25 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyGłosowanie w formie elektronicznej

Głosowanie w formie elektronicznej

 

  Głosowanie w formie elektronicznej

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

 

 

 

 

UCHWAŁA nr 6


z dnia 5 czerwca 2014 roku
właścicieli lokali położonych w nieruchomości
przy ul. Wielkiej 2 w Tarnowie

 

 

w sprawie: głosowania a także doręczania  zawiadomień i materiałów dotyczących zebrań oraz uchwał podejmowanych w trybie indywidualnego zbierania głosów w formie elektronicznej.

 

 Na podstawie art. 22 ust  2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali i art. 60 kodeksu cywilnego właściciele lokali postanawiają:1. Właściciele lokali wyrażają zgodę na:

- doręczanie zawiadomień o zebraniach  ogółu właścicieli wraz z materiałami dotyczącymi tych zebrań,

 

- doręczanie projektów uchwał podejmowanych w trybie indywidualnego zbierania głosów a także  zawiadomień o ich podjęciu,

 

- oddawanie głosów nad uchwałami podejmowanymi w trybie indywidualnego ich zbierania -

 

 

w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

 

2. Właściciele lokali, którzy wyrażają wolę  korzystania z formy elektronicznej w sprawach wymienionych w pkt.  poprzedzającym  winni złożyć zarządowi pisemne oświadczenie, w którym należy wskazać adres poczty elektronicznej do kontaktu ze wspólnotą mieszkaniową.

 

3.  Złożenie powyższego oświadczenia nie tamuje właścicielowi prawa do głosowania w innej formie.

 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Za uchwałą oddano głosy stanowiące …………….. udziałów, czyli …………%

 

 

Przeciwko uchwale oddano głosy stanowiące …………….. udziałów, czyli ………….%

 

Uchwała została/nie została podjęta *)

 

*)niepotrzebne skreślić

 

 

 


 

Omówienie:

1. Przepisy ustawy o własności lokali nie regulują kwestii związanych z organizacją sposobu głosowania nad uchwałami, jedyny wyjątek przewidziany został w art. 18 ust. 2a uwl, zgodnie z tym przepisem uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu winna być protokołowana przez notariusza.

Akt głosowania to oświadczenie woli właściciela lokalu złożone w sprawie, która jest przedmiotem uchwały, należy je interpretować zgodnie z regułami określonymi w kodeksie  cywilnym, w szczególności  art. 60 stanowiącym, że wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny (wyjątek: czynności, które mogą być dokonane w formie szczególnej, np. zniesienie współwłasności, zmiana wielkości udziałów, itp).

 

 

2. W  wyroku z dnia 20 grudnia 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: VI Aca 1463/12), wyraził pogląd, że „ brak odpowiedniej regulacji dotyczącej zebrania jest celowym powstrzymaniem się prawodawcy z ingerencją w zagadnienia szczegółowe mniejszej wagi. Protokołowanie zebrania  i wyników głosowania jest w takim razie wymaganiem praktycznym, a wynik głosowania może być wykazywany w razie sporu wszelkimi dowodami.”  Natomiast  w orzeczeniu z dnia 19 października 2012 roku,  sygn. akt V CSK 459/11, Sąd Najwyższy orzekł, że uchwała może być podjęta w głosowaniu jawnym przez podniesienie  rąk, natomiast podpisanie się na karcie do głosowania ma wyłącznie  znaczenie dowodowe. Z kolei uzasadniając wyrok  z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: I ACa 603/11 (niepubl.). Sąd Apelacyjny w Lublinie wskazał, iż organizacja sposobu głosowania leży w kompetencji samej wspólnoty mieszkaniowej, dlatego dopuszczalne jest zarówno pozostawianie właścicielom kart do głosowania w skrzynkach pocztowych, jak również zbieranie podpisów pod treścią uchwał .

 

 

3. W wyroku z dnia 10 lipca 2013 r, sygn. akt : V ACa 110/13  Sąd  Apelacyjny w Gdańsku wskazał,że zagadnienie formy i skutku głosowania należy kwalifikować kierując się zasadami ogólnymi, wynikającymi z kodeksu cywilnego, a decyzję w kwestii konkretyzacji sposobu głosowania  pozostawiono właścicielom lokali, dlatego też uchwała umożliwiająca członkom wspólnoty  głosowanie  drogą mailową odpowiada prawu.

 

 

 

4. Właściciele lokali nie mogą narzucić w drodze uchwały elektronicznej formy głosowania i doręczania korespondencji, decyzja w tym względzie należy do właściciela.

 

  

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: Zarządca 2014-08-27 14:29
Decyzja w tej kwestii należy do właściciela - to od niego zależy czy będzie głosował za pośrednictwem internetu, natomiast podejmując taką uchwałę wspólnota mu to umożliwia.
Cytuj
#2 waldek 2014-08-27 09:50
Podstawa prawna w treści projektu uchwały jest błędna - nie art.22 ustawy o własności lokali lecz art.23 (odpowiednio ust. 2 i 3 ) ustawy o własności lokali.
Pozdrawiam
Cytuj
#1 waldek 2014-08-27 09:34
Pointa w pkt.4 może być co najmniej dwojako rozumiana; prima facie stoi w opozycji do treści artykułu bowiem wynikałoby z treści pkt.4, że uchwała właścicieli lokali nie może wprowadzić formy elektronicznej w sprawach głosowania nad uchwałami tudzież korespondencji związanej z wynikami głosowania i organizacji samego zebrania, bowiem, jak wynika z treści pkt.4, decyzja w tej kwestii należy do każdego właściciela lokalu indywidualnie. Pozdrawiam
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl