciele w uchwale określili inny termin płatności – zapis uchwały w tym zakresie jest nieważny z mocy prawa (obowiązuje przepis ustawy).

 

W przypadku dochodzenia roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu upominawczym wezwanie do zapłaty ma jedynie dodatkowy walor  dowodowy, ponieważ termin zapłaty został określony w ustawie o własności lokali („z góry do dnia 10 każdego miesiąca”). Zadłużenie właściciela powstaje w momencie, gdy ten uchybi terminowi płatności zaliczek a nie w chwili otrzymania wezwania do zapłaty.

 

Brak podstaw do przyjęcia, aby konieczne było dwukrotne wzywanie dłużnika do zapłaty,  jest to jedynie zwyczajowy sposób postępowania.

 

Stosownie do art. 15 ust. 2. uwl „należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość. ”

 

zródło: Zarządca Portal Informacyjny

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#16 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-02-25 18:19
Jakiej odmowy, że nie będzie przesyłał za frei ? czy podawał informacji o dłużnikach ? bo to dla mnie dwie rożne sprawy .
Cytuj
#15 www.zarzadca.eu: koziorozka 2018-02-25 15:14
Napisałam wyraźnie "Wybrał złą podstawę odmowy".
Jak chciał odmówić sporządzania co kwartalnego zestawienia zadłużenia i jego wysyłki, to wystarczyło powołać się na umowę i zakres obowiązków.
Us tawa o ochronie danych osobowych nie daje podstawy do takiej odmowy.
Cytuj
#14 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-02-24 16:44
[cite] koziorozka:[/ci te]Cytat:
Administrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych. Co o tym myślicie.

Myślę, że administrator nie zna prawa i interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wybrał złą podstawę odmowy.a Ty znasz, pewnie Ty tak robisz - informujesz

Kod:o zadłużeniach poszczególnych członków wspólnoty informował na piśmie pozostałych właścicieli.
Cytuj
#13 www.zarzadca.eu: koziorozka 2018-02-24 15:52
Cytat:
Administrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych. Co o tym myślicie.

Myślę, że administrator nie zna prawa i interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wybrał złą podstawę odmowy.
Cytuj
#12 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-02-23 04:30
[cite] ANNAMARIA:[/cit e]Wczoraj na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez właściciela mieszkania, uczestniczyłem na zebraniu wspólnoty.
Jeden z właścicieli wniósł propozycje, żeby administrator o zadłużeniach poszczególnych członków wspólnoty informował na piśmie pozostałych właścicieli. [color=#00f]Adm inistrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych[/colo r]. Co o tym myślicie.

Może żeby do precyzować pytanie. Administrator poinformował na zebraniu kto i ile zalega z płatnościami. Zgłaszający chciał żeby wysyłać imienną informację co trzy miesiące o dłużnikach, właścicielom którzy płacą regularnie. Administrator zachował się poprawnie

Kto poniesie koszty tej wysyłki? Właścicielom lokali wydaje się, że już raz zwartą umowę ( skalkulowaną przez Administratora na danym poziome adekwatnie do spisanych i świadczonych usług) można w nieskończoność rozszerzać kosztowo.

A coby sie stało, jakby ten "płacący" właściciel lokalu pofatygował sie co trzy miesiące do Administratora i tam otrzymał wydruk sald oraz [color=#f00]pod pisał oświadczenie [/color]że takie informację otrzymał na własne potrzeby . Zdarzało sie, że właściciele otrzymane dokumenty od Administratora, sami wywieszali imienne listy dłużników, a konsekwencje ponosił Administrator.
W mojej WM takie zasady obowiązują. Właściciel popisuje oświadczenie, jakie dokumenty o innych współwłaściciel ach otrzymał od Administratora z adnotacją, że to wydano dla niego . Pieczątka - "Wydano dla Pana/Pani ...."
Cytuj
#11 www.zarzadca.eu: koziorozka 2018-02-22 14:28
Cytat:
Zgłaszający chciał żeby wysyłać imienną informację

To byłby dodatkowy obowiązek administratora. Sprawa do negocjacji
Cytuj
#10 www.zarzadca.eu: Zarządca 2018-02-22 12:07
Administrator powinien mieć zapis umowny dotyczący przetwarzania danych."Outsourcing usług związanych z zarządem nieruchomością jest bardzo powszechny. Profesjonalne podmioty świadczące takie usługi wykonując swoje obowiązki uzyskują dostęp do całych zbiorów danych członków wspólnoty, niejednokrotnie także danych wrażliwych.Powstaje więc pytanie o status takich podmiotów na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych i o konieczne do wdrożenia zabezpieczenia danych.Status firm zarządzających nieruchomościam i na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych nie jest jednolity. Zależy on od tego, w relacjach z jakimi podmiotami występują i czyje dane przetwarzają."

Więcej w artykule: "Status firm zarządzających nieruchomościam i na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych"

n a stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/2832-status-firm-zarzadzajacych-nieruchomosciami-na-gruncie-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: ANNAMARIA 2018-02-22 09:29
Może żeby do precyzować pytanie. Administrator poinformował na zebraniu kto i ile zalega z płatnościami. Zgłaszający chciał żeby wysyłać imienną informację co trzy miesiące o dłużnikach, właścicielom którzy płacą regularnie.
Cytuj
#8 www.zarzadca.eu: t66 2018-02-21 19:19
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej GIODO:

CZY POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UPRAWNIENI SĄ DO UZYSKANIA INFORMACJI O ZALEGŁOŚCIACH WE WNOSZENIU OPŁAT EKSPLOATACYJNYC H INNYCH CZŁONKÓW TEJ WSPÓLNOTY?

T ak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa.
Uzasadn ienie
Do wspólnot mieszkaniowych tworzonych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się - w zakresie w niej nieuregulowanym - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że współwłaściciel e dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaściciel i. Zgodnie bowiem z jego art. 200, "każdy ze współwłaściciel i jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną". Podobnie wskazana ustawa o własności lokali w art. 29 ust. 3 stanowi, że prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.
Z powołanych przepisów wynika zatem uprawnienie każdego współwłaściciel a do dostępu do dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomością. Wskazać w tym miejscu należy, iż zakres danych i informacji udostępnianych współwłaściciel om powinien być adekwatny do ich potrzeb związanych ze zgodnym z prawem celem udostępnienia. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych stanowi, iż "administrator danych (...) powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane". Nie jest więc dopusz-czalne udostępnienie współwłaściciel om określonej nieruchomości danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną oraz do sprawowania kontroli działalności jej zarządcy.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Aby wspólnota mogła skorzystać z tego uprawnienia, jej członkowie powinni znać dane osobowe właściciela i wysokość jego zadłużenia wobec wspólnoty.

Wobec powyższego dopuszczalność udostępnienia członkom wspólnoty mieszkaniowej danych dotyczących zaległości we wnoszeniu opłat przez innych jej członków wynika z przepisów prawa, a tym samym znajduje oparcie w przesłance określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: koziorozka 2018-02-21 15:14
Nie zarządca, tylko administrator.
Lokatorom może odmówić - właścicielom (nie tylko członkom zarządu) nie ma prawa.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl