6 czerwca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyUmowa najmu - wzór umowy ze spółką cywilną

Umowa najmu - wzór umowy ze spółką cywilną

 

 umowa najmu

 

UMOWA

najmu lokalu

 

 

zawarta w dniu ...... roku, pomiędzy:

 

Panią, zamieszkałą  w .... przy ulicy............, PESEL nr .........legitymująca się dowodem osobistym seria i numer..........,

zwaną dalej Wynajmującym

 

a

 

Panią............, zamieszkałą w ......................................, PESEL......................................... , nr NIP........................, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą .................................  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

i

 

Panem .............zamieszkałym w ......................., PESEL......................... , nr NIP.........................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ............................... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

- działających wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ...........................,

NIP ............., REGON............,  ul .............................

 

zwanymi w umowie Najemcą

 

 

 

o następującej treści:

 

 

1. Przedmiot umowy

 

1.1.Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ........ położonego na ......piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul..................................., dla którego Sąd Rejonowy w ..........Wydział Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr...................– zwanego w niniejszej umowie Lokalem.

 

1.2. Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wyżej wymienionym lokalem na podstawie umowy kupna – sprzedaży.

 

1.3. Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do użytku a Najemca oświadcza, że bierze w najem Lokal opisany szczegółowo w pkt. 1.1. niniejszej umowy na czas określony od dnia ............roku do dnia ........... roku – z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu za okres jednego miesiąca powyżej 30 dniu lub w przypadku wskazanym w art. 685 kodeksu cywilnego – Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń.

 

1.4. Stan przedmiotu najmu, spis umeblowania i wyposażenia Lokalu został zawarty w podpisanym przez obie strony w dniu zawarcia niniejszej umowy protokole zdawczo – odbiorczym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

 

 

 

2.Czynsz najmu, opłaty

 

2.1. Strony ustalają, ze czynsz najmu wynosi .......... zł. miesięcznie (słownie złotych:............................) płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Wynajmującego:

 

..................................................................,

 

 

2.2. Wynajmujący zobowiązuje się do sporządzania i wysyłania Najemcy rachunków najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpływu należności na konto bankowe Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy.

 

2.3. Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków oraz inne opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące wynajmowanego lokalu i naliczane przez zarządcę budynku, jak również koszty dostaw energii elektrycznej do lokalu. Opłaty te będą wnoszone przez Najemcę na konto bankowe Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się do terminowej ich zapłaty.

 

2.4.Wynajmujący pokrywa koszty podatku od nieruchomości.

 

 

 

3.Kaucja zabezpieczająca

 

3.1. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu i innych  opłat, do których wnoszenia jest zobowiązany mocą niniejszej umowy oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaci w dniu zawarcia niniejszej umowy  kaucję w wysokości ...................zł. (słownie złotych:............................).

 

3.2. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w całości, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania i opróżnienia lokalu. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia wobec Najemcy wynikające z niniejszej umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne lub też szkód uczynionych przez Wynajmującego w Lokalu, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.

 

 

 

4. Korzystanie z Lokalu

 

4.1. Najemca przejmuje na siebie obowiązek odnowienia lokalu, zamontowanych w nim urządzeń oraz znajdujących się w nim mebli w zakresie wynikającym z normalnej eksploatacji, a w szczególności do dokonywania drobnych napraw wskazanych w art. 681 kodeksu cywilnego.

 

4.2. Najemcę obciążać będą wszelkie zawinione przez niego szkody na nieruchomości.

 

4.3. Najemca nie może czynić żadnych zmian w wynajmowanym lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

4.4. Wynajmujący wyraża zgodę na zawarcie przez Najemcę umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o dostawę energii elektrycznej do lokalu.

 

4.5. Najemca zobowiązany jest, na wezwanie zarządcy obiekty, dostawcy usług dostarczanych do lokalu lub Wynajmującego do podania odczytu liczników zamontowanych w lokalu lub udostępnienia lokalu celem odczytu ich stanów.

 

4.6. Najemca przyjmuje do wiadomości, że zamykanie dolnego zamka drzwi wejściowych do Lokalu zarówno od klatki schodowej, jak i od strony mieszkania jest zawsze poprzedzone podniesieniem klamki ku górze. Koszty wynikające z uszkodzenia zamka na skutek niewłaściwej obsługi obciążają Najemcę.

 

 

 

5. Przekazanie lokalu po zakończeniu umowy

 

5.1. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu umowy najmu zwrócić lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym obowiązek odnowienia lokalu, zamontowanych w nim urządzeń oraz znajdujących się w nim mebli w zakresie wynikającym z normalnej eksploatacji – zgodnie z brzmieniem pkt. 4.1 niniejszej umowy.

 

5.2. Na okoliczność przekazania lokalu w dniu zakończeniu umowy najmu strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy.

 

5.3. Najemca zobowiązany jest opuścić przedmiot najmu w dniu ustania umowy najmu i zwrócić go w stanie nie gorszym od stanu, w którym Wynajmujący oddał mu lokal do używania, tj. w stanie udokumentowanym w protokole zdawczo – odbiorczym sporządzonym w dniu zawarcia niniejszej umowy.

 

5.4. W przypadku nieopróżnienia przedmiotu najmu po terminie rozwiązania niniejszej umowy, Najemca upoważnia Wynajmującego do opróżnienia przedmiotu najmu z przedmiotów stanowiących własność Najemcy i osób z nimi zamieszkujących. Opróżnienie przedmiotu najmu i złożenie rzeczy do depozytu odbędzie się na koszt Najemcy.

 

6. Dane kontaktowe

 

6.1 Strony ustalają następujące formy kontaktu:

 

Wynajmujący:....................................., adres email:  ........................................

Najemca:............................................., adres email:  .........................................

 

6.2. Ilekroć w umowie mowa jest o zawiadamianiu się przez Strony lub składaniu oświadczeń, za wiążące Strony uznają wysłanie takiego oświadczenia pocztą lub e-mailem na adresy wskazane powyżej.

 

 

 

7. Postanowienia końcowe

 

7.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

7.2. Wszelkie spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy strony postanawiają rozwiązywać na drodze polubownych negocjacji, a w przypadku niemożliwości rozwiązania polubownego, przez właściwy sąd powszechny.

 

7.3 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                       NAJEMCA

 

 

 

...............................................                                               .................................................                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Komentarze  

#1 Lucyna 2018-01-04 15:48
umowa
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl