17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyWzory umów - umowa najmu lokalu użytkowego

Wzory umów - umowa najmu lokalu użytkowego

 umowa najmu lokal użytkowy

 

UMOWA NAJMU

lokalu użytkowego

 

 

zawarta w ……..w dniu …..roku pomiędzy:

 

1.……. zamieszkałym w … przy ul……….., PESEL:……, NIP: …. występujący w umowie jako Wynajmujący,

a

2……………………z siedzibą w ………przy ul. …………………, nr NIP:…………, REGON:………., PESEL: ………..zamieszkałym w przy ul. …., występującym w umowie jako Najemca,

 

o treści następującej:

I.Przedmiot umowy

 

1.1.  Przedmiotem umowy jest wynajem lokalu handlowego nr …. położonego w……. przy ul. ……. o powierzchni ……. m2 będącego własnością Wynajmującego.

Nieruchomość, w której położony jest przedmiotowy lokal stanowi zabytek wpisany jednostkowo do Rejestru Zabytków pod numerem…………..

 

1.2. Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo dysponowania wyżej wymienionym lokalem.

 

1.3. Odpis z księgi wieczystej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynajmujący oświadcza, że informacje zawarte w odpisie nie uległy zmianie oraz że zawarcie niniejszej umowy nie narusza praw osób trzecich.

 

1.4. Przedmiot najmu nie jest obciążony żadnymi długami i ograniczeniami w dysponowaniu.

 

II. Czas trwania umowy.

 

2.1. Na mocy niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do użytku lokal handlowy objęty umową na okres od dnia ……..roku do dnia …….roku.

 

2.2. Umowa niniejsza może być przedłużona na kolejny okres dodatkowym aneksem.

 

2.3. W razie użytkowania przez Najemcę lokalu niezgodnie z umową, albo opóźnienia się z zapłatą należności czynszowych oraz innych wynikających z niej opłat przez okres 14 dni, a także w przypadku wskazanym w art. 685 k.c. Wynajmującemu służy prawo rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym.

 

 

III. Stan techniczny lokalu.

 

3.1. Wynajmujący pozostawia lokal całkowicie wykończony - zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 

3.2. Najemca wynajmowany lokal będzie wykorzystywał na działalność usługowo-handlową.

 

3.3. Najemca oświadcza, że stan techniczny lokalu jest mu znany i nie wnosi zastrzeżeń, które uniemożliwiają mu korzystanie z lokalu do działalności usługowo-handlowej ( w szczególności Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu wentylacji i instalacji elektrycznej ).

 

3.4. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.

 

3.5. Wszystkie zmiany budowlane i adaptacje przedmiotu najmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego, ponadto, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego, muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków - w wypadku naruszenia tych postanowień umowy, Najemca zobowiązany jest do doprowadzenia lokalu do poprzedniego stanu w wyznaczonym terminie na koszt własny.

 

3.6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za straty w lokalu wynikłe z normalnego zużycia.

 

3.7. Za straty przekraczające normalne zużycie oraz za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie lokalu, powstałe podczas obowiązywania niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu ich równowartość lub pokryć koszty naprawy.

 

3.8. Dokonanie przez Najemcę prac adaptacyjnych w lokalu wymaga każdorazowo zgody Wynajmującego i uzyskania niezbędnych, prawem wymaganych pozwoleń na ich przeprowadzenie (szczególnie Miejskiego Konserwatora Zabytków). Najemca obowiązany jest przekazać Wynajmującemu odpisy tych dokumentów.

 

3.9. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów, a mających na celu przystosowanie lokalu do jego indywidualnych potrzeb.

 

 

IV Sposób korzystania z lokalu.

 

4.1. Najemca zobowiązuje się do:

- użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem i jego właściwościami oraz do utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym.

- nie dokonywania bez pisemnej zgody zmian w lokalu, w tym zmian w elementach zabytkowych, jeśli takie znajdują się w lokalu,

- przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w nieruchomości, w której znajduje się lokal,

- niezakłócania spokoju mieszkańców poprzez niedozwolone immisje np. uciążliwy hałas, uciążliwe zapachy.

- przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,

 

4.2. Najemca ma prawo wywiesić oznaczenie swojej działalności oraz reklamy w witrynach wyżej wymienionego lokalu.

 

4.3. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia lokalu zarządcy wspólnoty mieszkaniowej celem usunięcia awarii w elementach nieruchomości wspólnej. Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z wyłączeniem lokalu lub jego części z użytkowania na czas usunięcia awarii lub remontu części wspólnej.

 

 

V. Umowy, ubezpieczenie.

 

5.1.Strony zgodnie ustalają, że Najemca zawrze umowę bezpośrednio z Zakładem Energetycznym celem zapewnienia dostaw energii elektrycznej do lokalu stanowiącego przedmiot najmu.

 

5.2. Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć przedmiot najmu w PZU od ognia i innych żywiołów na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż …zł i utrzymać we wskazanej kwocie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy - na własny koszt oraz przekazać Wynajmującemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki w terminie do ……..roku na korespondencyjny adres mailowy. W razie niewykonania powyższego obowiązku, wysokość czynszu ustalona w 6.1. umowy ulegnie zwiększeniu o 200 zł. Od następnego miesiąca po dniu dostarczenia Wynajmującemu polisy, czynsz obliczany będzie ponownie według stawki określonej w  pkt. 6.1.

 

 VI. Opłaty.

 

6.1. Czynsz najmu za wynajem lokalu począwszy od dnia …..wynosi: ……zł (słownie: …….złotych) + VAT (jeśli wystąpi) miesięcznie płatne z góry pierwszego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Wynajmującego:

nr ……………………….. .

 

6.2. W przypadku nie uiszczania czynszu i opłat za świadczenia związane z lokalem w terminie wymienionym w pkt. 6.1 Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę oraz obciążenia Najemcy kosztami postępowania upominawczego.

 

6.3. Wynajmującemu służy prawo podwyższenia wysokości czynszu raz w roku o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

 

6.4. Czynsz najmu powiększony będzie o należności z tytułu korzystania z energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz innych opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej dotyczących wynajmowanego lokalu i naliczanych przez zarządcę budynku zobowiązuje się opłacać Najemca.

 

6.5.  Wysokość opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 

6.6. W przypadku zmiany stawek opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, wynikających z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu go. Zmiana taka nie jest zmianą umowy.

 

6.7. Najemcę obciążają koszty drobnych napraw i remontów związanych ze zwykłym korzystaniem przez niego z wynajmowanej nieruchomości.

 

6.8. Wynajmujący pokrywa koszty wieczystego użytkowania gruntu oraz podatku od nieruchomości.

 

VII. Kaucja zabezpieczająca.

 

7.1. Strony ustalają kaucję w wysokości ……. PLN (słownie……..) celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu.

 

7.2. Kaucja została wpłacona Wynajmującemu gotówką w dniu podpisania niniejszej umowy, co Wynajmujący potwierdza.

 

7.3. Jeżeli Wynajmujący nie będzie miał żadnych roszczeń związanych ze stanem lokalu w chwili zwrotu przedmiotu najmu, kaucja zostanie zwrócona Najemcy w ciągu 7 dni od zakończenia umowy najmu i po przedstawieniu Wynajmującemu opłaconych wszystkich rachunków.

 

7.4. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wynajmującego.

 

VIII. Korespondencja stron umowy.

 

8.1. Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres:

a/ Wynajmujący: ...................

b/ Najemca: ....................

 

8.2. W sprawach bieżących strony będa komunikować się za pomocą:

a/ Wynajmujący:

email:

tel:

b/ Najemca:

email: ….

 

IX. Pozostałe postanowienia umowy.

 

9.1. Najemca nie ma prawa podnająć wyżej wymienionego lokalu osobom trzecim bez pisemnego uzgodnienia z Wynajmującym.

 

9.2. W przypadku wywiązywania się przez Najemcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności terminowych płatności czynszu i innych opłat związanych z przedmiotem najmu – Najemcy przysługuje prawo pierwszeństwa najmu przedmiotowego lokalu na warunkach identycznych jak w niniejszej umowie.

 

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

9.4. Prawem obowiązującym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy powszechne / przez sąd właściwy dla miejsca zawarcia umowy.

 

9.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

9.6.Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                      NAJEMCA

 

 

 

 

Załączniki

  1. Odpis z księgi wieczystej.
  2. Protokół zdawczo-odbiorczy.
  3. Karta opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-09-04 13:37
Oczywiście,że można, o ile druga strona się na to zgodzi. Prawo peirwokupu nieruchomości może być ustanowione przez czynność prawną, przy czym zjak wskazuje orzecznictwo zastrzeżenie prawa pierwokupu nieruchomości nie wymaga formy aktu
notarialnego (por. wyrok z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 784/00).
Cytuj
#1 Matrix 80 2017-08-31 12:08
Chce wynająć sklep, czy można zastrzec w umowie prawo pierwokupu?
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl