14 czerwca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa na remont klatki schodowej

Umowa na remont klatki schodowej

 

Umowa na remont klatki schodowej
malowanie klatki schodowej wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA

 

zawarta w dniu 01-10-2012 pomiędzy:

 

1. Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 7 w Krakowie

NIP ....................; REGON: ......................

w imieniu której działają:

- Marek Kowalski – członek Zarządu wspólnoty mieszkaniowej legitymującego się dowodem osobistym nr ....................,

- Adam Nowak – członek Zarządu wspólnoty mieszkaniowej legitymującego się dowodem osobistym nr ....................,

zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym"

 

 

a

 

 

2. Firmą „Remont” z siedzibą w Krakowie przy u. Przykładowej 45,

NIP ....................; REGON: ......................

reprezentowaną przez ......................................... właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym nr ...................., zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą", o następującej treści:

 

 

 

 

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest remont klatki schodowej i korytarza piwnicznego obejmujące:

- sciągniecie starej powłoki malarskiej,

- wyrównanie ścian poprzez uzupełnienie ubytków gładzi (gładź dostaczona przez Wykonawcę)

- położenie gruntu na całej powierzchni klatki schodowej i korytarza piwnicznego (grunt dostarczony przez Wykonawcę)

- akrylowanie ubytków przy ościeżnicach drzwiowych i listwach przypodłogowych (akryl dostaczony przez Wykonawcę)

- pomalowanie ścian i sufitów (farba dostarczona przez Zamawiającego)

- prace porządkowe powykonawcze

2. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

 

 

 

§ 2.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

 

 

 

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia robót objętych niniejsza umową strony ustalają na 07-10-2012, a termin zakończenia na 17-10-2012

2.Na okoliczność zakończenia robót spisany zostanie protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury i dokonania rozliczenia.

 

 

 

§ 4.

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające ze złożonej i przyjętej przez Zamawiającego oferty w wysokości 2700 zł netto + 8% VAT (kwota netto: dwa tysiące siedemset złotych) w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje materiały dostarczone na koszt Wykonawcy tj:

- gładź gipsowa

- emulsja gruntująca

- akryl

 

 

 

§ 5.

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

 

 

§ 6.

1. Strony uzgadniają stosowanie kar umownych za nieterminowe wykonanie zakresu umowy (wraz z usunięciem wad i usterek) w wysokości 1% od wartości całości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w niniejszej umowie w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

 

 

 

§ 7.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji i 3 lata rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.

 

2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

 

3. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

 

4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

 

5. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy wykonawcy

b) zmianie osób reprezentujących wykonawcę

c) likwidacji lub rozwiązaniu firmy

 

 

 

§ 8.

1.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

4.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.

5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

 

 

 

§ 9.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 


źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl