25 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyRegulamin Pracy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Regulamin Pracy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR ..../2009

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 1 w Krakowie

 

 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 

 

REGULAMIN PRACY

 

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Tęczowa" w  Krakowie

 

 

 

 

 

I. Skład zarządu

1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  „Tęczowa", zwany dalej Zarządem, jest wieloosobowy, jednak nie mniej niż trzyosobowy.

2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna - właściciel lokalu lub osoba spoza grona właścicieli.

3. W  skład Zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu.  Wyboru Przewodniczącego dokonują członkowie Zarządu, ze swego grona.

 

 

 

II. Posiedzenia i decyzje Zarządu

1. Przewodniczący kieruje pracą Zarządu, dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, zwołuje posiedzenia jego członków, przechowuje dokumentację z posiedzeń Zarządu,  przeprowadza głosowanie nad decyzjami Zarządu.

2. Z ważnych przyczyn posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.

3. Zarząd działa kolegialnie, decyzje podejmuje większością głosów członków Zarządu.

4. Głosowanie odbywa się według zasady, że na każdego członka Zarządu przypada jeden głos. Przy równym rozkładzie głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Zarządu.

5. Z każdego posiedzenia Zarządu jest sporządzany protokół, podpisywany przez wszystkich członków Zarządu, którzy wzięli w nim udział.

6. Oświadczenia woli w imieniu Wspólnoty w danej sprawie składają łącznie dwaj członkowie Zarządu wskazani w decyzji Zarządu, a w sprawie nie cierpiących zwłoki - Przewodniczący Zarządu z innym członkiem Zarządu.

7.  W posiedzeniach Zarządu, w charakterze obserwatorów,  mogą uczestniczyć właściciele lokali.

 

 

 

III. Kompetencje Zarządu

Zarząd wykonuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy o własności lokali, z przepisów kodeksu cywilnego i innych ustaw oraz z uchwał właścicieli lokali w zakresie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych i zarządzania nieruchomością wspólną.

 

 

IV Załatwianie spraw, prawo do informacji

1. Zarząd obowiązany jest udostępniać członkowi Wspólnoty do wglądu dokumentację Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym dokumentację  z posiedzeń Zarządu.

2. Na wniosek właściciela lokalu Zarząd jest obowiązany wydać kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 1.  Koszty jej sporządzenia ponosi właściciel lokalu.

3 Na żądanie właściciela lokalu Zarząd jest obowiązany do udzielenia mu, w terminie 2 tygodni, informacji pisemnej dotyczącej spraw Wspólnoty.

4. Dyżury Zarządu pełnione są w biurze Zarządu w środy  w godz. 1830 - 2000.  W imieniu Zarządu dyżur sprawuje jego członek/ członkowie  wyznaczeni przez Zarząd.

 

 

IV. Ustanie członkostwa w Zarządzie

1. Jeżeli  na wskutek  rezygnacji, zawieszenia, odwołania jego członków lub ustania  członkostwa  w inny sposób, w składzie zarządu pozostaną dwie osoby - Zarząd działa w takim składzie do czasu podjęcia uchwały w przedmiocie powiększenia liczby jego członków. Postanowień pkt. I, 1 i 3 oraz pkt.  II niniejszego regulaminu nie stosuje się.

2. W przypadku, gdy na skutek okoliczności opisanych w pkt 1, w składzie Zarządu pozostanie tylko jeden jego członek - Zarząd działa jednoosobowo do czasu podjęcia uchwały w przedmiocie powiększenia liczby jego członków. Postanowień pkt. I, ust. 1, 3 i II  niniejszego regulaminu nie stosuje się.

3. Do obowiązków Zarządu działającego w dwu lub jednoosobowym składzie należy w szczególności zwołanie zebrania celem wyboru powiększenia składu Zarządu, a jeżeli na zebraniu właściciele lokali nie podejmą uchwały w tym zakresie - niezwłoczne przeprowadzenie głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.

4. Zebranie winno być zwołane w terminie do jednego  miesiąca  od powzięcia przez Zarząd wiadomości o rezygnacji, zawieszeniu, odwołaniu członków Zarządu lub wygaśnięciu członkostwa w inny sposób.

 

 

V. Wynagrodzenie Zarządu.

Członkowie Zarządu działają za wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale wspólnoty mieszkaniowej.

 

uaktualniono 14-04-2011

 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 

Omówienie:

 

1. Opracowywanie regulaminu prac zarządu ,choć nie jest obligatoryjne, może usprawnić jego pracę, dlatego szczególnie we wspólnotach licznych właścicieli zaleca się podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu.

 

2. Regulamin ten nie może pozostawać w sprzeczności z przepisami ustawy o własności lokali i innych ustaw,  uzupełnia jedynie regulacje ustawowe.

 

3. W  piśmiennictwie przyjmuje się, że do stosunku członkostwa odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

 

4. W projekcie regulaminu zwrócono szczególną uwagę na regulacje związane ze skutkami  ustania członkostwa w Zarządzie w zakresie dalszego funkcjonowania Zarządu w zmniejszonym składzie osobowym.

 

 


 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl