25 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyNajem krótkoterminowy - wzór umowy o zarządzanie wynajmem lokalu

Najem krótkoterminowy - wzór umowy o zarządzanie wynajmem lokalu

 

 umowa najem krótkoterminowy

 

UMOWA

o zarządzanie wynajmem lokalu

 

 

zawarta w dniu ...................................., pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………….......

zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ”

a

..............prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.........., z siedzibą w Sopocie przy ul. ..............., wpisaną w dniu  ..........roku do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem,  posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ................. - zwaną dalej „ZLECENIOBIORCĄ”,

 

 

o następującej treści:

 

1.Przedmiot umowy.

 

1.1 .ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ... o łącznej powierzchni .......m 2 położonego na ...... piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ........w ............, dla którego Sąd Rejonowy w ............IV Wydział Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr..................– zwanego w treści umowy LOKALEM.

 

 1.2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ  usługi  polegającej na

organizacji wynajmu LOKALU poprzez  pozyskiwanie najemców, ich obsługę, prowadzenie

rozliczeń i podejmowanie czynności w celu utrzymania przedmiotu najmu w stanie

nadającym się do umówionego użytku,    a w szczególności na:

 1. a)  obsłudze rezerwacji LOKALU,
 2. b) prowadzeniu rozrachunków i rozliczeń z tytułu zawartych umów najmu,
 3. c) weryfikacji danych osobowych najemców (na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu) , inkasowaniu obowiązujących na terenie gminy opłat uzdrowiskowych i miejscowych, a także uiszczaniu ich na rzecz właściwego organu podatkowego ,
 4. d) opiece  nad najemcami podczas pobytu ( przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń dotyczących LOKALU),
 5. e) sprzątaniu apartamentu,
 6. f) wymianie bielizny pościelowej z posłaniem,
 7. g) wymianie ręczników,
 8. h) nadzorze technicznym nad LOKALEM, w przypadku awarii ZLECENIOBIORCA ma obowiązek powiadomić właściciela, a w razie potrzeby odpowiednie służby.
 9. i) dostarczaniu mydełek dla najemców.

 

1.3. ZLECENIOBIORCA, w ramach niniejszej umowy zobowiązany do sprzątania LOKALU, wymiany pościeli, ręczników i dostarczenia materiałów, o których mowa w pkt. 1.4 – na swój koszt, każdorazowo po zakończeniu umowy najmu bez prawa obciążania tymi kosztami najemców LOKALU.

 

1.4. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do dostarczenia na koszt własny klientom wszelkich materiałów potrzebnych do zrealizowania rezerwacji:

 -gąbka do naczyń,

-ściereczka do naczyń,

-kostki do zmywarki,

-papier toaletowy,

-ręcznik papierowy,

-mydło,

-worki na śmieci.

 

 

2.Rezerwacje i najem właścicielski

2.1. W celu wykonania niniejszej umowy ZLECENIODAWCA upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do umieszczania ofert wynajmu LOKALU na specjalistycznych platformach internetowych i dokonywania rezerwacji    za ich pośrednictwem, w tym pobierania zaliczek.  Koszty prowizji należnych tym portalom za świadczone usługi wymagają akceptacji przez ZLECENIODAWCĘ.

2.2 Strony ustalają, że zasady pobierania przedpłaty i anulacji rezerwacji są następujące:
- pobieranie przedpłaty: Najemca jest obciążany przedpłatą będącą 30% całkowitej ceny rezerwacji po jej dokonaniu i pozostałą kwotą w ciągu 14 dni przed przyjazdem
- anulowanie rezerwacji: Najemca jest obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po jej dokonaniu i całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem

 

 

2.3. W czasie trwania niniejszej umowy ZLECENIODAWCA uprawniony jest do korzystania z Lokalu we własnym zakresie (rezerwacja właścicielska) w czasie trwania umowy najmu, po:

- uprzednim pisemnym uzgodnieniu powyższego ze ZLECENIOBIORCĄ,

- oraz jeżeli Lokal nie został zarezerwowany przez najemcę w danym okresie.

 

 

2.4. W przypadku rezerwacji właścicielskiej – ZLECENIODAWCA przygotowuje Lokal do dalszego wynajmu po jego opuszczeniu na koszt własny, albo uiszcza opłatę na rzecz ZLECENIOBIORCY według stawek:

- ........... zł. za sprzątanie,

- .................. zł. – za sprzątanie z wymianą pościeli i ręczników.

 

 

3.Czas trwania umowy.

 

3.1.Umowa zostaje zawarta na okres określony od dnia ............roku do dnia ..................roku.

 

3.2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z ważnych przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

 

4.Cenniki i dostęp do danych.

4.1.Strony ustalają następujący cennik wynajmu apartamentu za 1 dobę:

 

Sezon 1: od  ..do …...........

Sezon 2: od ….. do ...............

 

 

4.2. Zmiana cennika wynajmu wymaga zgody ZLECENIODAWCY.

 

 

4.3. ZLECENIOBIORCA obowiązany jest zapewnić ZLECENIODAWCY pełny dostęp do wszelkich danych związanych z najmem LOKALU , w szczególności informacji przechowywanych na stronach portali rezerwacyjnych.

 

 

5. Wynagrodzenie, rozliczenia

5.1. Za wykonanie usługi  ZLECENIOBIORCA otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające równowartości ...... % ceny rezerwacji, przy czym za cenę rezerwacji uważa się przychód z tytułu opłat czynszowych uzyskanych od najemców oraz opłat wynikających z anulowania rezerwacji  pobieranych na zasadach  określonych w regulaminach portali rezerwacyjnych – pomniejszony o koszty prowizji należnych tym portalom.

 

5.2. ZLECENIODAWCA upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do przyjmowania środków pieniężnych   uzyskiwanych z tytułu realizacji niniejszej umowy (należności od klientów) a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do rozliczania się ze ZLECENIODAWCĄ z pobranych kwot w okresach miesięcznych – do trzeciego  dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni - na zasadach określonych w niniejszej umowie.

 

5.3.  ZLECENIOBIORCA obowiązany jest do sporządzania comiesięcznych pisemnych rozliczeń dokumentujących uzyskane przychody  z tytułu najmu.

 

5.4. ZLECENIOBIORCA uprawniony jest do potrącenia z uzyskanego przychodu kosztów

prowizji portali rezerwacyjnych oraz kwoty należnego mu wynagrodzenia –  na  warunkach

określonych w niniejszej umowie i na podstawie faktur obciążających ZLECENIODAWCĘ.

 

5.5. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do przekazywania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich wpływów uzyskanych z tytułu z wynajmowania lokalu (czynsze, kwoty wynikające z anulowania rezerwacji, itp. ) pomniejszonych o należne wynagrodzenie i koszty prowizji portali rezerwacyjnych – na warunkach określonych w niniejszej umowie w terminie – do dnia trzeciego  dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni

 

 

6.Regulamin porządku domowego.

 

 

6.1. Warunkiem wynajęcia Lokalu, niezależnie od uiszczenia należności przez Najemcę, jest również zaakceptowanie przez Najemcę regulaminu porządku domowego zatytułowanego „Obowiązku i odpowiedzialność Klienta” o treści następującej:

 

OBOWIĄZKI  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej we wszystkich apartamentach firmy w godzinach od 22:00 do 07:00. W przypadku zgłoszonej skargi bądź interwencji policji firma ...............ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 2. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich apartamentach. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji lokalu w wysokości 500 złotych.
 3. Pobyt zwierząt możliwy jest w wybranych apartamentach po wcześniejszym uzgodnieniu
  z obsługą firmy................
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 5. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi firmy ...........o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
 6. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

 

7.Zwrot Lokalu.

7.1. Zwrot Lokalu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w dniu wygaśnięcia niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony.

 

 

8.Dane kontaktowe.

 

8.1 Strony ustalają następujące formy kontaktu:

Zleceniodawca:..,

email:

Zleceniobiorca: ....

email:

 

8.2. Ilekroć w umowie mowa jest o zawiadamianiu się przez Strony lub składaniu oświadczeń, za wiążące Strony uznają wysłanie takiego oświadczenia pocztą lub e-mailem na adresy wskazane powyżej.

 

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 

 

 

 

  

źródło:

 

www.prawo.eu

http://www.prawo.eu/extension/?PostBackAction=ExpertAdviceShow&ExpertAdviceId=11

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl