25 września (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyRegulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków

 

 

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczeń kosztów zużycia zimnej wody i  odprowadzania ścieków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

 

UCHWAŁA nr 2/2010

 

Właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 1 w Poznaniu  podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody

i odprowadzania ścieków

§ 1

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.) o własności lokali właściciele lokalu postanawiają przyjąć niniejszy regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

 

 

1. Terminy rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzanie ścieków

 

1.1 Okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków przeprowadza się w następujących okresach rozliczeniowych :

 

- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do dnia 15 lipca tego roku,

- za okres od 1 lipca do 31 grudnia - w terminie   do dnia 15 stycznia następnego roku.

 

 

1.2 Rozliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków przeprowadza się także każdorazowo w przypadku zmiany stawek cen za wodę i odprowadzanie ścieków stosowanych przez dostawcę wody - za okres liczony od daty ostatniego rozliczenia do dnia, w którym nastąpiła zmiana tych stawek.

 

 

 

2. Lokale opomiarowane, zasady rozliczeń.

 

2.1. Lokal opomiarowany - lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe ( wodomierze lokalowe - podliczniki) rejestrujące zużycie wody zimnej we wszystkich punktach czerpalnych występujących w lokalu.

 

 

2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

 

2.3. Z czynności plombowania licznika sporządza się protokół odbioru, w którym należy wskazać nazwę urządzenia, jego numer fabryczny a także stan zużycia wody.

 

2.4 Właściciel lokalu opomiarownego ponosi koszt montażu, zakupu, wymiany, naprawy, konserwacji wodomierza, obowiązany jest także dokonywać jego legalizacji przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia  2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.), tj. przed upływem pięciu lat od daty zamontowania.

2.5 Niewykonanie legalizacji wodomierza w terminie określonym w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu spowoduje rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na zasadach rozliczania lokali nieopomiarownych.

 

2.6. Właściciel lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do ponoszenia opłat za zużytą wodę według stanu wynikającego z odczytów wodomierzy i według aktualnych cen ustalonych przez dostawcę wody, przestrzegania warunków technicznych montażu i eksploatacji wodomierza oraz zgłaszania zarządcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wodomierza i założonej plomby.

 

2.7. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez zarządcę, w tym celu właściciel obowiązany jest zapewnić zarządcy dostęp do wodomierzy w terminach wskazanych w punkcie 1 niniejszego regulaminu. O terminach odczytów zarządca obowiązany jest powiadomić właścicieli z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem wywieszając ogłoszenie na klatce schodowej.

2.8. W przypadku braku odczytów wodomierzy, rozliczenie następuje na zasadach ustalonych jak dla lokali nieopomiarowanych.

 

 

3. Rozliczanie lokali nieopomiarowych

 

3.1 Za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal, w którym nie zainstalowano wodomierzy lub przynajmniej jeden z nich nie posiada legalizacji, bądź został uszkodzony.

 

3.2 Zużycie wody w lokalach nieopomiarownych rozliczane jest proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących dany lokal przy zastosowaniu normy 6 m3 na osobę.

 

3.3 Za osobę zamieszkującą lokal uważą się każdą osobę, która faktycznie w nim przebywa niezależnie od tego czy dopełniono obowiązku medlunkowego.

 

3.4 Wszelkie zmiany ilości osób zamieszujących lokal zgłoszone Zarządcy, będą uwzględniane od 1-go dnia następnego miesiąca po dokonaniu takiego zgłoszenia.

 

4. Zaliczki na wodę

4.1 Właściciele lokali wnoszą comiesięczne zaliczki na koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków wg zasad określonych w

niniejszym regulaminie.

 

4.2. Różnice pomiędzy obciażeniami zaliczkowymi za wodę, ustalonymi na podstawie pierwszego odczytu wodomierza indywidualnego a obciążeniem wynikającym ze wskazań wodomierza indywidualnego na koniec roku rozliczeniowego, będą korygowane przez zarządcę w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy.

 

 

4.3. Okresowe rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie faktur obciążeniowych

wystawionych przez dostawcę wody.

 

4.4. Zarządca obowiązany jest do zmiany zaliczki naliczanej właścicielowi w danym okresie rozliczeniowym w przypadku zmian zużycia wody w lokalu.

 

4.5 Do pierwszego naliczenia według wskazań wodomierza właściciel jest obowiązany regulować opłaty w dotychczasowej wysokości.

 

 

 

 

4.Rozliczanie kosztów zużycia wody w nieruchomości wspólnej oraz niedoboru.

 

 

4.1 Podstawą rozliczania zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej są wskazania wodomierza, w przypadku braku odczytów lub legalizacji wodomierza – zużycie ustala się stosownie do wielkości dotychczasowego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 

4.2 Koszt zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej rozliczany jest na właścicieli stosownie do wielkości ich udziałów w tej nieruchomości.

 

4.3 W przypadku wystąpienia niedoboru pomiędzy stanem wynikającym z rozliczenia zużycia wody w lokalach położonych w nieruchomości (opomiarownych i nieopomiarownych) a stanem wynikającym z odczytu wodomierza głównego – powstałą różnicę rozlicza się pomiędzy właścicieli proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 

 

 

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 


L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowało ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowało ....... udziałów

Wstrzymało się od głosowania ...... udziałów

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#10 www.zarzadca.eu: Zarządca 2012-05-22 10:50
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]W komentarzu z 15-05-2012 napisano, że "WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela." Pomijam argumenty odnoszące się do PRLu. Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności. Dotyczy to działalności zawodowej zarządcy w związku z zawartą umową o za­rządzanie nieruchomością,

Uprawnienie powyższe można również wywieść z ustawy o ewidencji ludności.


"Dane osób przebywających w lokalu winny się zatem znaleźć w zbiorze danych prowadzonych przez uprawniony organ i wspólnota mieszkaniowa może na podstawie art. 44 h.1 ustawy o ewidencji ludności zwrócić się do właściwego organu gminy o udostępnienie danych meldunkowych. Przepis ten stanowi m.in., że: dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny. "

Więcej na ten temat w artykule:
"Dan e o liczbie osób zamieszkujących lokal można uzyskać w urzędzie gminy " na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
http://www.zarzadca.pl/komentarze/673-dane-o-liczbie-osob-zamieszkujacych-lokal-mozna-uzyskac-w-urzedzie-gminy
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: Posesja 2012-05-22 08:30
[align=right](. ..) admin[/align]
[cite] daarek:[/cite]W M nie obchodzi to (a tym bardziej zarządcy/admini stratora), nie ma prawa się interesować ile osób zamieszkuje w lokalu.
Nieprawda. Żaden przepis tego nie zabrania, więc może się tym interesować. Jeżeli zaś właściciele podjęli uchwałę w sprawie rozliczania niektórych kosztów lokali od ilości osób (np. wywozu śmieci - powszechne zjawisko we wspólnotach), to wspólnota, a także zarządca / administrator ma obowiązek nie tylko się tym "interesować" - musi po prostu to wiedzieć, bo bez tego nie dokona rozliczenia zgodnie z uchwałą. Właściciel ma prawo odmówić podania takich danych - i tyle. W takiej sytuacji regulamin rozliczeń powinien przewidywać alternatywną metodę rozliczenia dla danego lokalu - np. na podstawie ilości osób zameldowanych. Dane te są dostępne w ewidencji ludności dla każdego zarządcy zawodowego, mającego zawartą ze wspólnotą umowę o zarządzanie. Podstawę prawną podałem wcześniej, ale skoro tak lubisz powtórzenia, specjalnie dla ciebie powtórzę: art. 186.6 ustawy o gospodarce nieruchomościam i. Ustawy nie czytaj, bo przecież ona nie dotyczy wspólnot. :smile:
[cite] daarek:[/cite]P owtarzam: zarządca/admini strator nie ma żadnego upoważnienia ustawowego do "grzebania" w aktach właścicieli lokali bez ich zgody.
Nieprawda - wszystkie podstawowe dane są dostępne w księgach wieczystych, które są jawne. Dostęp do tych danych nie wymaga zgody właściciela. Każdy może tam "grzebać", do tego nie trzeba licencji: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html
Cytuj
#8 www.zarzadca.eu: daarek 2012-05-22 00:16
Nie ma to jak naginanie prawa do swoich praktyk.
Dysku sja dotyczyła ilości osób zamieszkałych w lokalu - WM nie obchodzi to (a tym bardziej zarządcy/admini stratora), nie ma prawa się interesować ile osób zamieszkuje w lokalu.
WM ma wiedzieć kto jest właścicielem lokalu i jaki ma udział i tyle.
Powtarza m, UoGN nie dotyczy większości wspólnot, a rozdział opisujący obowiązki zarządcy wogóle nie ma zastosowania do WM.
W związku z powyższym informacja p.Solskiego jest nieprawdziwa, wprowadza czytających ja w błąd.
Powtarza m: zarządca/admini strator nie ma żadnego upoważnienia ustawowego do "grzebania" w aktach właścicieli lokali bez ich zgody.
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: Posesja 2012-05-22 00:01
[cite] daarek:[/cite]Cytat:
"...Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności..."

- to jest oczywista nieprawda, niestety ten pogląd jest również pozostałością po PRL-u - zarządca/administrator nie jest administratorem danych osobowych właścicieli we wspólnocie - nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów.
Nie masz racji pisząc, że "zarządca/administrator nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów" (zawierających dane osobowe właścicieli lokali) - wykonywanie usługi zarządzania / administrowania nieruchomością jest niemożliwe bez ciągłego przetwarzania danych osobowych właścicieli. I zapewniam cię, że zarządca / administrator ma do tego prawo. Ale omawiany temat nie ma nic wspólnego z administrowaniem danymi osobowymi. Chodzi o - jak napisał Maciej Solski - "pobieranie odpowiednich odpisów i wgląd w dane zawarte w ewidencji ludności".

Przepisy ugn regulują wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości. Ustawa ta nadaje zarządcy nieruchomości pewne uprawnienia:
Cytat:
Art. 186.6. Przy wykonywaniu działalności zawodowej w związku z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, w zakresie objętym tą umową, zarządca odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w:
1) księgach wieczystych;
2) katastrze nieruchomości;
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169;
5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) ewidencji ludności;
7) świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Zatem komentarz Macieja Solskiego co do uprawnień zarządcy nieruchomości jest rzetelny i zgodny ze stanem prawnym.
Inna rzecz, ze dane urzędowe o zameldowaniu nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby osób, zamieszkałych w lokalu.
Cytuj
#6 www.zarzadca.eu: daarek 2012-05-21 23:15
[align=right](. ..) admin[/align]
Komentarz nawiązujący do PRL-u zaczerpnięty został z jednego z orzeczeń SN:
"...Sąd Najwyższy oddalił skargę. W ustnym uzasadnieniu wyroku wyraził refleksję, że zaskarżony regulamin przypomina działalność spółdzielni mieszkaniowych w okresie PRL. Wtedy na wszystko trzeba było uzyskiwać zgodę. Tymczasem podstawowym zadaniem wspólnoty jest zarządzanie nieruchomością wspólną. Nie ma ona jednak żadnych uprawnień do ingerowania w prawa właścicieli. To, że ustawa jest lex specialis, nie wyłącza stosowania art. 140 i 222 par. 2 k.c. Są to bowiem przepisy bezwzględnie obowiązujące. Sygn. akt II CSK 600/08..."
Cytat:
"...Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności..."

- to jest oczywista nieprawda, niestety ten pogląd jest również pozostałością po PRL-u - zarządca/adm inistrator nie jest administratorem danych osobowych właścicieli we wspólnocie - nie ma prawa nawet przeglądać tych dokumentów.,
Tylko zarząd nie tyle może ale ma ustawowy obowiązek ewidencjonwać właścicieli (a nie lokatorów którym właściciel lokal wynajmuje, czy innych osób zamieszkałych z właścicielem) lub zarządca któremu zarząd powierzono na podstawie art. 18 ust.1
"...Art. 29.
1b. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany ... prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej..."
- tyle, tylko tyle i aż tyle.

p.s. Zapomniałem dodać, że UoGN nie dotyczy większości wspólnot mieszkaniowych jak wynika z jej art.1 ppkt 1 a działalność zawodowa zarządcy nieruchomości tym bardziej:
"...Art. 190. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościam i bezpośrednio przez właściwe organy...oraz do zarządzania nieruchomościam i bezpośrednio przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych..."
Cytuj
#5 Maciej Solski 2012-05-21 22:07
W komentarzu z 15-05-2012 napisano, że "WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela." Pomijam argumenty odnoszące się do PRLu. Otóż w rzeczywistości zarządca nieruchomości ma ustawowe prawo do pobierania odpowiednich odpisów i wglądu w dane zawarte w ewidencji ludności. Dotyczy to działalności zawodowej zarządcy w związku z zawartą umową o za­rządzanie nieruchomością,
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: KubaP 2012-05-16 15:33
[cite] daarek:[/cite]S koro:
Cytat:
2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

- to nie rozumiem co ma zarządca do mojego wodomierza?
a od kiedy wodomierz służy tylko właścicielowi lokalu , On przede wszystkim służy wspólnocie do podziału (rozliczenia ) kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: koziorozka 2012-05-15 21:51
Cytat:
jak rozliczyć lokal użytkowy nieopomiarowany

a) tak samo jak wszystkie inne nieopomiarowane
b) przyjąć jakiś mnożnik w stosunku do udziału nieopomiarowane go lokalu mieszkalnego - uowl art.12 punkt 3
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: daarek 2012-05-15 21:35
Skoro:
Cytat:
2.2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.

- to nie rozumiem co ma zarządca do mojego wodomierza? Kłóci się to z:
Cytat:
2.4 Właściciel lokalu opomiarownego ponosi koszt montażu, zakupu, wymiany, naprawy, konserwacji wodomierza, obowiązany jest także dokonywać jego legalizacji przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, z późn. zm.), tj. przed upływem pięciu lat od daty zamontowania.
2.5 Niewykonanie legalizacji wodomierza w terminie określonym w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu spowoduje rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na zasadach rozliczania lokali nieopomiarownych.
- albo/albo
Jeżeli ja mam odpowiadać za legalizację, konserwacje itd to dlaczego ktoś obcy plombuje mi mój wodomierz?
Legalizacja trwa ok. 2-3 tygodni - ja sam mam sobie zdemontować i oddać do legalizacji a co z plombą, co z rozliczaniem w tym czasie?
Cytat:
2.6. Właściciel lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do ponoszenia opłat za zużytą wodę według stanu wynikającego z odczytów wodomierzy i według aktualnych cen ustalonych przez dostawcę wody, przestrzegania warunków technicznych montażu i eksploatacji wodomierza oraz zgłaszania zarządcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wodomierza i założonej plomby
.
- czyj w końcu jest ten wodomierz? co ma zarządca do zarządzania moim (jeżeli jest mój) wodomierzem?
T en wodomierz mi do niczego nie jest potrzebny. Zgodnie z definicją NW on nie służy tylko mnie (a nawet wcale) skoro mowa jest że służy zarządcy do dokonywania odczytów i rozliczeń czyli w tym także tych dotyczących tzw. uchybu między wodomierzem głównym a wszystkimi innymi w budynku , używanymi w innych lokalach przez pozostałych właścicieli - to nie jest mój i zgodnie z utrwaloną praktyką oraz przepisem art. 3 ust.2 należy do NW jako element całości instalacji służącej wszystkim właścicielom.
Punkty: 3.2, 3.3, 3.4 - są niezgodne z prawem bo ingerują w prawo własności a w to wspólnocie wkraczać nie wolno (jest nawet orzeczenie sądu na ten temat) - WM to nie spółdzielnia w PRLu i nie powinno ją interesować ile osób i kiedy przebywa (zamieszkuje ) w lokalu właściciela.
Cytuj
#1 miroslawa 2012-05-15 20:31
jak rozliczyć lokal użytkowy nieopomiarowany ,w którym przewija się dziennie duża ilość osób
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl