30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa zlecenie (brak wymogu posiadania licencji zarządcy nieruchomości)

Umowa zlecenie (brak wymogu posiadania licencji zarządcy nieruchomości)

 

UMOWA O  ZLECENIE (brak wymogu posiadania licencji)

 

zawarta w dniu    ................................ roku w ..................................,

 

pomiędzy:

 

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej  w ...... ....................przy ul. ..................................., dla której Sąd Rejonowy ............. ........Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW Nr .....,   reprezentowaną przez  Zarząd w osobach:

l)   ........................................................... ,

2)  ............................................................ ,

3) ............................................................ ,

- zwaną dalej w treści umowy Zleceniodawcą

a

 

..................prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą..........................,  z siedzibą przy ................................ w ..........................................,

NR REGON: .....................

NR NIP : ......................

-   zwanym dalej Zleceniobiorcą


o treści następującej:

 

1. Przedmiot umowy.

2.1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi zarządzania nieruchomością na rzecz Zleceniodawcy w zakresie objętym niniejszą umową.

2.2.Strony stwierdzają że nieruchomość  Zleceniodawcy składa się z działki gruntu oraz domu mieszkalnego -  stosownie do treści zapisów w dziale I księgi wieczystej KW nr:           .................................,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Ksiąg Wieczystych oraz stosownie do treści wypisu z rejestru gruntów.

 

 

3. Obowiązki Zleceniobiorcy.

3.l.  Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy zgodnie z zasadami  wynikającymi z przepisów prawa, zobowiązany jest wykonywać czynności na rzecz Zleceniodawcy kierując się zasadą ochrony jego interesu, ze szczególną starannością.

3.2.  Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

a)  prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

b)  reprezentowanie  Zleceniodawcy przed sądami w sprawach  związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, w szczególności dochodzenia na drodze postepowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego należnych od właścicieli lokali zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej ( w tym na fundusz remontowy), przypadających na nich a ponoszonych przez Zleceniodawcę opłat na pokrycie kosztów utrzymania lokali,  a także innych należności Zleceniodawcy,

c)  prowadzenie  i aktualizowanie  spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

d)  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  oraz  dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany,

e)  opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminów dotyczących między innymi:

  • - bezpieczeństwa p/poż.,
  • - porządku domowego,
  • - kontroli dostępu do budynku,
  • - zgłaszania oraz usuwania usterek,
  • - sposobu nawiązywania kontaktu w przypadkach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz zwykłego kontaktu,

f)  sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Zleceniodawcy,

g)  kontrola  wykonania  i  rozliczanie  umów  o  dostawę  energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, domofonu oraz innych umów zawartych przez Zleceniodawcę,

h)   negocjowanie i przedkładanie  Zleceniodawcy  ofert firm w zakresie świadczenia usług na jej rzecz,

i)  windykacja należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej,

j)   rozliczanie   wpłaconych   przez właścicieli zaliczek na pokrycie:

- kosztów zarządu nieruchomością wspólną - raz w roku, na koniec roku obrachunkowego - stosownie do wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej

-  kosztów  dostarczania wody i ciepła  bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kosztów wywozu nieczystości - w sposób i w terminach wynikających z regulaminu rozliczeń zatwierdzonego uchwałą właścicieli lokali,

k)  prowadzenie na własny koszt dla nieruchomości wspólnej określonej przez Zleceniodawcę ewidencji pozaksięgowej  kosztów zarządu  nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej - w sposób określony w uchwale właścicieli lokali,

l)sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych  sprawozdań i deklaracji, jeżeli  przepisy nakładają na Zleceniodawcę taki obowiązek,

ł)  odczyty i rozliczanie wskazań wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych w lokalach i w  nieruchomości wspólnej,

m)  sporządzenie   projektu   rocznego   planu gospodarczego oraz przygotowywanie  informacji  o  zrealizowaniu  rocznego  planu gospodarczego, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli,

n)  udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji  o  sprawach  dotyczących  zarządzania  nieruchomością wspólną i rozliczeniach,

o)  przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej,

p)  organizacja     zebrań  właścicieli  lokali,  w  tym powiadamianie o ich terminach, przygotowanie miejsca na  zebranie  i  kart do  głosowania oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze  indywidualnego  zbierania  głosów,

3.6. W przypadku zmiany cen umownych lub urzędowych za media lub inne wykonywane usługi Zleceniobiorca dokona stosownych przeliczeń opłat i powiadomi w zawiadomieniu o nowych wysokościach zaliczek  wszystkich właścicieli lokali oraz wynikłych z tych zmian różnicach w przypadających im do zapłaty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat za media dostarczane do lokali.

3.7  W przypadku nagłej awarii, przekraczającej zakres bieżącej konserwacji i zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także groźby powiększenia szkody, Zleceniobiorca może samodzielnie do kwoty 1000 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc) zlecić usunięcie awarii i jej skutków. Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o tym zdarzeniu.

3.8. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek czynności przekraczających zakres niniejszej umowy.

 

 

4. Przetwarzanie danych osobowych.

4.1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych właścicieli lokali w celu wykonania niniejszej umowy.

4.2. Zleceniobiorca zobowiązuje przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz spełnić wymagania określone w przepisach tej ustawy.

 

 

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy.

5.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych  do  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  za wynagrodzeniem  w wysokości ..............zł (słownie złotych .......................)  miesięcznie.

5.2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania niniejszej umowy płatne jest na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku (faktury) do dnia 10-go każdego miesiąca.

5.3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę  obowiązków wynikających z niniejszej umowy ten ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zleceniodawcy.

5.4. Zleceniobiorca nie może czerpać innych korzyści z zarządzania nieruchomością wspólną oprócz wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

 

 

6. Czas trwania umowy i obowiązki stron związane z wypowiedzeniem/wygaśnięciem umowy.

6.1. Umowa została zawarta na czas nieokreslony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron.

6.2  Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca obowiązany jest do:

l) sporządzenia w terminie jednego miesiąca  protokółu zdawczo - odbiorczego dotyczącego:

  • stanu technicznego nieruchomości,
  • stanu prawnego nieruchomości,
  • stanu zobowiązań i wierzytelności Zleceniodawcy,
  • rozliczenia finansowego.

2) przedłożenia w terminie jednego miesiąca sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego.

3) niezwłocznego  wydania  majątku  Zleceniodawcy  oraz  wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

 

 

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U z 2000 r. Nr 85, poz. 903 z późn. zm.).

7.3. Niniejszej umowy nie należy traktować jako umowy o zarządzanie w rozumieniu ustawy

o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

7.4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Załączniki:

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zleceniobiorcy,

3) zaświadczenie o nr NIP Zleceniobiorcy,

4) zaświadczenie o nr Regon Zleceniobiorcy.

5) zaświadczenie Regon oraz NIP Zleceniodawcy

 

 

 

 

 


 

Opracował:

Zarządca Portal Informacyjny

www.zarzadca.pl

 

 

zobacz podobne: Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (zarządca z licencją)                     

 

 

forum ad

 

 

 

Omówienie:

1. Przedstawiony wzór umowy może mieć zastosowanie do  wspólnoty  mieszkaniowej, w której:

 

-właściciele zdecydowali się  na ustawowy (wynikający z rozdziału IV ustawy o własności lokali) model sprawowania zarządu, tj. dokonali wyboru zarządu składającego się z osób fizycznych (na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali),

-powołany zarząd przekazuje  w imieniu Zleceniodawcy, którym jest wspólnota mieszkaniowa, wykonywanie określonych w umowie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością, przy czym powierzenie  czynności nie wywoła skutków, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. ( w szczególności związanych z problematyką odpowiedzialności zawodowej zarządców nieruchomości). Taką umowę, ze strony Zleceniobiorcy, może zawrzeć osoba nie posiadająca licencji.


2. W uchwale z dnia 2007.07.17  (sygn. akt: III CZP 69/07 ) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że umowa o zarządzanie w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (która obejmuje również administrowanie nieruchomością) jest umową nazwaną o specyficznych, wynikających z tego aktu cechach, jak np. wymóg formy pisemnej po rygorem nieważności czy  stypizowany charakter. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość przekazania gospodarowania nieruchomością podmiotowi nie posiadającemu licencji (o ile nieruchomość ta nie znajduje się w zasobach Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) wskazując, że właściciel nie musi zawierać umowy o zarządzanie nieruchomością, lecz może w każdy aprobowany przez siebie i dopuszczalny prawem sposób uregulować kwestię gospodarowania swą nieruchomością (np. w zakresie tych działań, które wymagają dokonywania czynności prawnych może udzielić pełnomocnictwa, w zakresie czynności faktycznych może zawrzeć umowę podobną do umowy zlecenia itd.). Natomiast jeśli chce powierzyć zarządzanie nieruchomością z takimi skutkami, jakie wynikają z art. 185 i nast. ustawy, musi zawrzeć umowę o zarządzanie nieruchomością z zarządcą posiadającym licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Nie jest więc zobligowany do korzystania z usług takiego zarządcy, ale wszystkie skutki związane z zarządzaniem nieruchomością w zakresie unormowanym w ustawie może osiągnąć tylko drogą zawarcia takiej umowy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17.07.2007 r , III CZP 69/07). Pogląd powyższy został podtrzymany przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2012 roku, sygn. akt: III CZP 96/11.

 

3. Zleceniodawca nie jest  uprawniony do scedowania na Zleceniobiorcę swoich kompetencji do samodzielnego podejmowania czynności zwykłego zarządu, w szczególności do reprezentowania Zleceniodawcy na zewnątrz (np. upoważnienia  Zleceniobiorcy do zawierania umów w imieniu wspólnoty).


4. Zleceniobiorca może, na podstawie znowelizowanego art. 87 § 1 k.p.c. reprezentować Zleceniodawcę w postępowaniu sądowym, o ile przedmiot sprawy dotyczy zarządu nieruchomością wspólną (pełnomocnikiem może osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia).


5.  Zleceniodawca może powierzyć Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych właścicieli lokali o ile zawrze umowę o zarządzanie tymi danymi w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych lub w umowie zlecenie, której przedmiotem jest wykonywanie czynności zarządzania nieruchomością wspólną zawarte będą postanowienia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych..

 


 

omówienie oraz wzór umowy z dnia  08-06-2012

 

 

Opracował:

Zarządca Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: elan124 2014-03-17 18:25
Cytat:
Stasiu: W tej sprawie mogę się nazwać nawet ekspertem
Brawo Stasiu !
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: Stasiu 2014-03-17 16:30
W tej sprawie mogę się nazwać nawet ekspertem (3 lata sprawa w sądzie pracy, właśnie zakończona).
Ż yjemy w rzekomo w Państwie Prawa w którym istnieje swoboda działalności gospodarczej oraz swoboda zawierania umów, wolno Ci podpisać umowę na świadczenie usługi zarządzania/adm inistrowania z każdym z kim zechcesz. Nie musisz zakładać dg, ale.....!!! W takim przypadku to WM będzie płatnikiem składek do ZUS-u. Więc warto to przedyskutować i ustalić, że np. wynagrodzenie brutto wyniesie x zł i będzie uwzględniało te składki. Ale proponuję prostszy sposób - niech tamta WM wybierze Cię do Zarządu i określi zakres prac i wynagrodzenie. Pozostanie Ci tylko opłacić swój podatek dochodowy i po problemie. :bigsmile:Służę szczegółami.
Cytuj
#1 Danuta 2014-03-17 08:10
witam,
rozliczam wspólnotę mieszkaniową w której mieszkam, dostałam propozycję rozliczania wspólnoty innej. czy mogę zawrzeć umowę zlecenie na administrowanie ze wspólnotą czy muszę mieć załozoną działalność gospodarczą?
proszę o pilną odpowiedż . Danuta
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl