24 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyUdzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej

Udzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej

 

------------------------  www.zarzadca.pl  ------------------

UCHWAŁA nr 2/2010

 

 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej  przy ul. Przykładowej 1 w Poznaniu  podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi (Zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1) z jego działalności

 

 

Działając na podstawie art. 22, ust.3, pkt. 1,2,3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.) o własności lokali właściciele lokalu postanawiają:

 

§ 1

Właściciele udzielają absolutorium Zarządowi Wspólnoty / Zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1) z działalności za rok 2009.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.


 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający łącznie  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający łącznie ....... udziałów

Wstrzymali  się od głosowania właściciele posiadający łącznie...... udziałów


 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 

Omówienie:

  

Absolutorium (łac. absolutorium - zwolnienie, unieważnienie) – stanowi przejaw sprawowanej przez właścicieli lokali kontroli działalności zarządu lub zarządcy, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.  Jest to jedna z postaci odpowiedzialności organizacyjnej członków zarządu (zarządcy sprawującemu zarząd na podstawie art. 18 uwl).

 

Stosownie do brzmienia art. 29 ust. 2, pkt. 3 u.w.l. właściciele lokali  podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium,  głosowania w tej sprawie winno nastąpic na   corocznym  (obligatoryjnego) zebraniu,  poprzedzone  oceną   pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 25 ustawy o własności lokali. W uzasadnieniu wyroku z dnia 7 sierpnia 2008 roku (sygn. akt: I ACa 601/08, niepubl.) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że „wola większości członków wspólnoty w zakresie podjęcia uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium, podlega kontroli Sądu z punktu widzenia przesłanek wskazanych w art. 25 ustawy o własności lokali”.

 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2010 roku (sygn. akt: I ACa 355/10, niepubl.) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przedstawił pogląd,  iż ograniczenie głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wyłącznie do indywidualnego zbierania głosów, bez uprzedniego zwołania zebrania nie jest wystarczającą przesłanką uchylenia uchwały.

 

Udzielenie absolutorium oznacza pozytywną ocenę pracy zarządu (zarządcy sprawującemu zarząd powierzony w trybie art. 18 uwl), aprobatę jego działań, jednak  jego brak nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w szczególności nie pociąga za sobą konieczności  złożenia rezygnacji przez członków zarządu (zarządcy).  Odwołanie zarządu wymaga podjęcia odrębnej uchwały w tym przedmiocie. Jednocześnie udzielenie absolutorium nie tamuje drogi do podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania.

 

 

W piśmiennictwie przyjmuje się, że udzielenie absolutorium nie wyłącza odpowiedzialności członków zarządu / zarządcy sprawującemu zarząd powierzony, jeżeli wyrządzili wspólnocie ze swojej winy szkodę (por.: Własnośc lokali. Komentarz, R. Strzelczyk, A. Turlej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 473).

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl