17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałySegregowanie odpadów komunalnych

Segregowanie odpadów komunalnych

 

  Segregowanie odpadów komunalnych

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

Uchwała w sprawie segregowania odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2013 

 

 

właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 1 w Warszawie 

w sprawie segregowania odpadów komunalnych

 

 

 

1. Ustala się, że odpady komunalne z nieruchomości wspólnej zbierane i odbierane będą w sposób selektywny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr … z dnia … w sprawie ………….

 

 

2. Upoważnia się Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za wywóz nieczystości komunalnych w rozumieniu art. 6m. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. , zawarcia umów oraz do  zakupu lub dzierżawy  pojemników  do segregacji odpadów komunalnych.

 

 

3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

Przeciw uchwale głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

 

 

 

Omówienie:

 

 

Od lipca 2013 roku gminy w całej Polsce przejmą gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 391 z dnia 11 kwietnia 2012 r.) rady gmin w drodze uchwał określają stawki opłat należnych od właścicieli za wywóz nieczystości komunalnych.


 

Niższe stawki stosuje się, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

Decyzję o sposobie zbierania odpadów we wspólnocie mieszkaniowej podejmują właściciele w drodze uchwały i informują o niej gminę składając deklarację, o której mowa w art. 6 m 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#55 www.zarzadca.eu: KubaP 2013-06-12 19:26
[color=#00f]Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów[/color]

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzując e się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
Główn e cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwian ia odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).

W związku z powyższym regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinny swoimi zapisami zachęcać i zapewniać osiągnięcie ww. celów. Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Dlatego też należy zwrócić uwagę, że brak jest technologiczneg o uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w pojemnikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.

Ponadto w ramach ułatwienia pozbywania się przez mieszkańców odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mogą wykorzystać zsypy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Wówczas możliwe jest podjęcie decyzji o wrzucaniu do zsypów np. odpadów zmieszanych, natomiast odpady selektywnie zebrane mieszkańcy znosiliby do odpowiednich pojemników ustawianych dla nich w najbardziej dogodnych i ogólnie dostępnych miejscach.

[color=#00f]Zasady optymalnej segregacji [/color]

Naj lepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

1. Papier to m.in.:

[li]opakowa nia z papieru lub tektury,[/li]
[li]gazety i czasopisma,[/li ]
[li]katalogi , prospekty, foldery,[/li]
[li]papier szkolny i biurowy,[/li]
[li]książki i zeszyty,[/li]
[li]torebki papierowe,[/li]
[li]papier pakowy.[/li]

[color=#f00]Nie powinno się wrzucać do papieru:[/color]

[li ]papier powlekany folią i kalkę,[/li]
[l i]kartony po mleku i napojach,[/li]
[li]pieluchy jednorazowe i podpaski,[/li]
[li]pampersy i podkładki,[/li]
[li]worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,[/l i]
[li]tapety, [/li]
[li]inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).[/li]

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

[li]butelki po napojach,[/li]
[li]opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),[/li]
[l i]opakowania po produktach spożywczych,[/l i]
[li]plastik owe zakrętki,[/li]
[li]plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,[/li]
[l i]plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,[/li ]
[li]styropia n,[/li]
[li]pu szki po napojach, sokach,[/li]
[ li]puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),[/li ]
[li]złom żelazny i metale kolorowe,[/li]
[li]metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,[/li ]
[li]folia aluminiowa,[/li ]
[li]kartonik i po mleku i napojach - wielomateriałow e odpady opakowaniowe.[/li]

[color=#f00]Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:[/color]

[li ]Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,[/li]
[li]odpady budowlane i rozbiórkowe,[/l i]
[li]nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,[/li]
[li]zużyte baterie i akumulatory,[/l i]
[li]zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,[ /li]
[li]inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).[/li]

[color=#00f]Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. [/color]

3. Szkło opakowaniowe to m.in.:

[li]butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,[/li]
[li]butelki po napojach alkoholowych,[/ li]
[li]szklan e opakowania po kosmetykach.[/li]

[color=#f00]Nie powinno się wrzucać do szkła:[/color]

[li ]szkło stołowe – żaroodporne,[/l i]
[li]ceramik a, doniczki,[/li]
[li]znicze z zawartością wosku,[/li]
[l i]żarówki i świetlówki,[/li ]
[li]szkło kryształowe,[/l i]
[li]reflekt ory,[/li]
[li] nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnika ch,[/li]
[li]t ermometry i strzykawki,[/li ]
[li]monitory i lampy telewizyjne,[/l i]
[li]szyby okienne i zbrojone,[/li]
[li]szyby samochodowe,[/l i]
[li]lustra i witraże,[/li]
[li]fajans i porcelana,[/li]
[li]inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).[/li]
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. Odpady „zielone” - roślinne to m.in.:

[li]gałęzie drzew i krzewów,[/li]
[li]liście, kwiaty i skoszona trawa,[/li]
[l i]trociny i kora drzew,[/li]
[l i]owoce, warzywa itp.[/li]

[color=#f00]Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych:[/color]

[li ]kości zwierząt,[/li]
[li]mięso i padlina zwierząt,[/li]
[li]olej jadalny,[/li]
[li]drewno impregnowane,[/ li]
[li]płyty wiórowe i MDF,[/li]
[li] leki,[/li]
[li ]odchody zwierząt,[/li]
[li]popiół z węgla kamiennego,[/li ]
[li]inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).[/li]


Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowani em odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

[li]odpady poremontowe i budowlane,[/li]
[li]odpady wielkogabarytow e (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),[/li]
[l i]zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki , komputery, kalkulatory, itp.),[/li]
[l i]zużyte baterie i akumulatory,[/l i]
[li]przeter minowane lekarstwa, strzykawki itp.,[/li]
[li ]opony,[/li]
[ li]odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalnikó w, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).[/li]

Ze względu na warunki lokalne gminy powinny rozważyć również inne selektywnie zbierane rodzaje odpadów np. w sytuacji dużej ilości powstających popiołów zapewnić ich selektywne zbieranie od właścicieli nieruchomości.
Cytuj
#54 www.zarzadca.eu: elan124 2013-06-05 12:58
Cytat:
Helenkam: a za kilka miesięcy dowiem się jak powinnam segregować
Wszystko powinno się odbyć przed 1 lipca 2013 r.
Cytuj
#53 www.zarzadca.eu: helenkam 2013-06-05 09:09
Miasto ogłosiło konkurs na cykl spotkań warsztatowych, których celem jest informacja i edukacja na temat stosowania ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi . Przewiduje się 10 spotkań, organizowanych w kolejnych częściach Jeleniej Góry w okresie od połowy czerwca do początków września br.

Deklaracje musieliśmy złożyć do końca kwietnia a za kilka miesięcy dowiem się jak powinnam segregowac.
Cytuj
#52 www.zarzadca.eu: koziorozka 2013-06-02 20:12
Media prywatne krytykują a państwowe chwalą? Nie zauważyłam takiej róznicy
Cytuj
#51 www.zarzadca.eu: Mario 2013-06-02 13:57
Media już ogłosiły, ze ustawa śmieciowa to śmieć lecz za dużo nie chcą rozgrzebywać ten temat bo maja kasę z budżetu państwa a jak ustawa nie będzie wprowadzona to będą kary unijne i obcinka dotacji dla mediów. I tak to się u nas kręci. Ktoś od kogoś zależny to i bubel można wdrożyć.
Cytuj
#50 www.zarzadca.eu: elan124 2013-06-02 13:33
Cytat:
Mario: Dokładnie z ręką w nocniku. 01.07.2013r. to ostateczny termin wprowadzenia ustawy zgpodnie z unijnymi normami
Ciekaw jestem, który to z Ministrów obudził się z tą ręką ? Przecież to jest przekonywujący argument o wymianie takiego niepamiętalskie go urzędnika. Co na to środki masowego przekazu ? Nakaz milczenia ?
Cytuj
#49 www.zarzadca.eu: Mario 2013-06-02 13:18
Z moich ustaleń wynika, że pojemniki i miejsce pod pojemniki będą dzierżawione od gminy. Na początku każdy dostanie worki na śmiecie zgodnie z deklaracją : nie segregacja - 1 worek, segregacja - 6 worków. Co do usytuowania pojemników i ich zabezpieczeniem przed użytkowaniem przez osoby nie należące do danej wspólnoty to nikt tego jeszcze nie rozwiązał. Tam gdzie są już boksy czy wiaty zamykane to problem z głowy. Jak czytałeś (praktyk - realista) ustawę to nie ma mowy o nie segregacji i masz racje musimy uczyć się segregacji tylko szkoda, ze zmarnowano tyle lat a teraz w jeden miesiąc chcą nadrobić. Opierają się o stare powiedzenie "polak potrafi" Ja mieszkam na Warmii i Mazurach (na granicy tych regionów) a lasów mamy pod dostatek i są w miarę czyste lecz już nie długo.
Cytuj
#48 www.zarzadca.eu: Praktyk-realista 2013-06-02 13:08
Widzę ,że niektórzy chcą sobie tylko ponarzekać a nie podyskutować nad meritum sprawy.
Cytat:
Co do mycia butelek to wynikałoby, ze papier też ma być czysty nie zapisany i nie pognieciony, puszki po konserwach umyte, jakieś szmaty wyprane i wyprasowane itp. itd

Cytat:
Widać głowy myślały aż wymyśliły ten super bubel...

Cytat:
Rządzący maja głowy tylko problem z mózgiem. Znając realia to zapewne ta ustawa będzie wprowadzać jedną tylko zmianę podwyżkę opłat a resztę zostanie bez zmian

W którym miejscu ustawy jest coś o stanie śmieci? Ja nie znalazłem nic takiego, to są raczej "życzenia firm wywozowych", które przy "wysokiej dyscyplinie ludzi" będą miały mniej roboty i potanieją ich koszty. Znamienne jest to , co widzieliśmy w tym programie TVN24 z Gdańska ,że facet ,któremu te opłaty zmniejszyły się też narzekał, to taka nasza narodowa wada. Jestem pewny ,że gdyby ogólnie te opłaty się zmniejszyły byłaby wielka cisza. Stoję właśnie przed dylematem, czy zadeklarować za WM segregację czy nie? Jutro pojadę do firmy wywozowej i zasięgnę języka, jak oni to widzą. jakie będą pojemniki, ile ich będzie w altance, jaka procedura odwoławcza przy zakwestionowani u segregacji, jakie są "firmowe oczekiwania od segregacji śmieci"? Podejrzewam ,że wielu obawia się nowego, więc broni starych rozwiązań, które oparte na wolnej konkurencji były optymalne. Sama zasada mobilizacji społeczeństwa do segregacji jest słuszna, boję się jednak ,że jeszcze do tego nie dorośliśmy. A twierdzenie władzy ,że spowoduje to zniknięcie "dzikich wysypisk" to BZDURA, teraz lasy i rowy zapełnią się eko-śmieciami, bo nikt nie wywiezie ich do EKOPORTÓW na swój koszt, to zadanie powinna przejąć gmina.
Cytuj
#47 www.zarzadca.eu: Mario 2013-06-02 13:00
Dokładnie z ręką w nocniku. 01.07.2013r. to ostateczny termin wprowadzenia ustawy zgpodnie z unijnymi normami zagospodarowani a odpadami komunalnymi. Jednym słowem kilka lat poszło się grzmocić a teraz na biegom bo będą unijne kary. Tak jest ze wszystkim w naszym kraju co mieliśmy i musimy dopasować do unijnych przepisów. Kolejna ustawa pisana na kolanie przez imbecyli.
Cytuj
#46 www.zarzadca.eu: elan124 2013-06-02 12:42
Cytat:
Mario: ta ustawa będzie wprowadzać jedną tylko zmianę podwyżkę opłat a resztę zostanie bez zmian.
Ciekaw jestem dlaczego tak szybko (tempo, tempo, tempo) postanowiono wprowadzić w życie ustawę śmieciową ? Zalecenia Unii, a jak tak, to kiedy mija termin wprowadzenia takiej ustawy, w tym roku czy w przyszłym ? Może ktoś o czymś zapomniał i obudził się z ręką w nocniku ?
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl