19 lipca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyPrzebudowa i zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

Przebudowa i zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

UCHWAŁA NR ......./2009

właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul ...................  w.......................

  

 

 

----------------www.zarzadca.pl---------------------
 
 
 
 

w sprawie przebudowy i zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

 

§ 1

 

1.Właściciele lokali wyrażają  zgodę na przebudowę części nieruchomości wspólnej, tj. poddasza o szacunkowej powierzchni użytkowej około 35 m2 i zmianę jej przeznaczenia poprzez  przyłączenie  do lokalu mieszkalnego o numerze 11 położonego w nieruchomości przy ul..........................................

2. Przedmiotowa nieruchomość wspólna została oznaczona na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1. Właściciele wyrażają  zgodę na adaptację wyżej określonej części wspólnej przez Pana/Panią  .................................. , zwanego w treści uchwały Inwestorem,   zgodnie z przedstawionym projektem koncepcyjnym, który będzie stanowił podstawę dalszych prac projektowych, z tym, że powierzchnia zaadaptowana zostanie przyłączona do lokalu mieszkalnego nr 11  przy ulicy ......................... w ..........................jako pomieszczenie mieszkalne.

2. Właściciele zobowiązują Inwestora do:

a)   uzyskania pozytywnej opinii technicznej w zakresie dopuszczalności wykonania adaptacji strychu na cele mieszkaniowe w przedmiotowej nieruchomości,

b)   uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,

c)   powiadomienia zarządu i zarządcy o dacie rozpoczęcia i zakończenia prac określonych w niniejszym paragrafie uchwały,

d)   wykonania prac   zgodnie z wszelkimi prawami sztuki budowlanej,

e)   utrzymania czystości w trakcie prac i pozostawienie nieruchomości wspólnej w stanie niepogorszonym,

f)    wykonania adaptacji w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę,

g)   pokrycia wszelkich szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszej uchwały,

  

 

 

 

 § 3

 

Właściciele upoważniają  Zarząd Wspólnoty  do zawarcia z inwestorem umowy ustalającej warunki realizacji adaptacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej uchwale.

 

     

§ 4

 

1. Właściciele lokali oświadczają, że po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, o których mowa w § 2 i przedłożeniu przez  inwestora zaświadczenia o samodzielności lokalu nr 11 obejmującego nowopowstałą powierzchnię wyrażą zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie przebudowy i rozporządzenie tym lokalem na rzecz inwestora oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu przebudowanego za cenę określoną w operacie szacunkowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała w formie zaprotokołowanej przez notariusza, regulująca szczegółowo kwestie związane z wyodrębnieniem i sprzedażą lokalu, zmianą wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz udzielająca Zarządowi pełnomocnictwa do działania w imieniu właścicieli w tym zakresie, zostanie podjęta po uzyskaniu przez właścicieli informacji, że adaptacja jest przygotowana do wyodrębnienia.

3.   Koszty wszystkich aktów notarialnych zawartych w wykonaniu niniejszej uchwały oraz kosztów sądowych stosownych wpisów do ksiąg wieczystych poniesie Inwestor.


§ 5
 

1.Wszelkie koszty związane z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej oraz robót adaptacyjnych poniesie Inwestor.

2. W przypadku rezygnacji z inwestycji z przyczyn niezależnych od właścicieli Inwestor będzie zobowiązany, na wezwanie Wspólnoty Mieszkaniowej, do przywrócenia części wspólnej nieruchomości do stanu pierwotnego na własny koszt, chyba że Wspólnota postanowi inaczej. W takiej sytuacji strony zawrą osobne porozumienie.

 

 

§ 6
 

1.Właściciele lokali postanawiają, że korzystanie przez adaptującego  z powierzchni strychowej w okresie adaptacji liczonym od dnia wydania powierzchni strychowej (poddasza) adaptującemu będzie miało charakter odpłatny. Adaptujący będzie obowiązany do płacenia czynszu w kwocie.................. zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Roboty adaptacyjne winny być zakończone w terminie do dnia .........,  przy czym za zakończenie robót adaptacyjnych będzie uważane zakończenie niezbędnych do przyłączenia pomieszczeń robót.

3. Ustala się  kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie prac przez ........................  w wysokości ..... złotych płatnej na rachunek wspólnoty mieszkaniowej płatną w dniu rozpoczęcia robót budowlanych.

 

 

§ 7
 

Niniejsza uchwała stanowi prawo udzielone Panu .................................. do dysponowania   nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j Dz.U. nr 106, poz. 1126 z późn. zm./

 

§ 8

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy  art. 22 ust. 3 pkt 4, 5 i 5a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.

 

§ 9

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

Omówienie:

 

1) właściciele lokali mogą, na podstawie art. 22 pkt. 3 ust. 5) ustawy o własności lokali wyrazić zgodę na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego,

 

2) przeniesienie własności adaptowanej powierzchni jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych robót adaptacyjnych celem stwierdzenia samodzielności nowopowstałego lokalu ,

 

3)  Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 6 maja 2009 roku (sygn. akt: I Aca 361/09, niepubl.) orzekł, że przedmiotem uchwały o wyrażeniu wstępnej zgody na nabycie części nieruchomości wspólnej może być wyłącznie pomieszczenie noszące cechy samodzielności, a jednocześnie nie stanowiące składników koniecznych nieruchomości wspólnej objętych zakazem zniesienia współwłasności określonych przepisem art. 3 ust. 1 zdanie drugie ustawy o własności lokali.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl