11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór

Umowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór

 

najem okazjonalny

 

 

 

 

 

Najem okazjonalny – wzory dokumentów

 

Najem okazjonalny – wzory dokumentów

 

 

 

 

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

 

Zawarta w dniu …………………… roku w ..............................................................................................

pomiędzy: ......................................................................... (imię i nazwisko Wynajmującego), zam.: ............................................................... (adres)

PESEL ........................ (lub seria i numer dowodu osobistego)

zwany dalej: Wynajmującym

a

...................................................................... (imię i nazwisko Najemcy)

zam. w ...................................................................................... (adres)

PESEL ....................  (lub seria i numer dowodu osobistego)

zwany dalej: Najemcą

 

 

1.Przedmiot umowy najmu.

 

1.1. Wynajmujący oświadcza, że  jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w: ........................... (adres), o łącznej powierzchni ........ m²,  składającego się ……. (wymienić z jakich pomieszczeń lokal się składa) zwanego dalej lokalem. Dla lokalu Sąd Rejonowy w ................... prowadzi księgę wieczystą KW nr: ........................

1.2. Wynajmujący oświadcza, że lokal  jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

1.3. Wynajmujący  wyda  Najemcy opisany powyżej lokal do używania w celach mieszkaniowych wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem.  Szczegółowy opis stanu technicznego, wykaz wyposażenia i dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (protokół zdawczo – odbiorczy lokalu).

 1.4. Wydanie lokalu nastąpi w dniu przedłożenia przez Najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się  egzekucji i zobowiązaniu  się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie niniejszej umowy, o którym mowa w art. 19 a ust. 2, pkt. 1 ustawy o ochronie praw lokatora z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733, z późn. zm.) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 

2.Czas trwania umowy.

2.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia ..........................r. (umowy najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie na czas określony, jednak  nie dłuższy niż 10 lat).

2.2. W przypadku utraty przez Najemcę możliwości zamieszkania w lokalu, do którego mogłaby być wykonana eksmisja i nie przedstawienia stosownych oświadczeń w terminie 21 dni, Wynajmujący może wypowiedzieć na piśmie niniejszą umowę, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

3.Opłaty, kaucja zabezpieczająca.

3.1.Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującej czynszu najmu w wysokości ………………….. (słownie: ……………) zł miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do …………………….. każdego miesiąca.

3.2. Wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu, wypowiadając jego wysokość z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.3. Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również koszty eksploatacji lokalu, w szczególności: gazu, energii cieplnej, elektrycznej, wywozu nieczystości, doprowadzania wody i odprowadzania ścieków oraz inne opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące wynajmowanego lokalu i naliczane przez zarządcę. Opłaty te będą wnoszone przez Najemcę bezpośrednio na konto dostawców mediów, jak również Wspólnoty Mieszkaniowej. Najemca zobowiązuje się do terminowej ich zapłaty.

3.4. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującej z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………….. (słownie: ………………) zł, co Wynajmująca potwierdza.

3.5. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w całości, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania i opróżnienia lokalu. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia przeciwko Najemcy wynikające z niniejszej umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne lub też szkód uczynionych przez Wynajmującego w Lokalu, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.

4.Sposób korzystania z lokalu.

4.1. Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.

4.2. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w lokalu, w szczególności zmian trwałych. W przypadku dokonania zmian bez zgody Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania od Najemcy przywrócenia do stanu poprzedniego.

4.3. Najemca nie może podnajmować Lokalu ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
4.4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.

4.5. Najemcę obciążają wszelkie drobne bieżące naprawy zgodnie z art. 681 Kodeksu Cywilnego i obowiązek utrzymania nieruchomości w dobrym stanie, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Najemcę obciążać będą wszelkie zawinione przez niego szkody na nieruchomości.

5.Egzekucja obowiązku opuszczenia lokalu

5.1. W razie  ustania stosunku najmu łączącego strony na podstawie niniejszej umowy, Najemca  wyprowadzi się wraz z osobami z nim zamieszkującymi, do lokalu wskazanego w oświadczeniu  właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim Najemcy i osób z nim zamieszkujących w Lokalu po ustaniu stosunku najmu. Oświadczenie to stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

5.2. Na okoliczność opisaną w ustępie poprzedzającym Najemca poddaje się dobrowolnie egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie niniejszej Umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego sporządzonym na piśmie.

5.3. Najemca zobowiązuje się dostarczyć Wynajmującemu notarialnie poświadczone Oświadczenie Najemcy o poddaniu się egzekucji, najpóźniej do dnia……………….

 

6.Sposób komunikacji stron umowy.

6.1. Dane do korespondencji:

  1. a) Wynajmujący: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………….., nr tel. : …………………………….

 

  1. b) Najemca: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………….., nr tel: …………………………….

 

6.2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianie danych wskazanych w pkt. 6.1.

7 .Postanowienie końcowe

7.1. W przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu, w którym Najemca mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, Najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku eksmisji, oraz przedstawić Wynajmującemu nowe oświadczenia: swoje oraz właściciela lokalu.

7.2. Wynajmujący zgłosi zawarcie niniejszej Umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Najemcy Wynajmujący przedstawi potwierdzenie tego zgłoszenia.

7.3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz kodeksu cywilnego.

7.5 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  

 

.......................................................                                                       ............................................................
                Wynajmujący                                                                                Najemca

 

 Załączniki:

Załącznik nr 1 – protokół zdawczo – odbiorczy lokalu wraz ze spisem wyposażenia i  dokumentacją fotograficzną lokalu.

Załącznik nr 2  - oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu;

Załącznik nr 3  -   oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY LOKALU

 

W dniu ……………………….roku w lokalu mieszkalnym przy ul. ……………..stanowiącym przedmiot najmu zgodnie z Umową Najmu Okazjonalnego Lokalu z dnia ………………………..roku stawili się:

………………………………….. jako Przekazujący

oraz

…………………………………….jako Przejmujący

 

Przekazujący oddaje w najem, a Przejmujący przejmuje w najem przedmiotowy Lokal, na dowód czego sporządzono niniejszy Protokół.

 

Strony potwierdzają ponadto, że:

  1. Lokal wyposażony jest w przedmioty i meble, których spis znajduje się Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.
  2. Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu wyposażenia lokalu:

 

  1. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, szczegółowo przedstawionym w dokumentacji fotograficznej stanowiącej Załącznik nr 2 niniejszego Protokołu.
  2. Przejmujący zgłasza następujące uwagi do stanu technicznego lokalu:

…………………………………………………………………………………………

 

5.Stany liczników na dzień podpisania protokołu:

- stan licznika energii elektrycznej numer:  

- stan licznika wody zimnej (ZW) numer:

- stan licznika wody ciepłej (CW) numer

- stan licznika centralnego ogrzewania (CO) numer:

6.Przekazujący wydaje Przejmującemu:

  1. Dwa komplety kluczy do zamków w Lokalu.
  2. Jeden pilot do bramy garażowej

7.Przekazujący informuje Przejmującego, iż numer kodu wejściowego do domofonu to:

8.Inne ustalenia i potwierdzenia Stron:

 

 

 

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Lista wyposażenia Lokalu.

Załącznik nr 2 – Płyta DVD z dokumentacją zdjęciową przedstawiającą stan lokalu oraz jego wyposażenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ NAJMU OKAZJONALNEGO

 

 

Dnia ……………przed …………., notariuszem …………… w Kancelarii Notarialnej w………….., stawiła się:

1)         ………………, córka ……………………., zamieszkała……………….. Tożsamość stawiającej  notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego ……………………

 

 

 

Stawająca oświadcza, iż w dniu ………………….. roku pomiędzy nią, a ………………………………. zawarta została umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego położonego w ………………………, dla której Ksiąg Wieczystych  …………… urządził i prowadzi księgę wieczystą Kw nr: ………………………….. .

Do umowy tej zastosowanie mają przepisy  ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

 

 

Stawająca oświadcza, że w razie rozwiązania stosunku najmu zobowiązana jest opuścić, opróżnić i wydać Wynajmującemu …………… przedmiotowy lokal mieszkalny oraz wyprowadzić się do lokalu położonego w ……….przy ul. ……………. na co dysponuje pisemną zgodą właściciela ww. lokalu.

 

Stawająca ……….oświadcza, że odnośnie obowiązku dobrowolnego opuszczenia, opróżnienia i wydania ww. lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu stosunku najmu, poddaje się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Koszty tego aktu ponosi w całości ………………………………..

Załącznik nr 3

 

 

ZGODA NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY PO USTANIU STOSUNKU NAJMU

Podpis notarialnie poświadczony

 

 

Niniejszym, jako właściciel nieruchomości położonej w …. przy ul. …., oświadczam, że  wyrażam zgodę na, to aby w razie rozwiązania umowy najmu

okazjonalnego lokalu – Najemczyni ……….. córka ………………….., dowód osobisty ………………………… - zamieszkała w moim lokalu. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................

podpis osoby składającej oświadczenie – poświadczony notarialnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego

 

                                                                                                                          …………………. dnia ………………

 

 

                                                                                                  Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                                  w …………………………

 

 

 

 

Zgłaszam, że jako właściciel lokalu mieszkalnego położonego w .............................................. przy ul. .................................................................

zawarłam w dniu ...................................................................... z Panią / Panem ................................................................................................................................umowę najmu okazjonalnego.

 

 

 

 

 

Omówienie:

Jeszcze przed zawarciem umowy najemca winien przedłożyć wynajmującemu oświadczenie właściciela lokalu, do którego nastąpi ewentualna eksmisja – z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Po zawarciu umowy najemca może złożyć u notariusza oświadczeniu w formie aktu notarialnego w którym podda się egzekucji i zobowiąże się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu. Wysokość opłaty notarialnej wynosi w tym przypadku maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę (184,50 zł brutto).

 

Wynajmujący w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek zgłosić fakt jej zawarcia naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

 

Umowa ta winna być zawarta na piśmie,  jej specyfika polega m.in. na tym, że termin obowiązywania stosunku najmu winien być oznaczony i nie może być dłuższy niż 10 lat.  Zatem umowa na czas nieokreślony nie wchodzi w grę, nie jest też możliwe blankietowe określenie terminów wypowiedzenia bez określenia przyczyny. Innymi słowy zapis, z którego wynikałoby zawarcie umowy na czas oznaczony z określonym  terminem wypowiedzenia będzie bezskuteczny.

 

 

 

Art. 673 § 3 k.c.  stanowi bowiem, że  „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.”   W konsekwencji takiego uregulowania w umowie należałoby skonkretyzować sytuacje, w których wypowiedzenie mogłoby nastąpi, w przeciwnym razie zapis o  wypowiedzeniu nie wywoła skutków prawnych.

 

 

 

Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umowy zawartej na czas oznaczony, jest sprzeczne z naturą takiego stosunku oraz z przepisem ustawy, a w konsekwencji nieważne (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 30 czerwca 2014 roku, sygn. akt: XV Ca 217/14).

 

 

 

 

 Uaktualniono 22.03.2016 r.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#14 ogotozob 2021-01-22 03:47
Amoxicillin 500mg Capsules Dosage For Amoxicillin 500mg hwf.hsrc.zarzad ca.pl.pif.nb http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Cytuj
#13 egoziqow 2021-01-22 02:04
Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Without Prescription rbv.vcyi.zarzad ca.pl.amh.bh http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Cytuj
#12 uponogojedoba 2021-01-22 00:28
Amoxicillin 500mg Capsules Buy Amoxicillin Online Without Prescription ftw.ttfz.zarzad ca.pl.cyn.wg http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Cytuj
#11 inegimsa 2021-01-21 12:41
Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online mfy.xeaf.zarzad ca.pl.ggx.th http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Cytuj
#10 eddofoxqikc 2021-01-20 19:12
Buy Amoxicillin Online 18 exn.knvt.zarzad ca.pl.ywz.gy http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Cytuj
#9 xijuxefcicufi 2021-01-20 19:12
Amoxicillin Amoxicillin Without Prescription vvs.ctho.zarzad ca.pl.zis.jb http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Cytuj
#8 www.zarzadca.eu: Zarządca 2020-12-02 14:58
[cite] SwiStakowo:[/ci te]witaj.
pogadaj sobie z jakiems prawnikiem. porady okolo 170 zł.
wunajem mnormalny czy okazjonalny niczym się nie różni.

Najem okazjonalny różni się od najmu "zwykłego", ponieważ jeżeli były najemca nie opuści lokalu dobrowolnie - wynajmujący może przeprowadzić eksmisję bez konieczności prowadzenia żmudnego postępowania sądowego, nie ma też koniczności zapewnienia pomieszczenia, do którego eksmisja będzie wykonana.

W takiej sytuacji oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami (umowa najmu okazjonalnego, zgłoszenie w urzędzie skarbowym, oświadczenie osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, do którego miałaby zostać przeprowadzona eksmisja) składa się w sądzie właściwym według miejsca położenia nieruchomości wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności.

Jeżeli sąd nada klauzulę wykonalności - można przekazać sprawę komornikowi, aby ten dokonał eksmisji do lokalu wskazanego w oświadczeniu osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

W przypadku najmu "zwykłego" - gdy były najemca nie opuści mieszkania eksmisja jest problematyczna, w szczególności konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego - należy złożyć pozew o eksmisję, rozpoznanie sprawy może potrwać kilka lat.
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: SwiStakowo 2020-11-19 09:02
witaj.
pogadaj sobie z jakiems prawnikiem. porady okolo 170 zł.
wunajem mnormalny czy okazjonalny niczym się nie różni. wynajemca ma dalej prawa lokatora. jeżeli zawrzesz umowę na rok, a koleś ci przestanie po miesiącu płacić to nic nie zrobisz. musisz czekać. po 3 miesiącu wystawiasz upomnienie do zapłaty , i jak nie ureguluje idziesz do sądu i na zasadzie umowy jest kierowany komornik do lokatora. kiedy komornik przyjdzie to już cięzki temat. ale jeżeli dana gmina nie ma na chwile obecną żadnych miejsc socjalnych to prawdopodobnie nie pozbedziesz się typa do końca czasu umowy.
zapis o eksmisji z ciągu 7 dni dotyczy tylko wtedy kiedy lokator łamie przepisy (punkt 4 tej umowy), i jak widzisz nie ma tam zapisku o nie płaceniu za lokal czy za bieżace opłaty do wspólnoty.
jeż eli jednak zdecydujesz się na wypowiedzenie najmu w ciągu 7 dni, bez ustawowej przyczyny, to on opuści lokal, ale jak będzie bystry to znajdzie inny i zgłosi sprawę do sądu i ty będziesz musial mu te koszty wyrównać.

No wy doklejony: 19.11.20 09:06
Art. 673 § 3 k.c. stanowi bowiem, że „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.” W konsekwencji takiego uregulowania w umowie należałoby skonkretyzować sytuacje, w których wypowiedzenie mogłoby nastąpi, w przeciwnym razie zapis o wypowiedzeniu nie wywoła skutków prawnych.


nie mózesz zawrzeć umowy nie zgodnej z prawem. częśc ludzi robiła wzmianke o czynnikach wyższych (gdyż umowa o zaprzesatniu płacenia jest niezgodna), ale w sądzie stoisz na przegranej, bo jest to też zapsi nielegalny.

teoretyczni e obojętnie jaka umowa, trafisz na nieuczciwego i będzie kilka miesięcy za free siedział..
Cytuj
#6 Michał___ 2016-10-04 10:06
Artykuł jest wg mnie sprzeczny zupełnie: "naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu," oraz mamy "Wynajmujący w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek zgłosić fakt jej zawarcia naczelnikowi urzędu skarbowego." A wyglądał to na wiarygodny serwis. :(
Cytuj
#5 www.zarzadca.eu: Zarządca 2016-01-04 19:35
oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl