6 czerwca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyKupujemy nieruchomość - umowa przedwstępna. Wzór i komentarz

Kupujemy nieruchomość - umowa przedwstępna. Wzór i komentarz

 

 umowa przedwstępna

 

Repertorium A numer /.......

AKT NOTARIALNY

 

 

 


Dnia …………………… (0000-00-00), w Kancelarii Notarialnej w ………., przy ulicy ……………numer ….. lok……., przed notariuszem……….., stawili się:
1……………., córka ……….. i ………., PESEL………..,zamieszkała:………………………… ………………………………………….; ----
2……………….., córka ……….., PESEL …………, zamieszkała: ………., ulica ………. numer ………; --------------------------------------------------
2……………………, córka ……….., PESEL …………, zamieszkała: ………., ulica ………. numer ………. --------------------------------------------------
Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie dowodów osobistych serii i numer ad.1/ ………, ad.2/ ………, ad. 3/ ……….
Przedwstępna Umowa Sprzedaży 

 

 


§ 1.


Stawająca do tego aktu …………………….oświadcza, że:
a) jest właścicielką lokalu mieszkalnego numer ………, stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z ……….., …………, …….., …………oraz…………, o łącznej powierzchni ………..m2, położonego na ……kondygnacji budynku w …………przy ulicy ……………. numer ……, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla ………….w …….., Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer………………….;
b) z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący ……….części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW Numer…………………………….;
c) działy III i IV opisanej księgi wieczystej wolne są od wpisów;
d) przedmiotowy lokal wolny jest od wszelkich roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
e) nie zalega w żadnych opłatach i podatkach, do których stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa;
f) przedmiotowy lokal nabyła na podstawie Umowy darowizny z dnia ……….roku, i stanowi jej majątek osobisty;
g) w przedmiotowym lokalu nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza;
h) dla przedmiotowego lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
§ 2.
Do aktu tego przedłożono i okazano:
- wydruk księgi wieczystej KW Numer …………..z dnia …………….. z Internetowego Podsystemu Dostępu Do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych; -
- wypis Aktu Notarialnego – Umowy darowizny z dnia………………, za Numerem Repertorium A, Numer ......./............ 

 

 


§ 3.

Stawający do tego aktu ............... oraz ...................i ....................................zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży, w której ...............................sprzeda ........................ oraz ........................w udziałach wynoszących po 1/2 części, w stanie wolnym od wszelkich roszczeń i obciążeń, prawo własności lokalu mieszkalnego numer 3, położonego na II kondygnacji budynku w ............... przy ulicy ............. numer ..., wraz z przynależnymi prawami, bliżej opisanego w §1 tej umowy, a ................... i ....................... powyższe w tych udziałach kupią, ponadto Kupujące oświadczają, że obie są stanu wolnego.

 

 

§ 4.

1. Strony oświadczają, że cena została ustalona na kwotę w wysokości ..... zł (.........................................), tj. po ............... zł za każdy z nabywanych udziałów.
2. Stawająca do tego aktu ................ oświadcza, że część ceny w kwocie ......... zł, stanowią zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, została już przez Nią zapłacona przed podpisaniem niniejszej umowy, co ........................... potwierdza.
3. Stawająca do tego aktu ..............................oświadcza, że część ceny w kwocie .................... zł, stanowią zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, została już przez Nią zapłacona przed podpisaniem niniejszej umowy, co ............... potwierdza.
4. Strony oświadczają, że pozostała do zapłaty część ceny w kwocie ........................zł zapłacona zostanie w ten sposób, że część ceny pochodząca ze środków własnych Kupujących zostanie zapłacona do dnia podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży, natomiast część ceny pochodząca z udzielonego Kupującym na zakup przedmiotowego lokalu kredytu, zostanie zapłacona na rachunek depozytowy prowadzony dla Kancelarii Notarialnej ....................... w o numerze: ...........................albo zostanie okazana przez Kupujące Sprzedającemu promesa lub umowa kredytowa zawarta z Bankiem o udzieleniu Im kredytu i zawierająca zobowiązanie Banku do uruchomienia udzielonego kredytu po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży.
5. Strony oświadczają, że zadatek ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku złożenia przez Kupujące wniosku o udzielenie Im przez bank kredytu na zakup przedmiotowego lokalu i otrzymania odmowy, nieudzielenie kredytu uznaje się, jako zawinione działanie Kupujących, oraz, że obowiązek zwrotu zadatku przez Sprzedającą odpada.
7. Strony oświadczają, że cena przedmiotowego lokalu mieszkalnego odpowiada jego wartości rynkowej. ---------------------------------------------------------------

 


§ 5.

Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży w terminie do dnia .............................. roku.

 

 

§ 6.


1. Strony postanawiają, że wydanie przedmiotu umowy, bliżej opisanego w § 1 tej umowy, nastąpi w terminie określonym w przyrzeczonej umowie sprzedaży.
2. Strony oświadczają, że wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Z chwilą wydania przedmiotu umowy, na Kupujące przejdą wszelkie korzyści i ciężary związane z lokalem opisanym w § 1 tej umowy.
4. Kupujące oświadczają, że znany jest Im stan techniczny lokalu i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń. -----------------------------------------------------------------------------
5. Stawająca do tego aktu .................... zobowiązuje się do udostępnienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującymi godziny i terminu, przedstawicielowi banku kredytującego zakup przedmiotowego lokalu lub rzeczoznawcy majątkowemu, lokalu mieszkalnego w celu dokonania jego wyceny oraz okazania niezbędnych dokumentów, dotyczących tego lokalu, a z zakresem wyceny związanych. -----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Stawająca do tego aktu .................... , zobowiązuje się do dnia podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży okazać Kupującym: -----------------------------------------
- zaświadczenie Urzędu Miejskiego ....., z którego wynikało będzie, że w przedmiotowym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba na pobyt stały lub czasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- zaświadczenie/potwierdzenie Urzędu Miejskiego ..................., z którego wynikało będzie, że Sprzedający uiścił opłatę z tytułu użytkowania wieczystego; ------------------
- zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości, z którego wynikało będzie, że nie ma żadnych zaległości w opłatach czynszowych związanych z przedmiotowym lokalem; ------------------------------------------------------------------------------
- zaświadczenie wydane na podstawie art. 306a i 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, z którego wynikało będzie, że darowizna na podstawie której nabył przedmiotowy lokal, zwolniona była od podatku od spadków i darowizn. ----------------------------------------------------------------

 

 


§ 7.


Notariusz pouczyła Strony o treści art. 389 oraz 390 Kodeksu cywilnego oraz o możliwości ujawnienia praw i roszczeń wynikających z zawarcia niniejszej umowy w dziale III księgi wieczystej KW Numer ...............................

 

 


§ 8.

Koszty tej umowy Strony ponoszą po połowie, natomiast koszty umowy przyrzeczonej ponosić będą Kupujące.Pobrano:
a) taksę notarialną na podstawie §§ 2, 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), w kwocie 600,00 zł
b) podatek od towarów i usług (VAT) – 23%, kwotę 138,00 zł
RAZEM: ........zł

 

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

 

 

 

 

 


Omówienie:

 

Sprzedaż nieruchomości zwykle poprzedza umowa przedwstępna, gdyż kwoty tego rodzaju transakcji są wysokie a kupującemu potrzebny jest czas na zebranie funduszy, albo załatwienie formalności w banku związanych z uzyskaniem kredytu. Takie rozwiązanie jest też korzystne dla sprzedającego, którego interes, w razie, gdyby ostatecznie do zawarcia przyrzeczonej umowy nie doszło jest również zabezpieczony możliwością uzyskania odszkodowania. Zazwyczaj w umowach przedwstępnych to obie strony zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną, choć oczywiście może być tak, że zobowiązuje się wyłącznie jedna – ale wtedy drugiej stronie nie przysługuje uprawnienie do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

 

 

Gdy kontrahent niesolidny jest

Umowa przedwstępna wywołuje dwa rodzaje skutków:


- odszkodowawczy - słabszy - kontrahent, w razie, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie - może żądać odszkodowania - jednak musi udowodnić, że rzeczywiście ta szkoda wystąpiła przez to, że liczył na zawarcie umowy, a także wykazać jej wysokość, co może być niekiedy kłopotliwe, dlatego też lepiej zastrzec karę umowną - wtedy szkody udawadniać nie trzeba. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kara umowna nie powinna być nadmiernie wygórowana w porównaniu z poniesioną szkodą, ponieważ w takiej sytuacji druga strona może bronić się zarzutem nieważności postanowienia o karze umownej z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego. O wiele lepiej sprawdza się w takich sytuacjach zadatek , ponieważ nie wchodzi w grę możliwość jego obniżenia przez sąd;

- skutek silniejszy - dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej - pod warunkiem, że umowa przedwstępna spełniała wymogi, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej - w szczególności co do formy.

 

 

 

Pamiętaj o formie

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości wymaga bowiem zachowania form aktu notarialnego, dlatego też w tej samej formie należy zawrzeć umowę przedwstępną, w przeciwnym razie ten silniejszy skutek nie nastąpi. Z tej przyczyny umowy przedwstępne zawierane w biurze pośrednika obrotu nieruchomościami, choć nic nie kosztują, to jednak nie zabezpieczą wystarczająco osoby, która chce nabyć nieruchomość. Jeżeli umowa przedwstępna spełnia wymogi co do formy, to razie, gdy druga strona uchyla się od jej zawarcia - można wystąpić do sądu - wyrok sądu zastępuje w takim przypadku oświadczenie niesolidnego kontrahenta.

 

 

 

 

Rzecz o zadatku


Zwykle w umowach przedwstępnych zawiera się dodatkowe postanowienie umowne o zadatku - jest to pewna suma pieniężna dana przy zawarciu umowy, w razie gdyby umowa nie doszła do skutku z winy wpłacającego zadatek, wtedy druga strona może od umowy odstąpić i zadatek zachować, a gdyby wina leżała po stronie osoby, która zadatek przyjęła – ta też ma możliwość odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości.
Decyzję o dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej należy podjąć szybko, ponieważ roszczenia tego rodzaju przedawniają się w krótkim czasie - w terminie roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Od tej reguły jest wyjątek - gdyby toczyła się już sprawa o zawarcie umowy przyrzeczonej - w razie oddalenia powództwa - roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne.Jeżeli roszczenia dochodzone były na drodze procesu o wykonanie umowy ostatecznej, a sąd oddalił żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

 

 

 

 

Depozyt notarialny zabezpieczy transakcję

Umowa przedwstępna choć zabezpiecza interes prawny stron, to jednak nie daje gwarancji uczciwości kontrahenta, dlatego moment przekazania kwoty transakcji może być niekiedy bardzo stresujący. Aby temu zaradzić, szczególnie przy dużych transakcjach, warto zdecydować się na depozyt notarialny. Zgodnie z art. 108 ustawy prawo o notariacie, notariusz w związku z dokonywaną w swojej kancelarii czynnością notarialną jest uprawniony do przyjęcia na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej w celu wydania ich konkretnej osobie, na którą to okoliczność sporządza się protokół, strony ustalają w nim, że w określonym terminie kupujący wpłaci do depozytu, na rachunek notariusza umówioną kwotę.  Ustala się również warunki wypłaty środków przez notariusza, tzn. datę i osobę uprawnioną do przyjęcia wypłaty.

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#7 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-03-03 11:32
Umowa przedwstępna wywołuje dwa rodzaje skutków:


- odszkodowawczy - słabszy - kontrahent, w razie, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie - może żądać odszkodowania - jednak musi udowodnić, że rzeczywiście ta szkoda wystąpiła przez to, że liczył na zawarcie umowy, a także wykazać jej wysokość, co może być niekiedy kłopotliwe, dlatego też lepiej zastrzec karę umowną - wtedy szkody udawadniać nie trzeba. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że kara umowna nie powinna być nadmiernie wygórowana w porównaniu z poniesioną szkodą, ponieważ w takiej sytuacji druga strona może bronić się zarzutem nieważności postanowienia o karze umownej z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego. O wiele lepiej sprawdza się w takich sytuacjach zadatek , ponieważ nie wchodzi w grę możliwość jego obniżenia przez sąd;

- skutek silniejszy - dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej - pod warunkiem, że umowa przedwstępna spełniała wymogi, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej - w szczególności co do formy.

Więce j na ten temat w artykule: "Umowa przedwstępna, wzór o komentarz" - na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/2545-umowa-przedwstepna-wzor-i-komentarz
Cytuj
#6 Jaro 2017-03-03 10:45
A co jeżeli strona nie chce zawrzeć umowy przyrzeczonej po zawarciu umowy przedwstępnej ...
http://pbkb-adwokaci.pl/przedwstepna-umowa-sprzedazy-nieruchomosci-jako-zabezpieczenie/
Cytuj
#5 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-24 16:11
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Mam pytanie? czy w umowie przedwstępnej deweloper może zapisać punkt odnośnie zobowiązania zapłaty kosztów administrowania oraz kosztów mediów w częściach wspólnych Budynku oraz wokół niego , Grunty części wspólnej nie zostały jeszcze podzielone, nie jesteśmy właścicielami mieszkań, nie mamy aktów notarialnych z wpisem do księg wieczystych tak naprawdę właścicielem nieruchomości jest deweloper ty do czasu przeniesienia własności jesteś "najemcą" od dewelopera .

Jeżeli korzystasz z jego własności, to musisz pokrywać te koszty, no kto by je miał pokryć ?
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: Zarządca 2015-04-24 13:41
ODbiór lokalu skutkuje koniecznością ponnoszenia opłat za ten lokal, kwestie te winna szczegółowo regulować umowa deweloperska.
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: piastowska 2015-04-24 10:37
Wg mnie w tym punkcie umowy przedwstępnej powinno być wyraźnie powiedziane, że kupujący zobowiązuje się do ponoszenia kosztów administrowania oraz kosztów mediów w częściach wspólnych (w wysokości odpowiadającej posiadanemu udziałowi) od momentu stania się właścicielem mieszkania.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: cdn 2015-04-24 10:37
Od dnia wydania lokalu użytkownik ponosi koszty utrzymania lokalu oraz koszty utrzymania części wspólnych. Skoro korzysta Pani z lokalu, to ponosi też koszty. To tak, jakby Pani wynajmowała mieszkanie od dewelopera, tylko nie płaci Pani czynszu najmu, a same koszty.
Cytuj
#1 Alicja 2015-04-24 10:21
Mam pytanie? czy w umowie przedwstępnej deweloper może zapisać punkt odnośnie zobowiązania zapłaty kosztów administrowania oraz kosztów mediów w częściach wspólnych Budynku oraz wokół niego , Grunty części wspólnej nie zostały jeszcze podzielone, nie jesteśmy właścicielami mieszkań, nie mamy aktów notarialnych z wpisem do księg wieczystych tak naprawdę właścicielem nieruchomości jest deweloper
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl