20 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyUstalenie wysokości i sposobu naliczania odsetek od nieterminowych płatności

Ustalenie wysokości i sposobu naliczania odsetek od nieterminowych płatności

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ..../2009 

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 1 w Gdańsku

 

 

 

------------------www.zarzadca.pl------------------------- 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości i sposobu naliczania odsetek od nieterminowych płatności 

 

 

 

Działając na podstawie art. 23 i 15 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm. ) w zw. z brzmieniem art. 481 kodeksu cywilnego właściciele lokali w nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Przykładowej 1 postanawiają, co następuje:

 

I. Terminy płatności zobowiązań.

Właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztach związanych z utrzymaniem swoich lokali, które  ponoszone są bezpośrednio przez wspólnotę mieszkaniową, poprzez zapłatę zaliczek w formie bieżących opłat,  płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

 

II. Naliczanie odsetek ustawowych.

Właścicielom opóźniającym się z płatnościami przez dwa, następujące po sobie okresy  płatności, Zarząd naliczy odsetki ustawowe począwszy  od dnia, w którym powstało  opóźnienie za pierwszy okres płatności, tj. za cały czas opóźnienia.

 

III. Naliczanie i określenie wysokości odsetek maksymalnych.

1.  Ustala się, że odsetki maksymalne  w stosunku rocznym wynoszą czterokrotną  wysokość stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

2.  Zarząd naliczy odsetki maksymalne właścicielowi, który  opóźnia się z płatnością za   trzy okresy płatności - począwszy od dnia wymagalności płatności za trzeci okres.

 

IV. Zmiana zasad naliczania odsetek.

Zmiana zasad naliczania odsetek poszczególnym właścicielom, w szczególności ich umorzenie, wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

V. Obowiązywanie uchwały.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

 ------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 

 

Omówienie:

1.Właściciel lokalu uiszcza dwa rodzaje kosztów na rzecz wspólnoty: koszty zarządu oraz koszty utrzymania lokalu ponoszone bezpośrednio przez wspólnotę mieszkaniową, jak np. koszty dostawy ciepła, wody do lokalu, czy koszty wywozu nieczystości. Termin wnoszenia opłat na poczet kosztów zarządu, to zgodnie z brzmieniem art. 15 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.  to dziesiąty dzień każdego miesiąca. Termin wnoszenia opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej  z tytułu utrzymania lokalu nie został natomiast określony w aktach prawnych, dlatego  powinien zostać określony w uchwale przez wspólnotę mieszkaniową.

 

2.W przypadku opóźnień w płatnościach  wspólnocie  mieszkaniowej przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych,  które od dnia 15.12.2008 r. wynoszą 13,00 procent w skali roku, prawo ich naliczania wynika wprost z ustawy, nie jest zatem konieczne podejmowanie uchwały w tym zakresie

 

3. Właściciele lokali mogą  ponadto, na podstawie art. 481 par. 2 kodeksu cywilnego   podjąć uchwałę o  podwyższeniu kwoty odsetek i przyjąć odsetki w wyższej wysokości - tzw.  odsetki maksymalne do kwoty nie przekraczającej w stosunku rocznym  czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#11 serwik 2013-04-20 19:51
Cytuję www.zarzadca.eu: Zarządca:
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/cite]Dlaczego będą płacić za dłużników. Ani nie będą , ani nie musza.Sami też mogą zostać dłuznikami.I takie jest właśnie sedno tego wyroku.

Jest zupełnie odwrotnie . Ten wyrok jest podjęty w interesie uczciwie płacących swoje zobowiązania właścicieli lokali.
Zarządcy chcieliby zeby wszystkie opłaty stanowiły koszty zarzadu nieruchomością wspólną , bo to daje im podstawe do obciążenia tych właścicieli długami dłużników na podstawie art 17.Jak sam zreszta to tutaj wyraziłeś.
Cytuj
#10 www.zarzadca.eu: Zarządca 2013-04-19 11:45
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Dlaczego będą płacić za dłużników. Ani nie będą , ani nie musza.Sami też mogą zostać dłuznikami.


I takie jest właśnie sedno tego wyroku.
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: KubaP 2013-04-18 20:46
[cite] Gość Zarzadca.pl (Serwik):[/cite ]Chodzi o to zdanie.:
Kod:Oczywiście w tej konkretnej wspólnocie, której proces dotyczył

To jest broń zarządców. Po to żeby wszyscy zarządcy zmienili swoje stanowisko w interpretacji jakiegoś przepisu trzeba by wygrać sorawy w każdej wspólnocie w Polsce. to nie jest żadna broń ... takie jest prawo takie są zasady , których trzeba przestrzegać ,
dążysz do tego by żyć na cudzy koszt ....
Cytuj
#8 Serwik 2013-04-18 14:16
Cytuję www.zarzadca.eu: Zarządca:
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/cite]A co, lobby zarządcy + dostawcy mediów dostali ;po dupci. Ten wyrok jest jak najbardziej prawidłowy.Niestety ( hi). wyodrebniony lokal to własność pryweatna., nie spółdzielcza.


Moim zdaniem poszkodowani nie są ani dostawcy, ani zarządcy tylko właściciele lokali terminowo płacący należności - będą teraz płacić dostawcom odsetki za dłużników.
Oczywiście w tej konkretnej wspólnocie, której proces dotyczył.
Dlaczego będą płacić za dłużników. Ani nie będą , ani nie musza.Sami też mogą zostać dłuznikami.
Ale ja o czymś innym.
Chodzi o to zdanie.:
Oczywiście w tej konkretnej wspólnocie, której proces dotyczył

To jest broń zarządców. Po to żeby wszyscy zarządcy zmienili swoje stanowisko w interpretacji jakiegoś przepisu trzeba by wygrać sorawy w każdej wspólnocie w Polsce.
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: Zarządca 2013-04-16 13:11
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]A co, lobby zarządcy + dostawcy mediów dostali ;po dupci. Ten wyrok jest jak najbardziej prawidłowy.Nies tety ( hi). wyodrebniony lokal to własność pryweatna., nie spółdzielcza.

Moim zdaniem poszkodowani nie są ani dostawcy, ani zarządcy tylko właściciele lokali terminowo płacący należności - będą teraz płacić dostawcom odsetki za dłużników.
Ocz ywiście w tej konkretnej wspólnocie, której proces dotyczył.
Cytuj
#6 www.zarzadca.eu: KubaP 2013-04-16 13:06
[cite] Gość Zarzadca.pl (serwik):[/cite ]A co, lobby zarządcy + dostawcy mediów dostali ;po dupci.
Ten wyrok jest jak najbardziej prawidłowy.Nies tety :bigsmile:. Jest to nieprawidłowy wyrok, bo kto ma za opłacić za odsetki z powodu nieterminowych opłat za dostarczone faktury do wspólnoty?
Sąd to zapłaci ? czy czapka niewidka .... na końcu zapłaci ogół właścicieli lokali, a każdy z osobna do wysokości posiadanego udziału

Cytat:
wyodrebniony lokal to własność pryweatna., nie spółdzielcza.
w SM decyduje jaki jest status lokalu , spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie oznacza, ze ten lokal nie jest w zasobach SM... dopiero przekształcenie lokalu w prawo własności sprawi, że lokal staje się prywatnym
Cytuj
#5 serwik 2013-04-15 23:13
Cytuję www.zarzadca.eu: Posesja:
[cite] biedron_ka:[/cite]Wyglada na to że ta podana w artykule jest niezgodna z prawem w świetle orzeczenia sądu.

Nie prawem, tylko z tym jednym - błędnym i szkodliwym - orzeczeniem sądu.
Sądy nie tworzą prawa, tylko je interpretują. Interpretacja sądu apelacyjnego z Gdańska jest błędna. Sądy też się mylą, zdarza się.
Jeszcze się nie spotkałem, żeby inne sądy kwestionowały naliczenie odsetek od należności wspólnoty z tytułu kosztów dostaw i usług na rzecz lokalu, zamawianych za pośrednictwem wspólnoty.

A co, lobby zarządcy + dostawcy mediów dostali ;po dupci. Ten wyrok jest jak najbardziej prawidłowy.Nies tety ( hi). wyodrebniony lokal to własność pryweatna., nie spółdzielcza.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: Posesja 2013-03-17 22:25
[cite] biedron_ka:[/ci te]Wyglada na to że ta podana w artykule jest niezgodna z prawem w świetle orzeczenia sądu.
Nie prawem, tylko z tym jednym - błędnym i szkodliwym - orzeczeniem sądu.
Sądy nie tworzą prawa, tylko je interpretują. Interpretacja sądu apelacyjnego z Gdańska jest błędna. Sądy też się mylą, zdarza się.
Jeszcze się nie spotkałem, żeby inne sądy kwestionowały naliczenie odsetek od należności wspólnoty z tytułu kosztów dostaw i usług na rzecz lokalu, zamawianych za pośrednictwem wspólnoty.
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: biedron_ka 2013-03-17 14:25
Dobrze by było aby portal zdecydował się która informacja jest prawdziwa.
Wyglada na to że ta podana w artykule jest niezgodna z prawem w świetle orzeczenia sądu.
"... Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt: I ACa 1592/11, przedstawił pogląd, że wspólnota mieszkaniowa nie ma uprawnień do obciążania właścicieli lokali odsetkami ustawowymi od nieterminowych wpłat za media dostarczane do lokali.
Zda niem Sądu za takim twierdzeniem przemawia fakt, że środki uiszczane za media przez członków wspólnoty mieszkaniowej nie są jej własnością, ponieważ jest ona jedynie „ swoistym pośrednikiem pomiędzy członkami wspólnoty, a dostawcami mediów, nie zaś samodzielnym podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów zużycia mediów w omawianym zakresie”.
... idąc takim tokiem rozumowania również w przypadku kosztów zarządu, które bez wątpienia należą do majątku wspólnoty mieszkaniowej, prawo naliczania odsetek wymagałoby wykazania szkody, co stoi w sprzeczności z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialnoś ci nie ponosi.
Obowią zek zapłaty odsetek ustawowych wynika z opóźnienia, jeżeli więc wspólnota dokonuje rozliczenia w terminie, to nie sposób przyjąć, aby istniała jakakolwiek podstawa do ich uiszczenia..."
źródło: Portal Informacyjny Zarządca
http://www.zarzadca.pl/komentarze/1907-wspolnota-mieszkaniowa-nie-ma-prawa-naliczac-odsetek-za-media
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: pejter 2013-03-17 11:59
II. Naliczanie odsetek ustawowych.
aścicielom opóźniającym się z płatnościami przez dwa, następujące po sobie okresy płatności, Zarząd naliczy odsetki ustawowe począwszy od dnia, w którym powstało opóźnienie za pierwszy okres płatności, tj. za cały czas opóźnienia.

Jest to zapis niezgodny z k.c.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl