22 marca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyRegulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków

 

 

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i  odprowadzania ścieków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

 

UCHWAŁA nr 2/2010

 

Właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 1 w Poznaniu  podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody

i odprowadzania ścieków

§ 1

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.) o własności lokali właściciele lokalu postanawiają przyjąć niniejszy regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

 

 

1. Terminy rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzanie ścieków

 

1.1 Okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przeprowadza się w następujących okresach rozliczeniowych :

 

- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do dnia 15 lipca tego roku,

- za okres od 1 lipca do 31 grudnia - w terminie   do dnia 15 stycznia następnego roku.

 

 

1.2 Rozliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków przeprowadza się także każdorazowo w przypadku zmiany stawek cen za wodę i odprowadzanie ścieków stosowanych przez dostawcę wody - za okres liczony od daty ostatniego rozliczenia do dnia, w którym nastąpiła zmiana tych stawek.

 

 

 

2. Lokale opomiarowane, zasady rozliczeń.

 

2.1. Lokal opomiarowany - lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe ( wodomierze lokalowe - podliczniki) rejestrujące zużycie wody zimnej we wszystkich punktach czerpalnych występujących w lokalu.

 

 

2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

 

2.3. Z czynności plombowania licznika sporządza się protokół odbioru, w którym należy wskazać nazwę urządzenia, jego numer fabryczny a także stan zużycia wody.

 

2.4 Właściciel lokalu opomiarownego ponosi koszt montażu, zakupu, wymiany, naprawy, konserwacji wodomierza, obowiązany jest także dokonywać jego legalizacji przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia  2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.), tj. przed upływem pięciu lat od daty zamontowania.

2.5 Niewykonanie legalizacji wodomierza w terminie określonym w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu spowoduje rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na zasadach rozliczania lokali nieopomiarownych.

 

2.6. Właściciel lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do ponoszenia opłat za zużytą wodę według stanu wynikającego z odczytów wodomierzy i według aktualnych cen ustalonych przez dostawcę wody, przestrzegania warunków technicznych montażu i eksploatacji wodomierza oraz zgłaszania zarządcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wodomierza i założonej plomby.

 

2.7. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez zarządcę, w tym celu właściciel obowiązany jest zapewnić zarządcy dostęp do wodomierzy w terminach wskazanych w punkcie 1 niniejszego regulaminu. O terminach odczytów zarządca obowiązany jest powiadomić właścicieli z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem wywieszając ogłoszenie na klatce schodowej.

2.8. W przypadku braku odczytów wodomierzy, rozliczenie następuje na zasadach ustalonych jak dla lokali nieopomiarowanych.

 

 

3. Rozliczanie lokali nieopomiarowych

 

3.1 Za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal, w którym nie zainstalowano wodomierzy lub przynajmniej jeden z nich nie posiada legalizacji, bądź został uszkodzony.

 

3.2 Zużycie wody w lokalach nieopomiarownych rozliczane jest proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących dany lokal przy zastosowaniu normy 6 m3 na osobę.

 

3.3 Za osobę zamieszkującą lokal uważą się każdą osobę, która faktycznie w nim przebywa niezależnie od tego czy dopełniono obowiązku medlunkowego.

 

3.4 Wszelkie zmiany ilości osób zamieszujących lokal zgłoszone Zarządcy, będą uwzględniane od 1-go dnia następnego miesiąca po dokonaniu takiego zgłoszenia.

 

4. Zaliczki na wodę

4.1 Właściciele lokali wnoszą comiesięczne zaliczki na koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków wg zasad określonych w

niniejszym regulaminie.

 

4.2. Różnice pomiędzy obciażeniami zaliczkowymi za wodę, ustalonymi na podstawie pierwszego odczytu wodomierza indywidualnego a obciążeniem wynikającym ze wskazań wodomierza indywidualnego na koniec roku rozliczeniowego, będą korygowane przez zarządcę w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy.

 

 

4.3. Okresowe rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie faktur obciążeniowych

wystawionych przez dostawcę wody.

 

4.4. Zarządca obowiązany jest do zmiany zaliczki naliczanej właścicielowi w danym okresie rozliczeniowym w przypadku zmian zużycia wody w lokalu.

 

4.5 Do pierwszego naliczenia według wskazań wodomierza właściciel jest obowiązany regulować opłaty w dotychczasowej wysokości.

 

 

 

 

4.Rozliczanie kosztów zużycia wody w nieruchomości wspólnej oraz niedoboru.

 

 

4.1 Podstawą rozliczania zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej są wskazania wodomierza, w przypadku braku odczytów lub legalizacji wodomierza – zużycie ustala się stosownie do wielkości dotychczasowego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

4.2 Koszt zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej rozliczany jest na właścicieli stosownie do wielkości ich udziałów w tej nieruchomości.

 

4.3 W przypadku wystąpienia niedoboru pomiędzy stanem wynikającym z rozliczenia zużycia wody w lokalach położonych w nieruchomości (opomiarownych i nieopomiarownych) a stanem wynikającym z odczytu wodomierza głównego – powstałą różnicę rozlicza się pomiędzy właścicieli proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

 

 

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 


L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowało ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowało ....... udziałów

Wstrzymało się od głosowania ...... udziałów

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#19 www.zarzadca.eu: tajfun 2018-11-24 21:13
[cite] KubaP:[/cite]Cytat:
że robi to pan za mnie , i to za darmo ,
że też są tacy co myślą, że mają coś za darmo ...:wink:
Maja , mają . Od tych co myślą że mają za to zapłacone.
Cytuj
#18 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-11-24 20:59
Cytat:
że robi to pan za mnie , i to za darmo ,
że też są tacy co myślą, że mają coś za darmo ...:wink:
Cytuj
#17 www.zarzadca.eu: tajfun 2018-11-24 19:13
Nie ma tu zadnego ograniczenia prawa wlasności. Wsztstko zalezy jak się na to patrzy.
1. Panie tajfun proszę pamiętać że jest pan zobowiązany udostepnić licznik do odczytu , wymiany, itp poniewaz to wspolnota dostarcza panu media i je rozlicza.

2. Panie zarzadco prosze pamiętać że nie mam zamiaru odczytywać liczników ani dokonywać ich wymiany mimo że sa moją własnościa i taki obowiązek na mnie ciąży ponieważ bardzo mi sie podoba że robi to pan za mnie , i to za darmo , co mi bardzo odpowiada i nie mam zamiaru wyprowadzać pana z błogiej nieświadomości pana głupoty .
Cytuj
#16 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-11-24 17:04
Wodomierz nie jest częścią wspólną, ale [color=#f00]słu ży[/color] do rozliczeń kosztów wewnątrz wspólnoty .
I z tego powodu ma tu zostawanie ograniczone prawo własności. Reszta to wyobraźnia ... co komu pasuje. :bigsmile:
Cytuj
#15 www.zarzadca.eu: tajfun 2018-11-24 16:11
A to ciekawe. Słowo służy może mieć różne znaczenia. Oczywistym jest że jesli ja jestem właścicielem danej rzeczy to może ona słuzyc nir tylko mnie.Może np: słuzyć do rozliczeń wody we wspolnocie ale tutaj słowo" służy" nie jest moim zdaniem użyte w znaczeniu takim jak w def zawartej w art3 ust 2. Zgadzasz sie z tym poglądem?
Cytuj
#14 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-11-24 15:09
[cite] tajfun:[/cite] Ale Ty nie powinieneś tak pisać , bo w ten sposób [color=#f00]sug erujesz[/color] że wodomierza są elementem NW.Ja niczego nie sugeruję . Każdy ma rozum i rozumie to co mu podpowiada jego własne ego .
Dla mnie czym innym jest własność wodomierza , a czym innym komu służy wodomierz ...
Cytuj
#13 www.zarzadca.eu: tajfun 2018-11-24 08:30
Z mojego "ciemnego strychu" muszę jeszcze wyciagnąć definicję NW, ale nie dla ciebie, lecz dla sedziów Sądu Apelacyjnego .Oni juz naprawde doprowadzaja to pojęcie do granic absurdu.
Ale Ty nie powinieneś tak pisać ,bo w ten sposób sugerujesz że wodomierza są elementem NW.
Cytuj
#12 www.zarzadca.eu: KubaP 2018-11-24 07:13
[cite] tajfun:[/cite] Kubuś . Przyznać sie do błędu to nie wstyd. Zrób to. służy służy służy służy,.. poczytaj i zastanów się . SO w Gdańsku wyśmiał ten argument . Podobnie ( na bank) zrobi to Sąd Apelacyjny 18 grudnia.A niby do czego mam się przyznać ?

tajfun ciekaw jestem co jeszcze wyciągniesz z "ciemnego strychu" . Ja wcale nie twierdzę, że wodomierz nie jest TWOJĄ własnością, ale do czego służy we wspólnocie. To jednak jest różnica.
Cytuj
#11 www.zarzadca.eu: tajfun 2018-11-23 18:44
[cite] KubaP:[/cite][c ite] daarek:[/cite]S koro:
Cytat:
2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

- to nie rozumiem co ma zarządca do mojego wodomierza?
a od kiedy wodomierz służy tylko właścicielowi lokalu , On przede wszystkim służy wspólnocie do podziału (rozliczenia ) kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków

Kubuś . Przyznać sie do błędu to nie wstyd. Zrób to. służy służy służy służy,.. poczytaj i zastanów się . SO w Gdańsku wyśmiał ten argument . Podobnie ( na bank) zrobi to Sąd Apelacyjny 18 grudnia.
Cytuj
#10 www.zarzadca.eu: Zarządca 2012-05-22 10:50
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]W komentarzu z 15-05-2012 napisano, że "WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela." Pomijam argumenty odnoszące się do PRLu. Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności. Dotyczy to działalności zawodowej zarządcy w związku z zawartą umową o za­rządzanie nieruchomością,

Uprawnienie powyższe można również wywieść z ustawy o ewidencji ludności.


"Dane osób przebywających w lokalu winny się zatem znaleźć w zbiorze danych prowadzonych przez uprawniony organ i wspólnota mieszkaniowa może na podstawie art. 44 h.1 ustawy o ewidencji ludności zwrócić się do właściwego organu gminy o udostępnienie danych meldunkowych. Przepis ten stanowi m.in., że: dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny. "

Więcej na ten temat w artykule:
"Dan e o liczbie osób zamieszkujących lokal można uzyskać w urzędzie gminy " na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
http://www.zarzadca.pl/komentarze/673-dane-o-liczbie-osob-zamieszkujacych-lokal-mozna-uzyskac-w-urzedzie-gminy
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl