6 czerwca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyKupujemy mieszkanie z hipoteką - umowa z komentarzem

Kupujemy mieszkanie z hipoteką - umowa z komentarzem

 mieszkanie z hipoteką

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujemy mieszkanie z hipoteką - umowa z komentarzem

 

 

Repertorium A nr              /2015

 

 

A K T     N O T A R I A L N Y

 

 

 Dnia …………………… (0000-00-00), w Kancelarii Notarialnej w ………., przy ulicy ……………numer ….. lok……., przed notariuszem……….., stawili się: 

1……………., córka ……….. i ………., PESEL………..,zamieszkała:………………………… ………………………………………….; ---- 
2……………….., córka ……….., PESEL …………, zamieszkała: ………., ulica ………. numer ………; --------------------------------------------------
2……………………, córka ……….., PESEL …………, zamieszkała: ………., ulica ………. numer ………. --------------------------------------------------

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych, których serie i numery wypisano wyżej obok nazwisk, a stawający zapewnili, że nie wystąpiły przesłanki o konieczności wydania nowego dowodu osobistego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z nr 167 poz. 1131).         

 

 

 

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

 

§ 1

1.Stawająca do tego aktu ………………… oświadcza,  że w księdze wieczystej Kw …………………….. prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w ………..IV Wydział KsiągcWieczystych wpisana jest ……………………, córka ……….  i …………….,  PESEL ………. jako właścicielka lokalu mieszkalnego nr ………………., położonego w budynku nr …. (…………………..) na …………..piętrze (……………….kondygnacji) w ……………., przy ulicy …………, składającego się z …………….. o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ………………m2 (……………………….metra kwadratowego), dział III tej księgi wieczystej wolny jest od wpisów, zaś w dziale IV tej księgi wieczystej wpisane są: hipoteka umowa zwykła w kwocie …………… (…………………), tytułem zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia ……, nr ……  i bliżej określony w zaświadczeniu Banku oraz hipoteka kaucyjna do kwoty ….. (…….) tytułem zabezpieczenia odsetek według zmiennej stopy procentowej i inne opłaty oraz należności uboczne od kredytu, kredyt został udzielny na podstawie umowy kredytowej z dnia ………………roku nr ……………i bliżej określony w zaświadczeniu Banku, zmienna stopa procentowa wynosi ……….- obie hipoteki z terminem spłaty ustalonym do dnia …………….na rzecz ….. Banku S. A. z siedzibą w…………………, REGON………………………

 

Do lokalu przynależy udział wynoszący …………… (………………….) części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr …………  (…………………) obszaru …………ha (……………) oraz części budynku i urządzenia, które  nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą ............................. prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś działy III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów.--------------------------------

 

 

2. Stawająca……………. oświadcza,


że:----------------------------------------------------------------

- stan prawny przedmiotowego lokalu jest zgodny z wyżej opisanym  i do chwili obecnej nie uległ zmianie, lokal ten nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich - z wyjątkiem ujawnionych w księdze wieczystej hipotek - i nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, zawarcie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, w tym wskutek zawarcia niniejszej umowy .................. nie stanie się niewypłacalna wobec swoich wierzycieli,--------------------------------------

 

- nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ciążą na niej zaległości podatkowe ani innego rodzaju należności o charakterze publicznoprawnym, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością …………………. zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wynikającymi  z treści art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa,-------------------------------------------

 

- przedmiotowy lokal mieszkalny nr ..............  nabyła w podstawie umowy sprzedaży sporządzonej ……………… roku przez …………………….. notariusz w …………….. za numerem Repertorium ……. będąc stanu wolnego

 

- dla lokalu mieszkalnego nr ... nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku
o charakterystyce energetycznej budynków.---------------------------------------------

 

 

 

§ 2

1. Stawajaca ………………………..zobowiązuje się sprzedać w terminie najpóźniej do dnia …………………………………………. roku wolny  od jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr ……….., wyżej w §1 ust. 1 opisany, objęty księgą wieczystą …………………… prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ……………. IV Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z przynależnym udziałem  w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą Kw nr …………………….prowadzoną przez ten Sąd –……………………za cenę ……………zł (………………….), przy czym część ceny odpowiadająca zadłużeniu …. wobec ... Banku …. zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek wierzyciela hipotecznego celem wykreślenia ujawnionych w księdze wieczystej Kw nr …. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w …. IV Wydział Ksiąg wieczystych hipotek, wyżej w §1 opisanych.--------------------------------------

 

 

2. Stawajaca …... oświadcza, że powyższy stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr …, wyżej w §1 ust. 1 opisany wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w podanym terminie i za podaną cenę zobowiązuje się kupić i oświadcza, że nabycia dokona będąc stanu wolnego.

 

 

 

 § 3

1.Stawająca………….potwierdza, że część ceny w kwocie ............... zł została już przez zapłacona gotówką, przy czym stawające oświadczają, że powyższa kwota stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.-----------------

 

2.Stawająca ……………. oświadcza, że zobowiązuje się zapłacić ze środków własnych w terminie najpóźniej do dnia ……. roku ………………….. resztę ceny  w łącznej kwocie ……………….zł (……………………………) przelewem na wskazany przez ….. jej rachunek bankowy (depozyt notarialny).

 

 

 

 § 4

 

Stawająca zobowiązuje się wydać i opróżnić lokal mieszkalny nr …  ………………w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpi zapłata reszty ceny sprzedaży, to znaczy zapłaty reszty ceny na wskazany przez Sprzedających rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………………………… zgodnie z postanowieniami wynikającymi z aktu notarialnego – protokołu przyjęcia pieniędzy na przechowanie, który zostanie sporządzony przez … notariusz w …, po złożeniu przez Kupującą kwoty …. (…..) do depozytu notarialnego, w stanie niepogorszonym i i zobowiązują się regulować wszelkie opłaty eksploatacyjne powstałe do dnia wydania.-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

§ 5

Stawający …… zobowiązuje się przedłożyć w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej:---

 

1) zaświadczenie właściwego Urzędu Miasta informujące o osobach zameldowanych w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nr 3  na pobyt stały lub czasowy,-----------------------------------

2) zaświadczenie wydane przez należycie umocowany organ/przedstawiciela ……. Banku S. A. z siedzibą w …………….(bądź jego następcy prawnego) o wysokości aktualnego zadłużenia zabezpieczonego ujawnionymi w księdze wieczystej Kw nr ……………………hipotekami (kwoty całkowitej spłaty kredytu) oraz o zobowiązaniu (promesie) do wydania – po wpłynięciu powyższej kwoty na wskazany w tym zaświadczeniu rachunek bankowy – zgody Banku na wykreślenie ujawnionych w dniu dzisiejszym hipotek  z tej księgi wieczystej wraz z wszelkimi wymaganymi przez Sąd wieczystoksięgowy dokumentami, w szczególności z pełnomocnictwami  oraz odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego tego Banku.-----------------------------

 

 

 

§ 6

Koszty niniejszej umowy i umowy przyrzeczonej, w tym opłaty sądowe pobrane gotówką, ponosi……………………….-------------------------------------------------------------

 

 

 

§ 7

 

Poinformowałam stawających o treści art. 64, 390 i 394 kodeksu cywilnego, art. 46 ustawy o dowodach osobistych, art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 5 ustawy Prawo budowlane, o możliwości ujawnienia w dziale III księgi wieczystej wynikającego z niniejszej umowy roszczenia kupujących o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży oraz art. 233 kodeksu karnego.------------

§ 8

Stawająca …… wnosi do Sądu Rejonowego w ………. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej Kw nr …………….. prowadzonej przez ten Sąd roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży na swoją rzecz.-----------------------------------------------------------------------------

 

Umowa niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako niewymieniona w art. 1 ustawy o tym podatku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 101 poz. 649 z późn. zm.).-------------

 

 

 

Pobrano:-----------------------------------------------------------------------------------

  1. z art. 43 pkt 3) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) tytułem opłaty sądowej  kwotę:…………………………………………………… …..zł
  2. z §1, §3, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 237 z późn. zm.) kwotę:...................... ……………..zł
  3. z §12 tego Rozporządzenia (za 3 wypisy aktu, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A) kwotę:………………………………. …….zł
  4. z art. 5 i art. 41 oraz art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku
    od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054
    z późn. zm.) wg stawki 23% kwotę:……………………………………………………. …………zł

 

Razem pobrano:……………………………………………………………………………… …………..zł

 

 

().------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

 

 

 

 

Omówienie.

 ----------------------------------------------------------------------

Zdecydowana większość transakcji kupna – sprzedaży na rynku i jest kredytowana przez banki, które zabezpieczają swoje roszczenia przez wpis hipoteki, następnie takie nieruchomości są również zbywane jeszcze zanim kredytobiorca spłaci swoje zobowiązania.

 

Zakupu  mieszkania z hipoteką nie należy się obawiać, o ile dobrze przygotujemy się do takiej transakcji.

 

W pierwszej kolejności należy zweryfikować sumę zadłużenia, ponieważ kwota zabezpieczenia hipotecznego przewyższa zobowiązanie kredytowe, najprościej udać się do banku z właścicielem, gdzie na miejscu uzyskamy niezbędne informacje.

 

Ponadto, sprzedający powinien uzyskać zaświadczenie o wysokości zadłużenia i promesę, w której bank wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu.

  

Warto, szczególnie przy większych kwotach transakcji,dodatkowo się zabezpieczyć i skorzystać z tzw. depozytu notarialnego, wtedy całą cenę kupna – sprzedaży przelewa się na rachunek notariusza a ten samodzielnie spłaca zobowiązania wobec banku i dopiero po uzyskaniu zgody na wykreślenie hipoteki, różnicę przekaże sprzedającemu. Koszt takiego depozytu to kilkaset złotych.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl