18 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa o zarządzanie nieruchomością wspólną - wzór z komentarzem

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną - wzór z komentarzem

 umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA O  ZARZĄDZANIE  NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ    (po deregulacji)

 

 

 

zawarta w dniu    ................................ roku w ..................................,  

 

pomiędzy:

 

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej  w ...... ....................przy ul. ..................................., dla której Sąd Rejonowy ............. ........Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW Nr .....,   reprezentowaną przez  Zarząd w osobach:

 1. l)   ........................................................... ,

2)  ............................................................ ,

3) ............................................................ ,

-    zwaną dalej w treści umowy Wspólnotą Mieszkaniową 

 

a

 

 

..................prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą..........................,  z siedzibą przy ................................ w ..........................................,

NR REGON: .....................

NR NIP : ......................

-   zwanym dalej Zarządcą,


o treści następującej:

 

1.Oświadczenie o ubezpieczeniu.

 

1.1  Zarządca  oświadcza,  że  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami (OC zarządcy nieruchomości) .

 

1.2.  Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

 

 

2.Przedmiot umowy. 

 

2.1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomością  na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie objętym niniejszą umową.

2.2.Strony stwierdzają że nieruchomość  Wspólnoty Mieszkaniowej składa się z działki gruntu oraz domu mieszkalnego -  stosownie do treści zapisów w dziale I księgi wieczystej KW nr:           .................................,prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Ksiąg Wieczystych oraz stosownie do treści wypisu z rejestru gruntów.

 

 

 

 

 3. Obowiązki Zarządcy.

 

3.l.   Zarządca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy zgodnie z zasadami  wynikającymi z przepisów prawa, zobowiązany jest wykonywać czynności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej kierując się zasadą ochrony jego interesu, ze szczególną starannością

3.2.  Zarządcę  obowiązuje tajemnica obejmująca wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy również po ustaniu wykonywania czynności, chyba że został z niego  zwolniony przez   sąd lub inny właściwy organ.

3.3. Zarządca obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy zawodowej, a także bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.

3.4. Obowiązkiem Zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiązujących jego samego.

3.5.  Do obowiązków Zarządcy  należy w szczególności:

 1. a) prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 2. b) reprezentowanie  Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami w sprawach  związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, w szczególności dochodzenia na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego należnych od właścicieli lokali zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej ( w tym na fundusz remontowy), przypadających na nich a ponoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową opłat na pokrycie kosztów utrzymania lokali,  a także innych należności Wspólnoty Mieszkaniowej,
 3. c) prowadzenie  i aktualizowanie  spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 4. d)  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  oraz  dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany,
 5. e) opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminów dotyczących między innymi:
 • - bezpieczeństwa p/poż.,
 • - porządku domowego,
 • - kontroli dostępu do budynku,
 • - zgłaszania oraz usuwania usterek,
 • - sposobu nawiązywania kontaktu w przypadkach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz zwykłego kontaktu,
 1. f) sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
 2. g) kontrola  wykonania  i  rozliczanie  umów  o  dostawę  energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, domofonu oraz innych umów zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 3. h) negocjowanie i przedkładanie  Wspólnocie Mieszkaniowej  ofert firm w zakresie świadczenia usług na jej rzecz,  
 4. i) windykacja należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości wspólnej,
 5. j) rozliczanie   wpłaconych   przez właścicieli zaliczek na pokrycie:

- kosztów zarządu nieruchomością wspólną - raz w roku, na koniec roku obrachunkowego - stosownie do wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej

-  kosztów  dostarczania wody i ciepła  bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kosztów wywozu nieczystości - w sposób i w terminach wynikających z regulaminu rozliczeń zatwierdzonego uchwałą właścicieli lokali,

 

 1. k) prowadzenie na własny koszt dla nieruchomości wspólnej określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową ewidencji pozaksięgowej  kosztów zarządu  nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej - w sposób określony w uchwale właścicieli lokali,
 2. l) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych  sprawozdań i deklaracji, jeżeli  przepisy nakładają na Wspólnotę Mieszkaniową (lub jej Zarząd) taki obowiązek,

ł)  odczyty i rozliczanie wskazań wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych w lokalach i w  nieruchomości wspólnej,

 

 1. m) sporządzenie   projektu   rocznego   planu gospodarczego oraz przygotowywanie  informacji  o  zrealizowaniu  rocznego  planu gospodarczego, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli,
 2. n) udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji  o  sprawach  dotyczących  zarządzania  nieruchomością wspólną i rozliczeniach,
 3. o) przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 4. p) organizacja     zebrań  właścicieli  lokali,  w  tym powiadamianie o ich terminach, przygotowanie miejsca na  zebranie  i  kart do  głosowania oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze  indywidualnego  zbierania  głosów,  

3.6. W przypadku zmiany cen umownych lub urzędowych za media lub inne wykonywane usługi Zarządca dokona stosownych przeliczeń opłat i powiadomi w zawiadomieniu o nowych wysokościach zaliczek  wszystkich właścicieli lokali oraz wynikłych z tych zmian różnicach w przypadających im do zapłaty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat za media dostarczane do lokali.

3.7  W przypadku nagłej awarii, przekraczającej zakres bieżącej konserwacji i zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także groźby powiększenia szkody, Zarządca może samodzielnie do kwoty 1000 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc) zlecić usunięcie awarii i jej skutków. Zarządca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wspólnotę Mieszkaniową o tym zdarzeniu.

3.8. Zarządca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek czynności przekraczających zakres niniejszej umowy.

 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych. 

4.1. Wspólnota mieszkaniowa powierza zarządcy przetwarzanie danych osobowych właścicieli lokali w celu wykonania niniejszej umowy.

 4.2. Zarządca zobowiązuje przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz spełnić wymagania określone w przepisach tej ustawy.

 

 

 1. Wynagrodzenie Zarządcy.

5.1. Zarządca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych  do  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  za wynagrodzeniem  w wysokości ..............zł (słownie złotych .......................)  miesięcznie.

5.2. Wynagrodzenie Zarządcy  z tytułu wykonania niniejszej umowy płatne jest na podstawie wystawionego przez Zarządcę rachunku (faktury) do dnia 10-go każdego miesiąca.

5.3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządcę  obowiązków wynikających z niniejszej umowy ten ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej.

5.4. Zarządca  nie może czerpać innych korzyści z zarządzania nieruchomością wspólną oprócz wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

 

 

 1. Czas trwania umowy i obowiązki stron związane z wypowiedzeniem/wygaśnięciem umowy.

6.1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dla każdej ze stron.

6.2  Po zakończeniu niniejszej umowy Zarządca obowiązany jest do:

 1. l) sporządzenia w terminie jednego miesiąca  protokółu zdawczo - odbiorczego dotyczącego:
 • stanu technicznego nieruchomości,
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • stanu zobowiązań i wierzytelności Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rozliczenia finansowego.

2) przedłożenia w terminie jednego miesiąca sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego.

3) niezwłocznego  wydania  majątku Wspólnoty Mieszkaniowej  oraz  wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

 

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. ( Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego.

7.3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Załączniki:

1) polisa ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,

2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zarządcy,

3) zaświadczenie o nr NIP Zarządcy,

4) zaświadczenie o nr Regon Zarządcy.

 

 

Omówienie:

 

W styczniu 2014 roku weszły  w życie przypisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie ustaw  regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U z 2013 r., poz. 829) -  dotyczące m.in.  sytuacji prawnej zarządców nieruchomości.

Nowa regulacja zniosła bariery prawne w zakresie przygotowania zawodowego, ponieważ do zarządzania nie jest już potrzebna licencja.

 

Zarządzać  nieruchomościami może ten, kto zawrze umowę o zarządzanie nieruchomością z osobą lub podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub podmiotu.  Umowa o zarządzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Roszczenia powstałe  w związku z wykonaniem umowy o zarządzanie   będą rozpatrywane na zasadach ogólnych przez sądy powszechne.

 

Zarządca podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kwestia ta została szczegółowo uregulowana w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1616 ) , zgodnie z  § 4. 1. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Ubezpieczenie to nie obejmuje zapłaty kar umownych.

 

 

 Uaktualniono 19.06.2015 r.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#57 www.zarzadca.eu: cdn 2015-07-04 00:48
Cytat:
Umowa w formie podanj powyżej nie spełnia wymogów umowy powierzającej zarząd w sposób okrślony w art.18 ust.1 UWL, bo taką umowę winni podpisać właściciele lokali (nie wspólnota, bo to nie jest tożsame).

Umowę muszą podpisać wszyscy właściciele lokali (100% udziałów) i koniecznie w formie aktu notarialnego. Brak tej szczególnej formy powoduje, że umowa nie wywoła oczekiwanych skutków prawnych, czyli nie dojdzie do powierzenia zarządu.
Cytuj
#56 Lalunia 2015-07-03 09:35
"Zarząca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art.18 ust.1 UWL" (podstawa prawna: Ustawa o własności lokali) oraz "zarządca nieruchomości" (podstawa prawna: Ustawa o gospodarce nieruchomościam i) to dwie zupełnie inne sprawy, niestety, bardzo częśto mylone.
Umowa w formie podanj powyżej nie spełnia wymogów umowy powierzającej zarząd w sposób okrślony w art.18 ust.1 UWL, bo taką umowę winni podpisać właściciele lokali (nie wspólnota, bo to nie jest tożsame).
Jeżeli nie mamy do czynienia z sytuacja powierzania zarządu umową zatem protokół tez nie jest wymagany.
Cytuj
#55 Jacek 2015-07-02 09:13
Będę się upierał. Def. książkowa ,, Protokół to nie umowa tylko opis stanu faktycznego jak go postrzegają strony umowy lub przyszłej umowy." W pkt. 3 w/w wyszczególnione są ,,Obowiązki Zarządcy" . To co nie mogę, jako zarządca czy administrator, poprosić Zarządu wspólnoty o opis , rzeczy i czynności, za które przejmuję odpowiedzialnoś ć. ?.J.
Cytuj
#54 www.zarzadca.eu: Zarządca 2015-07-01 07:42
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]A ja sierotka w lesie przepisów dalej pytam. Czy możliwe jest staranne rozpoczęcie realizacji umowy w/g powyżej podanego wzoru bez wcześniejszego spisania protokołu zdawczo-odbiorc zego nieruchomości ( lub protokołu zakresu czynności administratora) , opisującego stan w dniu zawarcia umowy? ( Przy założeniu, że dzień zawarcia umowy jest jednocześnie pierwszym dniem realizacji umowy).J.

Ni e ma przepisów, które regulowały by tę kwestię, żaden nie nakazuje spisywania protokołu zdawczo - odbiorczego przez wspólnotę i administratora.


Z inną sytuacją mamy natomiast do czynienia w przypadku zarządcy lub zarządu wspólnoty: art. 29 ust. 1b stanowi bowiem, że:

"Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej."
Moim zdaniem przejęcie to czynność następcza umowy, trudno sobie wyobrazić przekazywanie dokumentacji osobie, która nie zawarła umowy, a zatem nie ma tytułu prawnego do jej przejęcia.
Cytuj
#53 Lalunia 2015-06-29 06:15
Cytuję www.zarzadca.eu: piastowska:
A na marginesie: nadużywanie wielokropków we wpisie jest charakterystyczne dla innego, dość aktywnego od kilku lat, użytkownika tego forum :bigsmile:
Uzywanie wielokropków jest działaniem ogólnie stosowanym. Znaczy tyle, że w danej kwestii jest wiele do dopowiedzenia, ale nie podejmuje się tematu, żeby nie "rozwlekać" dyskusji. Nie znam uzytkownika bigsmile, ale ja widać wykorzystywał ten sam sposób oznaczania niedopowiedzeń.

@cdn
Czy faktycznie przetwarzają dane wrażliwe? Tak, bo skoro jest napisane, że bądą przetwarzać to znaczy tyle, że baza może zawierać dane wrażliwe, chyciażby byłoby ich zero.

@piastowska
Wpisywanie umowy do aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność lokalu (i sprzedaży zawwyczaj) jest praktyką stosowaną. Znaczy tyle, że w momncie ustanawiania odrębnej własności lokalu zarząd nieruchomością był zarządem powierzonym...
Cytuj
#52 www.zarzadca.eu: Kowal 2015-06-27 10:20
Nie.:bigsmile:
Cytuj
#51 Jacek 2015-06-27 09:48
A ja sierotka w lesie przepisów dalej pytam. Czy możliwe jest staranne rozpoczęcie realizacji umowy w/g powyżej podanego wzoru bez wcześniejszego spisania protokołu zdawczo-odbiorc zego nieruchomości ( lub protokołu zakresu czynności administratora) , opisującego stan w dniu zawarcia umowy? ( Przy założeniu, że dzień zawarcia umowy jest jednocześnie pierwszym dniem realizacji umowy).J.
Cytuj
#50 www.zarzadca.eu: piastowska 2015-06-26 16:09
[cite] KubaP:[/cite][c ite] piastowska:[/ci te]A na marginesie: nadużywanie wielokropków we wpisie jest charakterystycz ne dla innego, dość aktywnego od kilku lat, użytkownika tego forum :bigsmile: znowu wydumana insynuacja , tak jakby na tym forum była, jedna kobieta piastowska w wielu wcieleniach np. koziorozki --- [font=Georgia] śmiech na sali [/font] ...

No proszę, proszę - akurat przypadkowo KubaP skomentował moją uwagę:surprised :

Nowy doklejony: 26.06.15 16:13
Szkoda, że nie odpowiedział na propozycję innego uczestnika tego forum

[cite] MarcoPolo:[/cit e]Cytat:
KubaP: jak po wyborze np. po 4 m-cach, do właściciela dotrze ta informacja i okaże się, że ten wybrany przez zarząd to hochsztapler z wyrokami ...
mleko się wylało...., dane wrażliwie dostał od "nieomylnego Zarządu" i co zrobi Zarząd, wali na forum z tematem, bo ma ciepło w gać....

Jak znajdziesz na tym forum (od początku jego istnienia) chociaż jedną taką sytuację, jak to opisujesz, to masz ode mnie 10 "Podziękuj - oceń pozytywnie" dowolnie wybranych swoich dyrdymałek
Cytuj
#49 www.zarzadca.eu: cdn 2015-06-26 11:10
Cytat:
Zatem jednak ktoś ma podstawy, by je przetwarzać....

To, że tak zapisano nie znaczy, że administrator to robi (bo skąd miałby brać te dane i w jakim celu), a tym bardziej, że ma do tego podstawy. Podstaw nie ma na pewno, a jeżeli gromadzi takie dane, to łamie prawo. Może przetwarzać tylko te dane, które są mu niezbędne do zarządzania nieruchomością wspólną.
Cytuj
#48 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-06-26 11:09
[cite] piastowska:[/ci te]A na marginesie: nadużywanie wielokropków we wpisie jest charakterystycz ne dla innego, dość aktywnego od kilku lat, użytkownika tego forum :bigsmile: znowu wydumana insynuacja , tak jakby na tym forum była, jedna kobieta piastowska w wielu wcieleniach np. koziorozki --- [font=Georgia] śmiech na sali [/font] ...
obie o mnie piszą insynuacje i deprecjonują mnie ---[font=Georgi a] śmiech na sali [/font]

[cit e] piastowska:[/ci te]Cytat:
U mnie we wspólnocie w umowie o zarządzanie podpisanej przez developera przed powstaniem wspólnoty, która traktowana jest jako obowiązująca, gdyż została wpisana do aktów notarialnych, jest zapis, że Zarządca będzie administratorem danych osobowych, w tym danych wrażliwych....
Zatem jednak ktoś ma podstawy, by je przetwarzać....

Aż trudno uwierzyć, że urzędnik państwowy (notariusz) mógłby wpisać taką głupotę w aktach notarialnych. dla ciebie to durnota, głupota , bo ciebie nie dotyczy , Ty chwalisz sobie cechy "wodzowskie", jako członek Zarządu i wara tym , aby inni za ciebie dokonywali wyboru ws podmiotu administratorsk iego np. ogól właścicieli lokali.


[cite] piastowska:[/ci te]Artykuł 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przedstawia zamkniętą listę danych wrażliwych, czyli
Dane wrażliwe to nie tylko te wymienione w ustawie , o czym przekonaliśmy się w sprawie ujawnienia akt ws afery taśmowej .
Tam też mówiono o danych wrażliwych .... [color=#00f]adresach, peselach, nr tel., wartości majątku , ect.[/color]

gdy trafią w niepowołane ręce, to mogą zrobić "dużo złego".

Roztropność to cecha nabyta, wyuczona życiowo, nie wyssana z mlekiem matki .
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl