23 października (niedziela)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyUdzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej

Udzielenie absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowej

 

------------------------  www.zarzadca.pl  ------------------

UCHWAŁA nr 2/2010

 

 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej  przy ul. Przykładowej 1 w Poznaniu  podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi (Zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1) z jego działalności

 

 

Działając na podstawie art. 22, ust.3, pkt. 1,2,3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.) o własności lokali właściciele lokalu postanawiają:

 

§ 1

Właściciele udzielają absolutorium Zarządowi Wspólnoty / Zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1) z działalności za rok 2009.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.


 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający łącznie  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający łącznie ....... udziałów

Wstrzymali  się od głosowania właściciele posiadający łącznie...... udziałów


 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 

Omówienie:

  

Absolutorium (łac. absolutorium - zwolnienie, unieważnienie) – stanowi przejaw sprawowanej przez właścicieli lokali kontroli działalności zarządu lub zarządcy, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.  Jest to jedna z postaci odpowiedzialności organizacyjnej członków zarządu (zarządcy sprawującemu zarząd na podstawie art. 18 uwl).

 

Stosownie do brzmienia art. 29 ust. 2, pkt. 3 u.w.l. właściciele lokali  podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium,  głosowania w tej sprawie winno nastąpic na   corocznym  (obligatoryjnego) zebraniu,  poprzedzone  oceną   pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 25 ustawy o własności lokali. W uzasadnieniu wyroku z dnia 7 sierpnia 2008 roku (sygn. akt: I ACa 601/08, niepubl.) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że „wola większości członków wspólnoty w zakresie podjęcia uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium, podlega kontroli Sądu z punktu widzenia przesłanek wskazanych w art. 25 ustawy o własności lokali”.

 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2010 roku (sygn. akt: I ACa 355/10, niepubl.) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przedstawił pogląd,  iż ograniczenie głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wyłącznie do indywidualnego zbierania głosów, bez uprzedniego zwołania zebrania nie jest wystarczającą przesłanką uchylenia uchwały.

 

Udzielenie absolutorium oznacza pozytywną ocenę pracy zarządu (zarządcy sprawującemu zarząd powierzony w trybie art. 18 uwl), aprobatę jego działań, jednak  jego brak nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w szczególności nie pociąga za sobą konieczności  złożenia rezygnacji przez członków zarządu (zarządcy).  Odwołanie zarządu wymaga podjęcia odrębnej uchwały w tym przedmiocie. Jednocześnie udzielenie absolutorium nie tamuje drogi do podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania.

 

 

W piśmiennictwie przyjmuje się, że udzielenie absolutorium nie wyłącza odpowiedzialności członków zarządu / zarządcy sprawującemu zarząd powierzony, jeżeli wyrządzili wspólnocie ze swojej winy szkodę (por.: Własnośc lokali. Komentarz, R. Strzelczyk, A. Turlej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 473).

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#7 Anna Wiśniewska 2016-03-21 11:53
We wzorach uchwał nieaktualne dane dotyczące ustawy. Dz. U. 2015 r.
#6 www.zarzadca.eu: gecon 2014-07-22 15:42
(...)
Cytat:
"...Art. 22.
2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali..."

Powtarzam - we wspólnocie uchwały podejmują właściciele a nie wspólnota.
#5 www.zarzadca.eu: kmaski 2014-07-22 15:36
[cite] gecon:[/cite]Po rtal Zarządca chyba znowu się nie popisał w linkowanym wzorze.
Wspóln oty nie podejmują uchwał - to są uchwały właścicieli.
ar t. 6 UWL
#4 www.zarzadca.eu: koziorozka 2014-07-22 13:25
Cytat:
jakim kryterium powinien kierowac sie zarzadca

Prawo nic o tym nie mówi, różne wspólnoty różne metody uchwalają.
#3 www.zarzadca.eu: gecon 2014-07-22 13:25
Portal Zarządca chyba znowu się nie popisał w linkowanym wzorze.
Wspóln oty nie podejmują uchwał - to są uchwały właścicieli.
Po za tym, jakoś nie mogę się doczytać w art. 30 UoWL, że właściciele udzielają absolutorium zarządcy powierzonemu.
Wielokrotnie ustawa posługuje się zwrotem "...lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1..." - natomiast w tym akurat artykule (30 ust 2 ppkt 3) tego zwrotu nie ma.
Nie jest to przeoczenie ani pomyłka jak sądzę - brzmienie tego przepisu wyraźnie wskazuje, że absolutorium właściciele udzielają tylko zarządowi jako organowi wspólnoty.
Jaki sens miałoby udzielanie uchwałą absolutorium - zarządzającej firmie zewnętrznej, która nie jest organem wspólnoty???
Wspólnota podpisywała umowę o zarządzanie z firmą reprezentowaną wtedy przez jej prezesa (właściciela).
I to firma jest wpisana, że sprawuje zarząd powierzony a nie prezes Kowalski.
Właściciele mają oceniać firmę? Owszem mogą ale nie w formie uchwały o absolutorium bo robi się wtedy śmiesznie.
#2 www.zarzadca.eu: KubaP 2014-07-22 10:18
Cytat:
to jakim kryterium powinien kierowac sie zarzadca by rozliczyc wode na budynku.
"Regulamianem rozliczania kosztów zakupu wody i odprowadzenia ścieków" który obowiązuje w danej wspólnocie . Jak go nie ma, należy go uchwalić .
#1 sylvia 2014-07-21 23:26
jesli jest w budynku duzy ubytek wody - i jedni lokatorzy mają liczniki inni nie - to jakim kryterium powinien kierowac sie
z arzadca by rozliczyc wode na budynku. jednomieszkanie nie jest uzytkowane od 3 lat a zarzadca wliczył własciciela do obciązen na kwote 1700zł

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl