11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyRegulamin porządku domowego i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej

Regulamin porządku domowego i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej

 

REGULAMIN PORZĄDKU  DOMOWEGO

I FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PRZY UL. PRZYKŁADOWEJ 2 W KRAKOWIE

 

 

1. Wspólnota Mieszkaniowa działa na podstawie przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, Dz.U.z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Niniejszy regulamin reguluje kwestie nie ujęte lub niedostatecznie sprecyzowane w tej ustawie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach.

 

 

2. Budynek i jego otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nim związane są wspólną własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Dbałość o należyte jego użytkowanie, jak również utrzymanie w stanie niepogorszonym jest obowiązkiem wszystkich współwłaścicieli.

 

 

3. Członek Wspólnoty, jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.

 

 

4.Wywieszanie jakichkowlwiek , reklam, szyldów i tablic reklamowych na nieruchomości może nastąpić wyłącznie po  zawarciu  umowy ze wspólnotą mieszkaniową, która regulować będzie kwestie związane z przywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego po ich demontażu. Wspólnota mieszkaniowa pobiera opłaty za udstępnienie nieruchomości do montażu tych urządzeń – zgodnie z treścią uchwały nr ............. z dnia ....................... roku.

 

 

5.  W związku z niewystarczająca ilością miejsc do parkowania - właściciele lokali mogą parkować na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych za odpłatnością – na zasadach określonych w uchwale nr ............. z dnia ...................... roku.

 

 

6. W obrębie budynku i na terenie posesji należy ograniczać zbędne hałasy (TV, radia, magnetofony, silniki samochodowe).

 

 

7. Właściciele lokali  zobowiązani są do ich należytej  konserwacji oraz do dokonywania w nich bieżących remontów we własnym zakresie, nie naruszając przy tym  ogólnej substancji budynku i nie powodując zagrożeń pozostałych współwłaścicieli.

 

 

8. Właściciele są zobowiązani do umożliwienia wstępu do lokali osobom upoważnionym przez wspólnotę mieszkaniową w celu sprawdzenia stanu urządzeń i przeprowadzenia doraźnych napraw a także dokonania odczytów, sprawdzenia stanu techincznego  liczników wody oraz ciepłomierzy.

 

 

9. Niedozwolone jest samowolne wchodzenie na dachy.

 

 

10. W imię dbałości o ogólne koszty utrzymania nie należy pozostawiać zbędnego oświetlenia klatek schodowych i garaży.

 

 

11. Niedozwolone jest zastawianie klatek schodowych i korytarzy dużymi przedmiotami utrudniającymi korzystanie z tych pomieszczeń przez innych użytkowników.

 

 

12. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczane na oknach i balkonach, powinny być należycie zabezpieczane przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów powinno odbywać się w taki sposób , aby woda nie przeciekała na niższe kondygnacje.

 

 

13. Trzepanie dywanów i chodników dozwolone jest  tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

 

 

14. Zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

 

 

15. Niedozwolone jest wystawianie worków ze śmieciami na klatkach schodowych.

 

 

16. Właściciel dokonujący wymiany drzwi do lokalu, wymiany okien  obowiązany przywrócić nieruchomość wspólną do stanu pierwotnego.

 

 

17. Zabroniona jest ingerencja w kanały wentylacyjne obiektu bez uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej oraz zgody wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

18. Zabrania się przewożenia materiałów budowlanych w windach osobowych.

 

 

19. Na terenie drogi wewnętrznej i tunelu garażowego pojazdy samochodowe mogą poruszać się i parkować tylko zgodnie z rozmieszczonymi znakami drogowymi.

 

 

20. Obowiązuje absolutny zakaz parkowania /postoju/ w tunelu garażowym.

 

 

21. Nocne parkowanie samochodów nie należących do mieszkańców budynku, należy każdorazowo zgłosić  pracownikowi ochrony.

 

 

22.  Zabrania się zastawiania dojazdu do transformatora i boksów śmietnikowych.

 

 

23. Dbałość o estetykę i ekologię otoczenia jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców i użytkowników nieruchomości, dlatego też właściciele psów powinni zadbać,  aby zwierzęta nie niszczyły zieleni i nie zanieczyszczały  trawników.

 

 

24. Sadzenie drzew i krzewów  może odbywać się tylko zgodnie z ustalonym planem urządzenia zieleni.

 

 

25. Zabrania się najeżdżania samochodami na trawniki i krawężniki.

 

 

 

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony  na zebraniu ogółu właścicieli w dniu    ....................

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl