18 lutego (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa - dostarczanie wody do lokalu

Umowa - dostarczanie wody do lokalu

 

 

Umowa na dostarczanie wody do lokaluUmowa regulująca zasady pośrednictwa Wspólnoty Mieszkaniowej w dostarczaniu zimnej wody, odprowadzaniu ścieków do lokalu

 

 

 

 

zawarta w dniu ...  .......................... w .................

 

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową  ..............nieruchomości położonej w ............................................ nr ...........

 

zwanym dalej Wspólnotą Mieszkaniową

 

reprezentowana przez Zarząd w osobach:

1) ................................

2) ....................................

3) .....................................

a

Panią/Panem ....................................... ....zwaną dalej Właścicielem lokalu –

Właścicielką/właścicielem lokalu położonego

w ........................................................................przy...................................................................................

 

 

1.Postanowienia ogólne.

 

Niniejsza umowa określa wzajemne prawa i obowiązki Wspólnoty Mieszkaniowej i Właściciela lokalu w zakresie pośrednictwa w zaopatrywaniu przedmiotowego lokalu w zimną wodę oraz odprowadzeniu z niego ścieków, konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, montowania wodomierzy oraz rozliczania kosztów za zimną wodę i odprowadzenie ścieków z tego lokalu.

 

 

2. Obowiązki stron. 

2.1 Do obowiązków Wspólnoty Mieszkaniowej należy:

a) pośrednictwo w dostarczaniu zimnej wody i odprowadzaniu ścieków,

b) usuwanie awarii na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej będącej częścią nieruchomości wspólnej stosownie do ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali,

c) rozliczenie zużycia wody i ścieków  - na zasadach przyjętych w uchwale nr....... z dnia ..... przyjmującej regulamin rozliczeń,

d) utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej częścią nieruchomości wspólnej,

e) informowanie o przerwach w dostawie wody z powodu planowanych prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych przez MPWiK, jak również przez Wspólnotę Mieszkaniową,

f) przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej ingerujących w instalację stanowiącą część wspólną nieruchomością Właściciel lokalu musi uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej do przeprowadzenia takich robót.

 

 

2.2  Do obowiązków Właściciela lokalu należy:

a) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń odbioru wody i ścieków,

b) utrzymanie w należytym stanie technicznym wodomierzy i zaworów przed wodomierzami oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem wodomierzy i zaworów, udostępnienie pomieszczeń lokalu mieszkalnego/użytkowego w celu usunięcia awarii, naprawy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

c) zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń z wodomierzami w celu dokonania odczytu lub sprawdzenia prawidłowości pracy wodomierza

d) powiadomienie Wspólnoty Mieszkaniowej  o zmianie przedmiotu działalności gospodarczej, przy zmianie formy użytkowania lokalu,

e) natychmiastowe powiadomienie Wspólnoty Mieszkaniowej o przeciekach i awariach na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

f) zabezpieczenie wodomierzy i zaworów odcinających przed uszkodzeniem lub zalaniem.

g) zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń z wodomierzami w celu dokonania odczytu lub sprawdzenia prawidłowości w pracy wodomierza

h) natychmiastowe powiadomienie Wspólnoty Mieszkaniowej o uszkodzeniu wodomierza lub zerwaniu plomb.

 

 

3. Wodomierze. 

3.1.Strony zgodnie ustalają, że montaż wodomierzy w lokalu mieszkalnym/użytkowym należy uzgodnić z zarządcą budynku.

3.2 Wodomierze muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w kraju.

3.3 Wodomierze muszą być zamontowane zgodnie z Polskimi Normami PN-91/M-54910    i PN 80M-54906 oraz zgodnie z warunkami technicznymi podawanymi przez producenta.

3.4  Właściciel lokalu zakupuje i montuje wodomierze wraz z zaworem przed wodomierzem

na własny koszt. Stanowią one jego własność i są elementami wyposażenia lokalu.

3.5 Na Właścicielu lokalu ciąży obowiązek bieżącej konserwacji, naprawy lub wymiany wodomierza oraz zaworów przed wodomierzem. 

3.6 Na Właścicielu lokalu ciąży obowiązek legalizacji wodomierza, którą przeprowadza na własny koszt. Legalizacja odbywać się będzie co 4 lata ciepła woda i co 5 lat zimna woda , przy czym pierwsza legalizacja odbędzie się:

3.7. W przypadku nieprawidłowości w działaniu licznika/ów lub uszkodzenia plomb legalizacyjnych lub założonych przez przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej, woda będzie rozliczona ryczałtem tak jak w lokalach bez wodomierzy.

3.8. Ponowne rozliczenie w/g wskazań wodomierzy nastąpi po wykonaniu przez Wlaścicicla na swój koszt robót wskazanych przez Zarządcę i po odbiorze tych robót oraz po ponownym zaplombowaniu wodomierza/y.

3.9 Pierwsze plombowanie Wspólnota Mieszkaniowa  wykonuje nieodpłatnie natomiast kolejne plombowania ( np. po remoncie instalacji w lokalu, które właściciel wykonywał na własny koszt, wymiana wodomierza z powodu uszkodzenia, czyszczenie sitek) będą wykonywane odpłatnie w wysokości ustalonej w uchwale właścicieli lokali.

3.10 Własciciel winien dokonywać odczytów z wodomierzy na koniec kwartału i przekazywać je w formie pisemnej Wspólnocie Mieszkaniowej.

3.11 Wspólnota Mieszkaniowa ma prawo do dokonywania kontrolnych odczytów.

 

 

4. Zasady  rozliczeń.

4.1 Zmiana naliczenia należności za zużytą zimna wodę oraz odprowadzone ścieki nastąpi po pierwszym odczycie na koniec kwartału po zamontowaniu wodomierzy.

4.2 Do pierwszego naliczenia w/g wskazali wodomierzy Właściciel jest zobowiązany do regulowania opłat w dotychczasowej wysokości ( według norm ). Norma zużycia wody na dany kwartał zostaje ustalona na podstawie zużycia wody w poprzednim kwartale. W przypadku, gdy lokal jest wyposażony w ciepłą i zimna wodę to zużycie zimnej wody jest sumą z różnicy odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody. natomiast ilość odprowadzonych ścieków jest zawsze równa zużyciu zimnej wody.

4.3  Wspólnota Mieszkaniowa będzie dokonywała obciążeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na
podstawie pobranych zaliczek, które będą rozliczane każdorazowo po odczycie wodomierza/y z lokalu mieszkalnego/użytkowego. Po odczytach Wspólnota Mieszkaniowa ustali nowe prognozy
zaliczek na następne trzy miesiące.

4.4. O dokonanym rozliczeniu Wspólnota Mieszkaniowa poinformuje Właściciela odpowiednim powiadomieniem, należność wynikającą z danego rozliczenia winna być uwzględniona przy przy regulowaniu opłaty miesięcznej.

4.5 Właściciel będzie regulował należność zgodnie z ostatnim powiadomieniem, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Wspólnoty Mieszkaniowej.

4.6. W przypadku braku odczytów z wodomierzy Zarządca dokona rozliczenia przyjmując ryczałt ustalony na podstawie odczytów z poprzedniego kwartału. Po rozliczeniu zaliczki ewentualna nadpłata zostanie zaliczona w poczet przyszłych należności za wodę i ścieki, a ewentualną niedopłatę właściciel winien uregulować w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentu. Po tym terminie zarządca będzie naliczał odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4.7. W przypadku strat rozliczenie wodomierza głównego wszyscy Właściciele uczestniczą w poniesionych kosztach. W lokalach gdzie zamontowane są wodomierze zostanie zastosowany wskaźnik niedokładności wskazania pomiaru w wskazanej wielkości do 1.15.

4.8. Szczegółowe zasady rozliczeń zostały określone w uchwale właścicieli lokali nr ... z dnia ...w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#23 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-11 21:47
[cite] tajfun:[/cite]D zięki! Kuba czy nie można tak zawsze? Można , ale to nie zależy tylko ode mnie, tylko od zasady "jak Bóg kubie, tak Kuba bogu ":wink:
Cytuj
#22 www.zarzadca.eu: tajfun 2015-04-11 21:36
Dzięki! Kuba czy nie można tak zawsze?
Cytuj
#21 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-11 21:32
[cite] tajfun:[/cite]J asne. Ale mam jeszcze jedno pytanie ( już ostatnie) .

Natomiast jak powinno wyglądać rozliczenie. Mieliśmy FS na ta czynność. Ja myślę że jeśli te liczniki sa własnością włascicieli, to wspolnota powinna rozliczyć sie z każdym właścicielem. 1 :1 , ile ma urządzeń obsługujących jego lokal to tyle płaci

[cite] tajfun:[/cite] TYmczasem na rocznym zebraniu rozliczono to jak rozlicza sie NW. Podano kwote zakupu, zapłatę za wymiane i legalizacje wszystkich liczników i tyle. Nawet nie podano różnicy między suma wpłat a kosztami. O patologi w twojej wspólnocie nie będę się wypowiadał , dla mnie jest to kreatywna ewidencja pozaksięgowa WM

Preferowa ny przeze mnie wzór sprawozdania finansowego masz tutaj PRZYKŁAD 2
http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe

To ogół właścicieli decyduje o wzorze, nie administrator czy Zarząd.
Cytuj
#20 www.zarzadca.eu: tajfun 2015-04-11 21:18
Jasne. Ale mam jeszcze jedno pytanie ( już ostatnie) . W Regulaminie rozliczenia mediów, mamy zapis że podliczniki lokalowe i sterowniki są własnością własciciela lokalu.
Oczywi ście legalizowała i wymieniała je wspolnota . OK nie wchodźmy w szczególy. Natomiast jak powinno wyglądać rozliczenie. Mieliśmy FS na ta czynność. Ja myślę że jeśli te liczniki sa własnością włascicieli, to wspolnota powinna rozliczyć sie z każdym właścicielem. TYmczasem na rocznym zebraniu rozliczono to jak rozlicza sie NW. Podano kwote zakupu, zapłatę za wymiane i legalizacje wszystkich liczników i tyle. Nawet nie podano różnicy między suma wpłat a kosztami.
Cytuj
#19 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-11 21:00
[cite] tajfun:[/cite]O K Jasne wyjaśnienie . Nie mam pytań . Rozumiem jednak że fundusz celowy to także majątek wspólnoty. ale w tym znaczeniu, że właściciele lokali mogą zawiązać / rozwiązać fundusz celowy ,
ale nie mogą zmienić przeznaczenia na inny cel niż został uchwalony
Cytuj
#18 www.zarzadca.eu: tajfun 2015-04-11 20:55
OK Jasne wyjaśnienie . Nie mam pytań . Rozumiem jednak że fundusz celowy to także majątek wspólnoty.
Cytuj
#17 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-11 20:48
[cite] tajfun:[/cite] A tak dla uściślenia .
Fundusze celowe nie są elementem majątku wspólnoty? Myślałem że są.
Ostatecznie FR to też fundusz celowy. Hmmm , jakby ci to wytłumaczyć...
Fundusz celowy odnosi się do jednego celu np. wymiany lub legalizacja wodomierzy, gromadzenie środków na termomodernizac je , ect ... i nie wolno ich użyć do innych celów np.: zapłaty za energie cieplna

Fundusz remontowy (to taki wielki worek bez dna) służy wielu celom wynikającym z Pl. Rem. i jest zapleczem finansowym dla Planu remontowego NW na dany rok lub lata przyszłe.
Cytuj
#16 www.zarzadca.eu: tajfun 2015-04-11 20:43
Kuba P:Cytat:
nie z majątku wspólnotowego tylko z funduszu celowego ... a to jest wielka różnica ...
a jak tak nie jest, to mamy do czynienie patologią , niewłaściwym gospodarowaniem majątkiem wspólnoty

A tak dla uściślenia . Fundusze celowe nie są elementem majątku wspólnoty? Myślałem że są. Ostatecznie FR to też fundusz celowy.
Mam pytanie. Skąd wiesz ( jak to księgujesz) czy ktoś wpłacił na fundusz celowy jeżeli ktoś jest dłużnikiem.
Cytuj
#15 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-11 20:21
[cite] tajfun:[/cite] Ale są lokale opomiarowane przez wspolnoty z majątku wspólnoty. nie z majątku wspólnotowego tylko z funduszu celowego ... a to jest wielka różnica ...
a jak tak nie jest, to mamy do czynienie patologią , niewłaściwym gospodarowaniem majątkiem wspólnoty

Dla mnie ważniejszy jest jednolity system rozliczania kosztów zakupu wody , a dopiero wtórnie kto jest właścicielem wodomierzy i kto je montował po raz pierwszy

[ci te] tajfun:[/cite]i są lokale opomiarowane przez inwestora za które to opomiarowanie zapłacili właściciele lokali przy zakupie.
A to jest dość istotna różnica.
Ale domyślam się że dla Ciebie - żadna. a jaka to jest różnica, bo kto inny za to zapłacił?
przecież przy kolejnej wymianie np po 5 latach, można tak to zorganizować, że zapłacą właściciele lokali niezależnie kim są z funduszu celowego, aby zachować [color=#00f]jed nolity system rozliczania[/co lor] oparty na [color=#00f]jed nolitych w klasie dokładności pomiaru[/color] wodomierzach a nie podtrzymywać status quo i każdy sobie rzepkę skrobie ; od Sasa do lasa .
Cytuj
#14 www.zarzadca.eu: tajfun 2015-04-11 19:58
Kuba P
Cytat:
Wspólnoty opomiarowując poszczególne lokale wybierają "mniejsze zło" i dają więcej sprawiedliwości w podziale kosztów.

Ale są lokale opomiarowane przez wspolnoty z majątku wspólnoty. i są lokale opomiarowane przez inwestora za które to opomiarowanie zapłacili właściciele lokali przy zakupie. A to jest dość istotna różnica.Ale domyślam się że dla Ciebie -żadna.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl